Izmaiņas saistībā ar ABLV ieguldījumu fondiem

Rīga, Latvija, 2020. gada 23. decembris, 14:20 / Ieguldījumi

Informējam, ka 2020. gada 21. decembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir reģistrējusi grozījumus ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu prospektos, nolikumos un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā.

Grozījumi ir saistīti ar izmaiņām ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas kārtībā, parāda vērtspapīru vērtības noteikšanas un aktīvu citās valūtās pārvērtēšanas kārtībā, ieguldījumu ierobežojumiem. Papildus ir aktualizēta informācija par Turētājbanku, Padomes un Valdes sastāvu, kā arī veikti redakcionāli labojumi.

Veiktās izmaiņas informācijā par Turētājbanku ir saistītas ar to, ka 2020. gada 13. novembrī ieguldījumu pārvaldītājs ABLV Asset Management, IPAS ir noslēdzis turētājbankas līgumu ar Signet Bank AS, kas turpmāk būs jaunā ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu turētājbanka.

Grozījumi fondu normatīvajos dokumentos stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī, izņemot grozījumus, kas attiecas uz informāciju par Turētājbanku un Turētājbankas atlīdzības apmēru. Tie stāsies spēkā ar brīdī, kad pilnā apjomā stāsies spēkā Sabiedrības līgums ar Signet Bank AS par turētājbankas pakalpojumu sniegšanu ieguldījumu fondiem. Par šo grozījumu spēkā stāšanos tiks paziņots atsevišķi.

ABLV Emerging Markets Bond Fund fonda pārvaldes nolikumpdf, 291 Kb
ABLV Emerging Markets Bond Fund fonda prospektspdf, 572 Kb


ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund apakšfonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācijapdf, 177 Kb
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund apakšfonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācijapdf, 178 Kb

ABLV European Corporate EUR Bond Fund fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācijapdf, 177 Kb
ABLV European Corporate EUR Bond Fund fonda pārvaldes nolikumspdf, 289 Kb
ABLV European Corporate EUR Bond Fund fonda prospektspdf, 506 Kb