Valūtas konvertācija

Liels pastāvīgi veicamo konvertāciju apmērs un plašs partneru tīkls ļauj mums nodrošināt konvertāciju gandrīz jebkurā apmērā pēc jums izdevīga kursa.

Mēs piedāvājam šādus darījumu veidus:

 • TOD — valūtas konvertācijas darījums ar valutēšanu darījuma dienā.
 • TOM — valūtas konvertācijas darījums ar valutēšanas datumu nākamajā bankas darba dienā pēc darījuma noslēgšanas datuma.
 • SPOT — valūtas konvertācijas darījums ar valutēšanas datumu divas bankas darba dienas pēc darījuma noslēgšanas datuma.

Mēs piedāvājam šādus konvertācijas veidus:

 • konvertācija pēc bankas vispārēja kursa
  • konvertācijas rīkojums tiek iesniegts internetbankā, pa faksu vai personīgi bankas birojā (konvertācija notiek automātiskajā režīmā).
 • konvertācija pēc kursa, kas saskaņots ar bankas dīleri (pa tālruni vai Skype čatā)
  • summām, kas pārsniedz 10 000 EUR vai ekvivalentu citā valūtā;
  • bankas darba dienas laikā jums jāiesniedz bankā konvertācijas rīkojums;
  • konvertācijas rīkojumu var iesniegt internetbankā, pa faksu vai personīgi bankas birojā;
  • darījums tiek uzskatīts par noslēgtu mutiski pa tālruni (vai rakstiski Skype čatā), un pēc piekrišanas darījuma noteikumiem to nevar atcelt.
 • online konvertācija (mutiski pa tālruni vai rakstiski Skype čatā)
  • summām, kas pārsniedz 10 000 EUR vai ekvivalentu citā valūtā;
  • konvertācija tiek veikta pēc kursa, kas saskaņots ar dīleri;
  • klienta identifikācija tiek veikta, izmantojot norēķinu konta paroli;
  • darījuma noslēgšanas brīdī norēķinu konta atlikumam ir jābūt pietiekamam operācijas veikšanai;
  • nav jāiesniedz papildus konvertācijas rīkojums.
 • Darījuma noslēgšanas kārtība un noteikumi

  1. Klienta identificēšana (slēdzot darījumu pa tālruni/Skype čatā ir jāpaziņo pēdējie 6 IBAN koda cipari un uzņēmuma nosaukums vai klienta vārds un uzvārds).
  2. Valūtas konvertācijas darījumu slēgšanai ar Skype palīdzību ir jāpiereģistrē bankā Skype lietotāja vārds.
  3. Darījums tiek uzskatīts par noslēgtu, ja ar dīleru saskaņots: valūtu pāris, summa un darījuma veids (pirkšana / pārdošana), valutēšanas datums (konvertācijas izpildes datums) un konvertācijas kurss.
  4. Saskaņotais valūtas konvertācijas kurss ir jānorāda konvertācijas rīkojumā, pretējā gadījumā darījums tiek veikts pēc Bankas vispārējā kursa.

  Visas telefonsarunas tiek ierakstītas un, nepieciešamības gadījumā, var tikt izmantotas kā norunātā darījuma noteikumu pierādījums.

  Piemērs darījuma noslēgšanai pa tālruni vai Skype čatā:
  Dīleris:
  Labdien.
  Klients: Labdien. Mans klienta kods ir 123456 (pēdējie 6 IBAN koda cipari), uzņēmums Trade Ltd. Es gribu šodien par Krievijas rubļiem nopirkt 100 000 USD, kāds varētu būt kurss?
  Dīleris: Šobrīd Jūsu summai varu piedāvāt kursu 67,10.
  Klients: Piekrītu, lai notiek. Apstiprinu darījumu!
  Dīleris: Paldies, visu labu!
  Klients: Paldies. Uz redzēšanos!

  Piemērs darījuma noslēgšanai online konvertācijai:
  Dīleris:
  Labdien.
  Klients: Labdien. Mans klienta kods ir 123456 (pēdējie 6 IBAN koda cipari), uzņēmums Trade Ltd. Es gribu šodien par Krievijas rubļiem nopirkt 100 000 USD, veicot online konvertāciju pa telefonu.
  Dīleris:
  Lūdzu nosauciet Jūsu norēķina konta paroli.
  Klients:
  ABCDEF.
  Dīleris:
  (pārbauda paroli un atlikuma apjomu klienta norēķinu kontā) Šobrīd Jūsu summai varu piedāvāt kursu 67,10.
  Klients:
  Piekrītu, lai notiek. Apstiprinu darījumu!
  Dīleris:
  Paldies par darījumu! (veic konvertāciju klienta norēķinu kontā) Darījuma rezultātā no Jūsu norēķina konta norakstīti 6 710 000 Krievijas rubļi un ieskaitīti 100 000 USD. Iesūtīt konvertācijas rīkojumu nav nepieciešams.
  Klients:
  Paldies. Uz redzēšanos!
  Dīleris:
  Paldies, visu labu!

 • Limit order

  Limit Order ir rīkojums valūtas pirkšanai-pārdošanai pēc jūsu norādītā kursa brīdī, kad kurss sasniedz ar banku saskaņoto līmeni. Maksimālais šāda rīkojuma darbības termiņš — 60 dienas, bet minimālā darījuma summa — 100 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā.

