Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada maiju

Rīga, Latvija, 2020. gada 17. jūnijs, 07:30 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2020. gada maija darbības pārskatu. Maijā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes uz dažādu valsts institūciju pieprasījumiem.

Maijā tika atgūti 8,8 miljoni EUR, bet kopš likvidācijas sākuma – 793,1 miljons EUR. Galvenie darbības pārskata dati 2020. gada 31. maijā:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,34 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 2,01 miljards EUR;
  • kapitāls un rezerves: 275,7 miljons EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 793,1 miljons EUR.

Kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska EY konsultantu komanda. Līdz maija beigām pārbaudes bija uzsāktas 740 kreditoriem, kuru prasījumu kopējais apmērs ir 349 miljoni EUR.

Ar pilnu 2020. gada maija darbības pārskatu var iepazīties šeit.