Par oficiālo komunikācijas valodu / Об официальном языке коммуникации / On the official language of communication

Rīga, Latvija, 2022. gada 25. oktobris, 08:48 / Bankas ziņas

Noslēdzoties aktīvam kreditoru prasījumu apstrādes procesam un optimizējot darbības izmaksas, no 2023. gada 1. janvāra likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk – Sabiedrība) oficiālo komunikāciju uzturēs tikai latviešu valodā.

Komunikāciju un informācijas izplatīšanu arī turpmāk nodrošināsim šādos kanālos:

 • tīmekļa vietnē www.ablv.com,
 • internetbankā ib.ablv.com,
 • automātiski ģenerētās atskaitēs un pārskatos,
 • klientiem/kreditoriem sniegtās izziņās.

No 2023. gada 1. janvāra informācija minētajos kanālos jums būs pieejama tikai latviešu valodā, kā arī atcelsim normatīvo dokumentu krievu un angļu valodas versijas, tai skaitā Vispārējos likvidācijas noteikumiem, Vispārējos darījumu noteikumiem, cenrāžiem un pieteikumiem.

Saskaņā ar Sabiedrības Vispārējiem likvidācijas noteikumiem un Vispārējiem darījumu noteikumiem, jums arī turpmāk būs tiesības sūtīt mums savus paziņojumus trīs valodās – latviešu, krievu un angļu. Arī ikdienas komunikācijā, piemēram, telefonsarunā, jūs uzklausīs un atbildēs jums ērtā valodā. Savukārt rakstiskas atbildes uz jūsu paziņojumiem, kurus saņemsim krievu un angļu valodā, un citu oficiālo rakstisko informāciju sniegsim vienā valodā — latviešu. Nepieciešamības gadījumā varēsim nodrošināt šīs informācijas tulkojumu krievu vai angļu valodā saskaņā ar Sabiedrības cenrādi.

Līdz ar to mēs pārtrauksim ziņu sūtīšanu krievu un angļu valodā internetbankā. Tomēr internetbankas saskarne jeb interfeiss tiks saglabāta divās valodās – latviešu un angļu. Tāpat jāpiemin, ka 2023. gada sākumā plānots mainīt sistēmu atskaišu un pārskatu ģenerēšanai, kur to būs iespējams paveikt tikai latviešu valodā.

______________________________________________________________________________________________________

Информируем, что в связи с окончанием активной фазы проверки кредиторских требований, а также оптимизацией расходов на процесс ликвидации, с 1 января 2023 года ликвидируемый ABLV Bank, AS (далее - Общество) в качестве официального языка коммуникации будет поддерживать только латышский язык.

Коммуникация и информирование и в дальнейшем будет обеспечено следующими каналами:

 • сайт Общества www.ablv.com;
 • интернет-банк ib.ablv.com;
 • автоматически генерируемые отчеты и выписки;
 • предоставляемые справки клиентам/кредиторам.

С 1 января 2023 года информация на вышеуказанных каналах будет доступна только на латышском языке, а также будут отменены нормативные документы в версиях на русском и английском языках, в том числе Общие правила ликвидации, Общие правила сделок, тарифы и формы распоряжений.

Согласно Общим правилам ликвидации и правилам сделок Общества, у вас и в дальнейшем будет право присылать нам распоряжения на трёх языках: латышском, русском и английском. Также повседневная коммуникация, к примеру, телефонный разговор, будет происходить на удобном для вас языке. В свою очередь, письменные ответы на ваши сообщения, принятые от вас на русском или английском языках, а также другую официальную письменную информацию, будем предоставлять только на одном языке – латышском. В случае необходимости сможем обеспечить перевод на русский или английский языки, согласно тарифам Общества.

Соответственно, мы прекращаем отправку сообщений в интернет-банк на русском и английском языках, однако, интерфейс интернет-банка будет сохранен на двух языках – латышском и английском. Также уведомляем, что в начале 2023 года планируется изменить систему генерирования отчётов и выписок, в которой в дальнейшем будет использоваться только латышский язык.

______________________________________________________________________________________________________

We would like to advise that upon conclusion of the active process of creditor claim processing and in order to optimize operating costs, as of January 1, 2023, ABLV Bank, AS in liquidation (hereinafter – Company) shall maintain official communication only in Latvian.

Communication and distribution of information will continue via the following channels:

 • the website www.ablv.com;
 • internet bank ib.ablv.com;
 • automatically generated reports and statements;
 • references or letters issued to clients/creditors.

As of January 1, 2023, the information on the mentioned channels will be available only in Latvian; also, the Russian and English versions of normative documents will be cancelled, including the General Terms of Liquidation, General Terms of Business, Rates and Charges, and Application forms.

In accordance with the Company’s General Terms of Liquidation and General Terms of Business, you still have the right to send us your messages in three languages – Latvian, Russian and English. Also in the daily communication, e.g. telephone conversations, you may speak in your preferred language and we shall respond in a language that is convenient for you. However, written responses to your notifications received in Russian or English, as well as other official written information shall be provided in one language – Latvian. If required, we will be able to ensure the translation of this information to Russian or English in accordance with the Company’s Rates and Charges.

Therefore, we shall stop sending messages in Russian and English in the Internet bank; however, the interface of the Internet bank will still be maintained in two languages – Latvian and English. It should also be mentioned that at the beginning of 2023, the system for generating reports and statements is planned to be changed, resulting in it supporting only the Latvian language.