Likvidējamā ABLV Bank, AS lūdz izslēgt obligācijas no regulētā tirgus

Rīga, Latvija, 2020. gada 19. jūnijs, 14:27 / Bankas ziņas

Likvidējamā ABLV Bank, AS ir iesniegusi biržā Nasdaq Riga, AS lūgumu izslēgt visas emitētās obligācijas no regulētā tirgus.

Lūgums pamatots ar 2018. gadā uzsākto pašlikvidācijas procesu, jo ievērojot Kredītiestāžu likuma 127.pantu, ir zudis ieguldītāju interesi vai normālu tirgus darbību sargājošs pamats turpināt kotēt obligācijas biržas Parāda vērtspapīru sarakstā.

Kā jau ziņots iepriekš, 2018. gada 26. februārī ABLV Bank, AS akcionāru sapulce pieņēma lēmumu par ABLV Bank, AS pašlikvidāciju. 2018. gada 12. jūnijā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome pieņēma lēmumu atļaut ABLV Bank, AS sākt pašlikvidācijas procesu.

Papildu informācija

Līdz ar obligāciju izslēgšanu no biržas Parāda vērtspapīru saraksta, tiks pārtraukta obligāciju uzskaite Nasdaq CSD, SE un naudas prasījumos izteiktās obligācijas likvidējamās ABLV Bank, AS grāmatvedībā uzskaitītas tikai kā likvidējamās ABLV Bank, AS kreditoru prasījumi par naudas samaksu.

Obligāciju izslēgšana no biržas Parāda vērtspapīru saraksta un izteikšana naudas prasījumos neietekmēs kreditoru-obligacionāru pieteiktos un atzītos prasījumus, šo prasījumu summas, apmierināšanas kārtu un prasījumu summu izmaksas noteikumus. Obligacionāriem, kuri līdz šim nav iesnieguši kreditora prasījuma pieteikumu, lai pieteiktu savas tiesības uz obligācijas izteikšanas rezultātā radušos naudas prasījumu, jāiesniedz likvidējamajā ABLV Bank, AS kreditora prasījuma pieteikums. Informācija par pieteikuma iesniegšanas kārtību pieejama tīmekļa vietnē www.ablv.com.

Arī turpmāk visa aktuālā informācija par likvidējamās ABLV Bank, AS darbību būs pieejama ikmēneša likvidācijas pārskatos, kurus publicē saskaņā ar Kredītiestāžu likuma noteikumiem.

Kreditora prasījuma izmaksas brīdī Sabiedrība no kreditora prasījuma summas ietur nodokļus Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apmērā. Sabiedrība nav atbildīga par nodokļu nomaksu gadījumos, kad Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Sabiedrībai nav pienākuma aprēķināt un ieturēt nodokļu summu pirms kreditora prasījuma izmaksas.