Par izmaiņām likvidējamās ABLV Bank, AS grupas struktūrā

Rīga, Latvija, 2019. gada 5. decembris, 15:21 / Bankas ziņas

Šī gada decembra sākumā ir notikušas izmaiņas likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) grupas struktūrā. Restrukturizācijas rezultātā par visu Sabiedrības grupas uzņēmumu, kuru darbība saistīta ar operācijām ar nekustamo īpašumu, holdinga sabiedrību kļūst Sabiedrības meitas uzņēmums New Hanza Capital, AS.

Restrukturizācijas ietvaros Sabiedrības meitas uzņēmuma New Hanza Capital, AS pamatkapitāls ir palielināts par 90 317 119,- EUR , emitējot jaunas vārda akcijas ar balsstiesībām un vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR. Jaunās emisijas akcijas ir apmaksātas ar mantisku ieguldījumu, Sabiedrībai ieguldot New Hanza Capital, AS pamatkapitālā tai piederošās kapitāla daļas šādās sabiedrībās ar ierobežotu atbildību: Pillar 23, Pillar Management, Pillar, Pillar Development, Hanzas Dārzs, New Hanza Centre, kā arī Sabiedrībai kā komandītam piederošo ieguldījumu komandītsabiedrībā Pillar Holding Company.

New Hanza Capital, AS pamatkapitāla palielinājums šā gada 5. decembrī reģistrēts komercreģistrā. Pēc pamatkapitāla palielināšanas kopējais New Hanza Capital, AS pamatkapitāls ir 115 317 119,- EUR. Sabiedrības līdzdalība New Hanza Capital, AS pamatkapitālā palielinājusies no 88% līdz 97,4%.

“Ir paveikts milzīgs darbs, lai pieņemtu šo lēmumu, ar kuru tiek konsolidēti likvidējamās Sabiedrības nekustamā īpašuma biznesa virzieni. Jebkurš lēmums likvidācijas procesā ir vērsts uz to, lai vienkāršotu un optimizētu bijušās bankas ieguldījumu struktūru, tādējādi efektivizējot to pārvaldību. Šis bija vēl viens svarīgs lēmums, ar kuru likvidācijas procesa pārvaldība kļūst vienkāršāka un lēmumu pieņemšana caurskatāmāka,” norāda Sabiedrības likvidators Andris Kovaļčuks.

Pēc restrukturizācijas Sabiedrības kopējais ieguldījums radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā nemainās. Kopējā uzņēmumu konsolidēto aktīvu vērtība pēc restrukturizācijas ir 185 miljoni EUR.