Likvidējamās ABLV Bank, AS emitētās obligācijas izteiktas naudas prasījumos

Rīga, Latvija, 2020. gada 16. jūlijs, 16:48 / Bankas ziņas

Pēc likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) emitēto obligāciju izslēgšanas no regulētā tirgus — biržas Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru saraksta, šā gada 15. jūlijā ir pārtraukta to uzskaite depozitārijā Nasdaq CSD SE, un Sabiedrība ir izteikusi obligācijas naudas prasījumos.

Turpmāk šie prasījumi tiks uzskaitīti kā Sabiedrības kreditoru prasījumi par naudas samaksu EUR (euro) valūtā. Sabiedrības emitēto obligāciju izteikšana naudas prasījumos neietekmē kreditoru pieteiktos un atzītos prasījumus, šo prasījumu summas EUR (euro) valūtā un apmierināšanas kārtu.

Naudas prasījumu izmaksas kārtība ir noteikta Sabiedrības Vispārējos likvidācijas noteikumos, kas ir pieejami Sabiedrības tīmekļa vietnē.