Likvidējamās ABLV Bank, AS deviņu mēnešu finanšu pārskats

Rīga, Latvija, 2019. gada 22. novembris, 16:06 / Bankas ziņas

2019. gada trešajā ceturksnī likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) Likvidācijas komiteja turpināja īstenot likvidācijas procesu un sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām valsts institūcijām, nodrošinot profesionāli vadītu, caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzībā.

Likvidācijas procesa mērķis ir nemainīgs — apmierināt Sabiedrības atzīto kreditoru prasības 100% apmērā, ja vien netiks konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi izmaksu veikšanai, jo gan uzsākot pašlikvidāciju, gan šobrīd Sabiedrības aktīvi pārsniedz tās saistību apmēru.

Kopš darbības uzsākšanas Likvidācijas komiteja līdz 2019. gada 30. septembrim kopumā ir atguvusi aktīvus jau 686 miljonu EUR vērtībā, tai skaitā 391 miljonu eiro no izsniegtajiem kredītiem, bet 269 miljonus eiro no vērtspapīriem, samazinot vērtspapīru portfeli līdz 35 miljoniem eiro. Septembra beigās jau 81% no visiem kreditoru prasījumiem ir nodrošināti ar atgūtiem naudas līdzekļiem, kas glabājas Latvijas Bankā (t.sk. fiduciārajos kontos).

Pateicoties veiksmīgai aktīvu pārvaldīšanai un profesionālai darba organizācijai Likvidācijas komitejas vadībā, Sabiedrības akcionāru kapitāls 15 mēnešu laikā kopš pašlikvidācijas uzsākšanas ir samazinājies tikai par 6%, no 310 miljoniem eiro līdz 291 miljonam eiro, galvenokārt, izveidojot uzkrājumus, kas atspoguļo Sabiedrības aktīvu vērtības samazināšanos atbilstoši Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām.

Galvenie finanšu dati 2019. gada 30. septembrī:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,4 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 2,0 miljardi EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 686 miljoni EUR;
  • pieejamie naudas līdzekļi: 1,66 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 290,8 miljoni EUR.

Pārskata periodā tika uzsāktas kreditoru pārbaudes saskaņā ar FKTK šā gada 6.martā saskaņoto kreditoru pārbaudes metodoloģiju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un sankciju atbilstības kontrolei. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska EY konsultantu komanda, kurā darbojas eksperti no piecām valstīm.

Ievērojot pirmo pārbaužu rezultātus, šā gada oktobrī sāktas kreditoru prasījumu izmaksas atbilstoši Kredītiestāžu likumā noteiktai secībai kreditoru kārtām, kurās šobrīd ir 866 kreditori ar kopējo atzīto prasījumu apmēru 347 miljoni EUR. Šajās kārtās ir noguldītāji — fiziskas personas, mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī valsts institūcijas.

Savukārt garantēto noguldījumu atlīdzību līdz 2019. gada septembra beigām ir saņēmuši vairāk kā 13 700 klientu. Kopumā izmaksāti 440 miljoni eiro jeb 91% no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā.

Ar finanšu pārskatu var iepazīties šeit.