Likvidējamās ABLV Bank, AS deviņu mēnešu finanšu pārskats

Rīga, Latvija, 2022. gada 14. decembris, 15:08 / Bankas ziņas

2022. gada trešajā ceturksnī likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) Likvidācijas komiteja turpināja īstenot likvidācijas procesu un sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām, nodrošinot profesionāli vadītu, caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk - FKTK) uzraudzībā.

Likvidācijas procesa mērķis ir apmierināt Sabiedrības atzīto kreditoru prasības 100% apmērā, ja vien netiks konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi izmaksu veikšanai.

Sabiedrībai ir pienākums veikt kreditoru pārbaudes saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska konsultantu komanda no Ernst&Young. Līdz pārskata perioda beigām 2 734 kreditoriem ir pabeigtas pārbaudes.

Līdz 2022. gada 30. septembrim veiktas 15 949 saistību un kreditoru prasījumu izmaksas, kopumā izmaksājot 1,16 miljardus EUR, tai skaitā 452,6 miljoni EUR ir izmaksāti no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā un 703,4 miljoni EUR kreditoru prasījumu izmaksu ietvaros. Savukārt, 58,3 miljoni EUR no naudas līdzekļiem, kuri ir attiecināmi uz kreditoru prasījumiem, ir pārskaitīti saskaņā ar procesa virzītāja lēmumu vai tiesas nolēmumu.

2022. gada deviņos mēnešos Likvidācijas komiteja atguvusi aktīvus 108,8 miljonu EUR vērtībā, bet kopš darbības uzsākšanas – 1,25 miljardus EUR. Sabiedrības aktīvu apjoms ir pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus pilnībā, kas bija būtiskākais uzraudzības iestāžu (Eiropas Centrālās bankas un FKTK) priekšnoteikums likvidācijas procesa apstiprināšanai.

Galvenie finanšu dati 2022. gada 30. septembrī:

  • kopējais aktīvu apjoms: 1,49 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 1,28 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 183,3 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 1,25 miljardi EUR.

Ar finanšu pārskatu var iepazīties šeit.