Apstiprināts trešā ceturkšņa finanšu pārskats

Rīga, Latvija, 2020. gada 23. novembris, 11:43 / Bankas ziņas

Nodrošinot profesionāli vadītu, caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu, ir apstiprināts likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) 2020. gada trešā ceturkšņa konsolidētais un atsevišķais finanšu pārskats.

Līdz 2020. gada septembra beigām jau vairāk nekā 14 000 Sabiedrības bijušo klientu ir pilnībā atguvuši savus noguldījumus bankā. Tie galvenokārt ir klienti ar mazajiem konta atlikumiem — līdz 100 000 EUR, kuriem kopumā izmaksāti 448,9 miljoni EUR no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā.

Tāpat pārskata periodā turpinājās darbs ar vairāk nekā 3000 lielāko kontu atlikumu īpašniekiem, kuru kontu atlikumi kopā ir 2 miljardi eiro. Sabiedrībai ir pienākums veikt kreditoru pārbaudes saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska konsultantu komanda no Ernst&Young, kura līdz 2020. gada septembra beigām ir uzsākusi 1505 kreditoru pārbaudes par kopējo prasījumu kopsummu 705,3 miljoni EUR. Kreditoru pārbaudes plānots pabeigt līdz 2021. gada beigām. Līdz pārskata perioda beigām kopā ir izmaksāti kreditoru prasījumi 26,7 miljoni EUR apmērā.

2020. gada jūlijā visas Sabiedrības emitētās obligācijas tika izslēgtas no regulētā tirgus — biržas Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru saraksta. Līdz ar to tika pārtraukta obligāciju uzskaite Nasdaq CSD, SE un naudas prasījumos izteiktās obligācijas Sabiedrības grāmatvedībā uzskaitītas tikai kā Sabiedrības kreditoru prasījumi par naudas samaksu. Obligāciju izslēgšana no regulētā tirgus un izteikšana naudas prasījumos neietekmē kreditoru-obligacionāru pieteiktos un atzītos prasījumus, šo prasījumu summas, apmierināšanas kārtu un prasījumu summu izmaksas noteikumus.

Pārskata periodā turpinājās aktīvu atgūšana un 2020. gada deviņu mēnešu laikā atgūti 75,0 miljoni EUR. Kopš darbības uzsākšanas Likvidācijas komiteja kopumā ir atguvusi aktīvus 824,3 miljonu EUR vērtībā.

Sabiedrības aktīvu apjoms ir pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus pilnībā, kas bija būtiskākais uzraudzības iestāžu (Eiropas Centrālās bankas un FKTK) priekšnoteikums likvidācijas procesa apstiprināšanai. Likvidācijas procesa mērķis ir apmierināt Sabiedrības atzīto kreditoru prasības 100% apmērā, ja vien netiks konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi izmaksu veikšanai.

Galvenie finanšu dati 2020. gada 30. septembrī:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,3 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 1,99 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 238,0 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 824,3 miljoni EUR.

Ar finanšu pārskatu var iepazīties šeit.