Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2023. gada februāri

Rīga, Latvija, 2023. gada 10. marts, 15:53 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2023. gada februāra darbības pārskatu. Februārī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Februārī tika atgūti 0,6 miljoni EUR, bet kopš likvidācijas sākuma – 1,27 miljardi EUR. Galvenie darbības pārskata dati 2023. gada 28. februārī:

  • kopējais aktīvu apjoms: 1,44 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 1,21 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 177,5 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 1,27 miljardi EUR.

Līdz 2023. gada februāra beigām vairāk kā 16 000 Sabiedrības bijušo klientu ir atguvuši savus noguldījumus bankā. Tai skaitā 14 547 klientiem ar konta atlikumiem līdz 100 000 EUR līdz 2023. gada 23. februārim kopumā izmaksāti 454,57 miljoni EUR no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā. Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumā noteikto, tie Sabiedrības noguldītāji, kuriem bija tiesības saņemt garantēto atlīdzību, bet kuri piecu gadu laikā — līdz 2023. gada 23. februārim nepieteicās tās saņemšanai, ar 2023. gada 24. februāri ir zaudējuši prasījuma tiesības pret Latvijas Noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu. Noguldītāji, kuri zaudēja prasījuma tiesības pret Latvijas Noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu, turpmāk tiek aicināti pieteikt savus kreditoru prasījumus Sabiedrībā.

Turpinās darbs ar kreditoriem, kuru prasījumu apjoms februāra beigās ir 1,21 miljards EUR. Kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska konsultantu komanda no Ernst&Young.

Ar pilnu 2023. gada februāra darbības pārskatu var iepazīties šeit.