  Limit Order darījuma noslēgšanai jums ir jāsazinās ar dīleri, lai saskaņotu darījuma noteikumus. Tajā pašā dienā jums ir jāiesniedz bankā rīkojums valūtas konvertācijai, kurā jānorāda:

  • laukā “Kurss”: jūsu vēlamais valūtas kurss, saskaņā ar kuru tiktu veikta konvertācija jūsu norēķinu kontā;
  • laukā “Informācija par darījumu”:
   • “Limit Order”;
   • vēlamo tirgus kursu, kuru sasniedzot banka izpildīs konvertāciju pēc jūsu norādītā kursa;
   • rīkojuma darbības termiņu (GTC — līdz atcelšanai, vai GTD — līdz noteiktam datumam).   

  Limit Order var atcelt pirms tā izpildes tikai pēc saskaņošanas ar bankas dīleri. Uz darījuma izpildes brīdi jums jānodrošina pietiekams sava norēķinu konta atlikums darījuma izpildei.

  Ja jūs neizpildāt savas darījuma saistības, tiek uzskatīts, ka darījums ir izbeigts, un jums jāatlīdzina bankai izdevumi, kas bankai var rasties šajā sakarā. Šādā gadījumā bankas izdevumi tiks norakstīti no jūsu norēķinu konta bezakcepta kārtībā.

 • Forward darījumi

  Forward darījums ir valūtas konvertācijas darījums ar izpildes termiņu noteiktā datumā nākotnē, bet ne agrāk par trešo bankas darba dienu pēc darījuma noslēgšanas, pēc darījuma noslēgšanas brīdī noteiktā kursa. Maksimālais darījuma termiņš ir 180 dienas, bet minimālā summa, kas nepieciešama, lai noslēgtu šo darījumu, ir 100 000 EUR.

  Forward darījumus mēs slēdzam šādas valūtās: EUR, USD, GBP, RUB, JPY, CHF, AUD un CAD. Vienai no darījuma pusēm jābūt EUR vai USD.

  Forward darījumu noslēgšanas kārtība ir tāda pati kā konvertācijas darījumu gadījumā.

  Visi Forward darījumi tiek apvienoti vienā portfelī, kuram piesaistīts Forward darījumu nodrošinājuma multivalūtas konts. Šajā kontā esošie naudas līdzekļi un visu noslēgto Forward darījumu pārvērtēšanas rezultātu summa kalpo kā viens nodrošinājums visiem Forward darījumiem portfelī.

  Prasības Forward darījumu nodrošināšanai

  • 5% — minimālais nodrošinājuma līmenis Forward darījuma noslēgšanai. Tiek aprēķināts ņemot vērā visu noslēgto un pēc tirgus vērtības pārrēķināto Forward darījumu summu.
  • 2% — Forward darījumu nodrošinājuma līmenis, kuru sasniedzot bankai ir tiesības pieprasīt palielināt nodrošinājuma apjomu.
  • 1% — Forward darījumu nodrošinājuma līmenis, kuru sasniedzot bankai ir tiesības vienpusēji sākt klienta Forward darījumu slēgšanas procesu.

  Informācija par noslēgtajiem Forward darījumiem — noslēgto darījumu apstiprinājumi, darījumu tirgus vērtība, esošais un nepieciešamais nodrošinājuma apjoms un portfeļa atskaite — pieejama internetbankā. Darījumu portfeļa pārvērtēšana tiek īstenota klienta izvēlētajā valūtā.

  Forward darījumu slēgšana iespējama tikai komercdarbības risku mazināšanai. Papildu tam, Forward darījumu slēgšanai, juridiskām personām ir jābūt LEI numuram, kā arī jāatbilst EMIR prasībām.
 • Valūtu kursi

 • Papildu informācija klientiem

  Izmantojiet savu Internetbankas lietotāja kodu un paroli, lai piekļūtu papildu informācijai.

 • Overdrafts konvertācijas vietā

  Mūsu klienta bizness ir saistīts ar tirdzniecību. Parasti viņš norēķinās ar saviem piegādātājiem eiro valūtā, bet pārdod preci ASV dolāros.
  • Reiz, kad bija pienācis laiks veikt samaksu piegādātājam, viņš pamanīja, ka dolāra kurss pret eiro pieaug, tādēļ viņam nav izdevīgi pirkt eiro šobrīd, bet labāk būtu to izdarīt vēlāk. Klients piezvanīja mums un lūdza padomu. Privātbaņķieris piedāvāja klientam noformēt overdraftu eiro valūtā pret viņa kontā esošo dolāru ķīlu.

  • Līdz ar to klients saņēma iespēju uzreiz samaksāt par piegādi eiro valūtā, bet konvertāciju veikt vēlāk – overdrafta atmaksas brīdī. Rezultātā overdrafta izmantošanas izmaksas klientam izrādījās ievērojami mazākas, nekā valūtu kursu starpība, kas ļāva klientam gūt no darījuma papildus ienākumus.

  Sergejs Deinekins

  Privātbaņķieru nodaļas „Rietumi” vadītājs