Par ierobežojumu darījumiem ar ABLV High Yield CIS USD Bond Fund ieguldījumu apliecībām atcelšanu

Rīga, Latvija, 2022. gada 30. novembris, 10:05 / Ieguldījumi

Sākot ar 01.12.2022. tiek atcelti ierobežojumi darījumiem ar ABLV High Yield CIS USD Bond Fund (turpmāk - Fonds) ieguldījumu apliecībām.

Kaut arī sankcijas pret Krieviju nav atceltas, šo vairāku mēnešu laikā kopš darījumu ierobežojumu ieviešanas būtiski samazinājās Krievijas emitentu vērstpapīru vērtības īpatsvars Fonda portfelī minēto vērtspapīru dzēšanas, pārdošanas un pārvērtēšanas rezultātā. To Krievijas emitentu vērtspapīri, par kuriem tuvākajā laikā noteikti nevarēs tikt veikti norēķini sankciju (tajā skaitā depozitāriju uzlikto ierobežojumu sankciju ietekmē) dēļ, ievērojot piesardzīgu pieeju, tika novērtēti nulles vērtībā.

Līdz ar to Integrum Asset Management IPAS (turpmāk – Sabiedrība) uzskata, ka Fonda ieguldījumu apliecības vērtība atbilst patiesai vērtībai un šobrīd nav pamata uzskatīt, ka esošās situācijas tirgū dēļ nevarētu tikt nodrošināta Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana.

Ierobežojumu darījumiem ar Fonda ieguldījumu apliecībām atcelšana nozīmē, ka personām, kuru īpašumā ir Fonda ieguldījumu apliecības un kurām ieguldītāju pārbaudes rezultātā Sabiedrība nekonstatēja normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, pēc saviem ieskatiem un bez ierobežojumiem ir iespēja veikt darījumus ar šīm apliecībām, tajā skaitā iesniegt atpakaļpirkšanas pieteikumus.1

1 Ņemot vērā, ka Sabiedrība nav konta turētājs, pirms darījumu ar ieguldījumu apliecībām veikšanas aicinām ieguldītājus papildus pārbaudīt sava finanšu instrumentu konta aktuālo statusu, sazinoties ar savu konta turētāju — kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību.