Informācija ieguldītājiem par Integrum Asset Management IPAS ierosināto ieguldījumu fondu iekšzemes apvienošanu

Rīga, Latvija, 2022. gada 24. novembris, 14:18 / Ieguldījumi

Integrum Asset Management IPAS (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka ar mērķi pilnveidot ieguldītājiem piedāvātās ieguldījumu iespējas un optimizēt administrēšanas procesu tā nolēmusi pievienot ieguldījumu fondu ABLV European Corporate EUR Bond Fund (turpmāk – Pievienojamais fonds) ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund (iepriekšējais nosaukums – ABLV Emerging Markets Bond Fund) apakšfondam Integrum Global EUR Bond Fund (turpmāk – Iegūstošais fonds).

Apvienošana stāsies spēkā 03.01.2023. (Apvienošanas diena).

Apvienošanas rezultātā:

 • visi Pievienojamā fonda aktīvi un saistības tiks nodotas Iegūstošajam fondam;
 • Pievienojamā fonda ieguldītāji kļūs par Iegūstošā fonda ieguldītājiem, attiecīgi, Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības (ISIN LV0000400810) tiks apmainītas pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām (ISIN LV0000400349) pēc apvienošanas ietvaros noteiktā apmaiņas koeficienta (turpmāk – Apliecību apmaiņas koeficients);
 • Pievienojamais fonds izbeigs savu darbību un tiks uzskatīts par likvidētu, neveicot likvidāciju.

Apvienošanas pamatojums

Sabiedrība ierosina ieguldījumu fondu apvienošanu, lai pilnveidotu ieguldītājiem piedāvātās ieguldījumu iespējas un optimizētu administrēšanas procesu. Apvienošanas rezultātā ieguldītāji varēs iegūt labumu no efektīvākas pārvaldīšanas, labākas ieguldījumu diversifikācijas un ieguldījumu iespēju paplašināšanas, kas piemīt ieguldījumu fondam ar lielāko aktīvu apjomu.

Apvienošanas paredzamā ietekme uz ieguldītājiem

Pēc apvienošanas Iegūstošā fonda ieguldītājiem piederēs tās pašas ieguldījumu apliecības, kuras tiem piederēja līdz šim, tādā pašā skaitā. Savukārt, Pievienojamā fonda ieguldītāju esošās ieguldījumu apliecības tiks dzēstas un to vietā ieguldītāji saņems savā kontā jaunemitētas Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecības. Pievienojamā fonda ieguldītāja saņemto jaunemitēto Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību skaits var atšķirties no tā apliecību skaita, kas ieguldītājam piederēja Pievienojamajā fondā, tomēr kopējā ieguldījuma vērtība apvienošanas rezultātā nemainīsies. Par jaunu Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību emisiju un Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību apmaiņu pret jaunemitētām Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām netiks piemērota nekāda maksa. Apvienošanas ietvaros apvienojamo fondu ieguldītājiem nav paredzētas tiesības uz skaidras naudas maksājumu.

Abiem apvienojamajiem fondiem ir identiska fonda vērtības noteikšanas kārtība, ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas kārtība, atlīdzības aprēķināšanas un samaksas kārtība, kā arī pārskatu sagatavošanas periodiskums. Abiem apvienojamajiem fondiem ir līdzīga ieguldījumu politika un stratēģija, ieguldījumu objektu un ieguldījumu portfeļa riska profils, ieguldījumu ierobežojumi un sagaidāmie darbības rezultāti. Abi apvienojamie fondi veic ieguldījumus parāda vērtspapīros, kas emitēti fonda pamatvalūtā (EUR), un to ieguldījumu portfeļi ir diversificēti starp daudziem emitentiem dažādās valstīs, bet ir atšķirības ieguldījumu reģionos un emitentu veidos:

 • Pievienojamais fonds pārsvarā veic ieguldījumus Eiropas komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros;
 • Iegūstošais fonds pirms ierosinātās apvienošanas pārsvarā veica ieguldījumus attīstības valstu emitētos parāda vērtspapīros;
 • Iegūstošais fonds pēc ierosinātās apvienošanas veiks ieguldījumus gan valstu, gan komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros visā pasaulē, šādā veidā iegūstot labāku ieguldījumu diversifikāciju un plašākas ieguldījumu veidu izvēles priekšrocības.

Pievienojamā fonda sintētiskais rādītājs ir 4, ko nosaka fonda ienesīguma gada svārstīgums 5-10% robežās pēdējo 5 gadu laikā, savukārt, Iegūstošā fonda sintētiskais rādītājs ir 3, ko nosaka fonda ienesīguma gada svārstīgums 2-5% robežās pēdējo 5 gadu laikā. Iegūstošajam fondam ir zemāks atlīdzības Sabiedrībai par fonda pārvaldīšanu maksimālais apmērs. Savukārt, atlīdzības fonda turētājbankai un revidentam, ieguldījumu apliecību pārdošanas komisijas, kā arī maksājumi, kuri tiek maksāti no fonda mantas, abiem apvienojamajiem fondiem ir līdzīgi. Komisija par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu netiek piemērota abos apvienojamos fondos.

Apvienojamie fondi darbojas atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, tāpēc apvienošanas rezultātā nemainās ieguldītājiem piemērojamie nodokļi un nodevas.

Pirms ierosinātās apvienošanas Iegūstošā fonda prospekta, pārvaldes nolikuma un ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentos tika veikti grozījumi (reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 03.10.2022.), kas paplašina ieguldījumu iespējas - turpmāk fonds veiks ieguldījumus centrālo banku, valstu, pašvaldību, komercsabiedrību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros visā pasaulē. Veikto grozījumu dokumentos rezultātā Iegūstošā fonda nosaukums tika nomainīts no ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund uz Integrum Global EUR Bond Fund.

Apvienošanas ietvaros nododot Pievienojamā fonda aktīvus, uz Iegūstošo fondu tiks pārvesti Pievienojamā fonda ieguldījumi un pārskaitīti naudas līdzekļi –apvienojamo fondu portfeļu izlīdzvarošana netiks veikta, jo Pievienojamā fonda ieguldījumi atbilst Iegūstošā fonda ieguldījumu politikai. Līdz ar to paredzēts, ka fondu apvienošanas rezultātā nepastāv Iegūstošā fonda ieguldījumu portfeļa vērtības samazināšanās risks.

Ieguldītāju tiesības saistībā ar ierosināto fondu apvienošanu

Sakarā ar ierosināto ieguldījumu fondu apvienošanu Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda ieguldītājiem tiek piešķirtās tiesības:

 1. līdz 24.12.2022. dienas plkst.17:00 bez maksas pieprasīt Sabiedrībai veikt Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu;
 2. pēc pieprasījuma saņemt Sabiedrības birojā (Elizabetes ielā 23, Rīgā) apvienojamo ieguldījumu fondu revidenta (AS “Nexia Audit Advice”, reģ.Nr. 40003858822) sniegtā atzinuma kopiju par:
  - kritērijiem, kas pieņemti Pievienojamā un Iegūstošā fonda aktīvu un saistību vērtēšanai dienā, kad tiek aprēķināts Apliecību apmaiņas koeficients;
  - samaksas apmēru naudā par vienu Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību;
  - Apliecību apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metodi un faktisko Apliecību apmaiņas koeficientu;
 3. no Sabiedrības Iegūt papildu informāciju par ierosināto ieguldījumu fondu apvienošanu.

Pievienojamā fonda uzkrātais ienākums apvienošanas rezultātā tiks pievienots Iegūstošā fonda uzkrātajam ienākumam, kā arī tiks ņemts vērā Apliecību apmaiņas koeficienta noteikšanā.

Būtiskākie ieguldījumu fondu apvienošanas aspekti un ieguldījumu fondu apvienošanas spēkā stāšanās diena

Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda apvienošana notiks četrdesmitajā kalendārajā dienā pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmuma par atļauju apvienot fondus paziņošanas Sabiedrībai, attiecīgi Apvienošanas diena būs 03.01.2023.

Lai nodrošinātu ieguldījumu fondu apvienošanu, Apvienošanas dienā Sabiedrība veic šādas darbības:

 • aprēķina Apliecību apmaiņas koeficientu;
 • sagatavo Pievienojamā fonda ieguldītāju sarakstu, tajā norādot katram ieguldītājam piederošo Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību skaitu un apvienošanas rezultātā pienākošo Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību skaitu, un kopā ar Apliecību apmaiņas koeficientu nosūta ieguldījumu apliecību depozitārijam Nasdaq CSD SE;
 • iesniedz rīkojumu ieguldījumu apliecību depozitārijam Nasdaq CSD SE dzēst visas Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības, kā arī rīkojumu par jaunu Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību emisiju un to sadalīšanu starp Pievienojamā fonda ieguldītājiem saskaņā ar iepriekš minētu sarakstu;
 • iesniedz turētājbankai Signet Bank AS rīkojumu par Pievienojamā fonda aktīvu nodošanu Iegūstošajam fondam.

Lai nodrošinātu ieguldījumu fondu apvienošanu, no 27.12.2022. līdz 03.01.2023. ieguldītāji nevarēs iesniegt pieteikumus Iegūstošā un Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību iegādei, atpakaļpieņemšanai, un atpakaļpirkšanai, t.i., norādītajā periodā tiks apturēta darījumu veikšana ar apvienojamo fondu ieguldījumu apliecībām.

Pirms apvienošanas ieguldītāji varēs iegādāties, pieprasīt atpakaļpieņemt un pārdot Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecības līdz 24.12.2022. plkst. 17.00.

Ieguldītāji varēs veikt darījumus ar Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām sākot ar nākamo darba dienu pēc Apvienošanas dienas.

Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Pirms jebkura lēmuma pieņemšanas, kas saistīts ar fondu apvienošanu, Pievienojamā fonda ieguldītājiem vēlams iepazīties ar Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, kas ir pieejama tīmekļa vietnē: https://www.integrum.lv/fondi/.

Pretrunu gadījumā starp šīs informācijas versijām, kas uzrakstītas dažās valodās, noteicošā ir latviešu valodas versija.