Likvidējamās ABLV Bank, AS pirmā ceturkšņa finanšu pārskats

Rīga, Latvija, 2022. gada 27. maijs, 14:38 / Bankas ziņas

2022. gada pirmajā ceturksnī likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrības) Likvidācijas komiteja turpināja īstenot likvidācijas procesu un sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām, nodrošinot profesionāli vadītu, caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk - FKTK) uzraudzībā.

Likvidācijas procesa mērķis ir apmierināt Sabiedrības atzīto kreditoru prasības 100% apmērā, ja vien netiks konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi izmaksu veikšanai.

Sabiedrībai ir pienākums veikt kreditoru pārbaudes saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska konsultantu komanda no Ernst&Young. Līdz pārskata perioda beigām 2 005 kreditoriem ir pabeigtas pārbaudes.

Līdz 2022. gada 31. martam veiktas 15 344 saistību un kreditoru prasījumu izmaksas, kopumā izmaksājot 942,0 miljonus EUR, tai skaitā 451,9 miljoni EUR ir izmaksāti no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā un 490,1 miljons EUR kreditoru prasījumu izmaksu ietvaros. Savukārt, 41,4 miljoni EUR no naudas līdzekļiem, kuri ir attiecināmi uz kreditoru prasījumiem, ir pārskaitīti saskaņā ar procesa virzītāja lēmumu vai tiesas nolēmumu.

2022. gada pirmajos trīs mēnešos Likvidācijas komiteja atguvusi aktīvus 62,3 miljoni EUR vērtībā, bet kopš darbības uzsākšanas – 1,21 miljardu EUR. Sabiedrības aktīvu apjoms ir pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus pilnībā, kas bija būtiskākais uzraudzības iestāžu (Eiropas Centrālās bankas un FKTK) priekšnoteikums likvidācijas procesa apstiprināšanai.

Galvenie finanšu dati 2022. gada 31. martā:

  • kopējais aktīvu apjoms: 1,73 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 1,50 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 189,9 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 1,21 miljards EUR.

Ar finanšu pārskatu var iepazīties šeit.