Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2023. gada maiju

Rīga, Latvija, 2023. gada 9. jūnijs, 13:03 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2023. gada maija darbības pārskatu. Maijā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Pārskata periodā turpinājās darbs ar kreditoriem, kuru prasījumu apjoms mēneša beigās bija 1,19 miljardi EUR. Kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska konsultantu komanda no Ernst&Young. Līdz maija beigām pārbaudes pabeigtas 2 876 kreditoriem.

Līdz 2023. gada maija beigām vairāk kā 16 200 Sabiedrības bijušo klientu ir atguvuši savus noguldījumus bankā, kuriem kopumā izmaksāts 1,21 miljards eiro.

Maijā tika atgūti 0,6 miljoni EUR, bet kopš likvidācijas sākuma – 1,28 miljardi EUR. Galvenie darbības pārskata dati 2023. gada 31. maijā:

  • kopējais aktīvu apjoms: 1,42 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 1,19 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 182,7 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 1,28 miljardi EUR.

Ar pilnu 2023. gada maija darbības pārskatu var iepazīties šeit.