Likvidējamās ABLV Bank, AS pirmā pusgada finanšu pārskats

Rīga, Latvija, 2019. gada 30. augusts, 15:55 / Bankas ziņas

2019. gada pirmajos sešos mēnešos likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk – Sabiedrība) Likvidācijas komiteja turpināja īstenot likvidācijas procesu, sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā valsts institūcijām un amatpersonām, nodrošinot caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu.

Likvidācijas procesa mērķis ir nemainīgs — apmierināt Sabiedrības kreditoru prasības 100% apmērā, ja vien tam nebūs likumisku šķēršļu, jo gan uzsākot likvidāciju, gan šobrīd Sabiedrības aktīvi būtiski pārsniedz tās saistību apmēru. Uz pārskata perioda beigām jau 78% no visiem kreditoru prasījumiem ir nodrošināti ar atgūtiem naudas līdzekļiem, kas glabājas Latvijas Bankā.

Līdz 2019. gada 30. jūnijam kopumā atgūti aktīvi 610 miljonu EUR vērtībā. Sabiedrības aktīvu apjoms ir pilnīgi pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus pilnībā.

Galvenie finanšu dati uz 2019. gada 30. jūniju:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,3 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 2,0 miljardi EUR;
  • pieejamie naudas līdzekļi: 1,6 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 290,0 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 610 miljoni EUR.

Kā būtiskākais pārskata perioda notikums minams Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 6. martā saskaņotā kreditoru pārbaudes metodoloģija noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un sankciju atbilstības kontrolei, kuru izstrādāja starptautiskā konsultantu komanda no Ernst&Young un saskaņoja Finanšu izlūkošanas dienests. Tā tiks un jau tiek piemērota visiem Sabiedrības kreditoriem un to saistītajiem partneriem. Tajā noteiktas kreditoru pārbaudes prasības, ņemot vērā labāko starptautisko praksi un Latvijas normatīvo aktu prasības.

Paredzēts, ka kreditoru prasību segšana varētu sākties 2019. gada trešajā ceturksnī, sākot ar kreditoru kārtu, kurā ietilpst noguldītāji — fiziskas personas, mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, kuriem garantētā atlīdzība nesedza visu noguldījuma apmēru (pārsniedza 100 000 eiro).

Kopš 2018. gada 3.marta tiek izmaksātas garantēto noguldījumu atlīdzības, kuras veic Citadele banka, AS. Līdz 2019. gada jūnija beigām tās saņēmuši 13 511 klienti un kopumā izmaksāti 434 miljoni eiro jeb 90% no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā.

Ar pirmā pusgada finanšu pārskatu var iepazīties šeit.