Likvidējamās ABLV Bank, AS otrā ceturkšņa finanšu pārskats

Rīga, Latvija, 2020. gada 19. augusts, 18:25 / Bankas ziņas

2020. gada otrajā ceturksnī likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrības) Likvidācijas komiteja turpināja īstenot likvidācijas procesu un sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām valsts institūcijām, nodrošinot profesionāli vadītu, caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) uzraudzībā.

Likvidācijas procesa mērķis ir nemainīgs - apmierināt Sabiedrības atzīto kreditoru prasības 100% apmērā, ja vien netiks konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi izmaksu veikšanai, jo gan uzsākot pašlikvidāciju, gan šobrīd Sabiedrības aktīvi pārsniedz tās saistību apmēru.

Līdz 2020. gada jūnija beigām jau vairāk nekā 14 000 Sabiedrības bijušo klientu ir pilnībā atguvuši savus noguldījumus bankā. Tie galvenokārt ir klienti ar mazajiem konta atlikumiem — līdz 100 000 EUR, kuriem kopumā izmaksāti 447 miljoni EUR no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā.

Tāpat pārskata periodā turpinājās darbs ar vairāk nekā 3000 lielāko kontu atlikumu īpašniekiem, kuru kontu atlikumi kopā veido nedaudz vairāk par diviem miljardiem eiro. Sabiedrībai ir pienākums veikt kreditoru pārbaudes saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska konsultantu komanda no Ernst&Young (EY), kura līdz 2020. gada jūnija beigām ir uzsākusi 992 kreditoru pārbaudes par kopējo prasījumu kopsummu 494 miljoni EUR. Kreditoru pārbaudes plānots pabeigt līdz 2021. gada beigām.

Pārskata periodā turpinājās aktīvu atgūšana un pirmā pusgada laikā atgūti 49,3 miljoni EUR. Kopš darbības uzsākšanas Likvidācijas komiteja kopumā ir atguvusi aktīvus 798,5 miljonu EUR vērtībā. Sabiedrības aktīvu apjoms ir pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus pilnībā, kas bija būtiskākais uzraudzības iestāžu (Eiropas Centrālās bankas un FKTK) priekšnoteikums likvidācijas procesa apstiprināšanai.

Galvenie finanšu dati 2020. gada 30. jūnijā:

  •  kopējais aktīvu apjoms: 2,32 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 2,01 miljards EUR;
  • kapitāls un rezerves: 241,8 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 798,5 miljoni EUR.

Likvidācijas procesa ietvaros 2020. gadā turpinās izmaiņu veikšana organizatoriskajā struktūrā, kā arī darba attiecību pārtraukšana ar darbiniekiem, kuru darbs nav nepieciešams likvidācijas procesā. 2020. gada jūnija beigās Sabiedrībā strādāja 240 darbinieki.

Ar finanšu pārskatu var iepazīties šeit.