ABLV Bank 2016. gada 1. pusgadā gūst 45,3 miljonu EUR peļņu

Rīga, Latvija, 2016. gada 31. augusts, 09:42 / Bankas ziņas

Lai gan 2016. gada 1. pusgads iezīmējās ar ekonomiski sarežģītu situāciju daļā no bankas mērķa tirgiem, plānotos finanšu rādītājus izdevās sasniegt un pārsniegt, tomēr, lai nodrošinātu bankas darbības ilgtspēju, tika uzsākts darbs pie jauna biznesa modeļa.

Banka turpinās pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu, ievērojot regulējošās prasības, kuras iepriekšējos gados nebija izstrādātas pietiekami detalizēti. Tā kā ir mainījusies nostāja par pieļaujamo riska līmeni, banka atteicās no daļas klientu, kuru apkalpošana varētu būt saistīta ar nesamērīgu risku, un turpina rūpīgi izvērtēt savu klientu bāzi. Turpmāk samazināsies norēķinu biznesa nozīme, bet vēl svarīgāku vietu ieņems biznesa projektu kreditēšana, tostarp, strukturētā finansēšana ar riska kapitāla piesaisti, apgrozāmā kapitāla un tirdzniecības finansēšana, kā arī vērtspapīru emisiju organizēšana. Šajā jomā bankai ir augsta kompetence, nepieciešamie cilvēkresursi, sadarbības partneru tīkls un jau uzkrāta nozīmīga pieredze. Latvijas biznesa kreditēšanā ABLV Bank jau pašlaik ir viena no trim nozīmīgākajām bankām.

Maija beigās ABLV Bank noslēdza administratīvo līgumu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK), noregulējot domstarpības un vienojoties par turpmākajiem pasākumiem, lai pilnveidotu bankas iekšējās kontroles sistēmu un stiprinātu tās darbības efektivitāti.

7. aprīlī kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums 2015. gada peļņu izmaksāt dividendēs. Uz vienu akciju tika izmaksāti 1,95 EUR, kopumā - 68,8 miljoni EUR. Dividenžu izmaksai tika pieskaņota ABLV Bank kārtējā akciju emisija, lai dotu iespēju bankas akcionāriem pēc viņu ieskatiem reinvestēt no dividendēm gūto peļņu bankas tālākajā attīstībā. Emisijas ietvaros tika izlaistas 2 700 000 vārda akcijas par kopējo summu 38,2 miljoni EUR. Vienas akcijas pārdošanas cena bija 14,15 EUR. Pēc šīs emisijas bankas pamatkapitālu veido 34 470 000 parastās akcijas ar balsstiesībām un 3 530 000 personāla akcijas bez balsstiesībām. Akciju emisija bija slēgta, tajā piedalījās tikai līdzšinējie bankas akcionāri. Kopumā bija pieteikušies 86 akcionāri.

Bankas 2016. gada 1. pusgada svarīgākie finanšu rādītāji:

Bankas 2016. gada pirmā pusgada svarīgākie finanšu rādītāji norāda uz stabilu darbību saskaņā ar iepriekš apstiprināto plānu. ABLV Bank, AS ir lielākā banka Latvijā ar vietējo kapitālu un otrā lielākā banka pēc aktīviem.

  • Bankas peļņa 2016. gada pirmajā pusgadā bija 45,3 miljoni EUR. Peļņas pieaugumu ietekmēja arī VISA Europe Ltd. akciju atpakaļpārdošanas darījums.
  • Bankas pamatdarbības ienākumi — 83,7 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar 2015. gada pirmo pusgadu pamatdarbības ienākumi ir auguši par 16,9%.
  • Bankas klientu noguldījumu apjoms pārskata perioda beigās bija 3,25 miljardi EUR. Kopš gada sākuma noguldījumu apjoms ir samazinājies par 14,3%, kas saistīts ar bankas ārvalstu klientu apkalpošanas modeļa maiņu.
  • Emitēto parāda vērtspapīru apjoms sasniedza 565,8 miljonus EUR.
  • Bankas aktīvu apjoms 2016. gada 30. jūnijā bija 4,24 miljardi EUR.
  • Bankas kredītportfeļa apjoms jūnija beigās bija 985,4 miljoni EUR. Kopš gada sākuma kredītportfeļa apjoms audzis par 111,9 miljoniem EUR jeb 12,8%.
  • Bankas kapitāls un rezerves — 295,6 miljoni EUR.
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2016. gada 30. jūnijā bija 16,22%, bet likviditātes līmenis — 79,27%.
  • Kapitāla atdeves rādītājs ROE 2016. gada 30. jūnijā bija 33,27%, bet aktīvu atdeves rādītājs ROA sasniedza 1,97%.

Turpinot obligāciju emisiju programmu, šogad banka ir veikusi četras jaunas kupona obligāciju emisijas: divas no tām - Piektās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un divas — Sestās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros. Obligāciju emisiju kopējais apjoms bija attiecīgi 150,0 miljoni USD un 40,0 miljoni EUR pēc nominālvērtības. Ieskaitot šo obligāciju emisijas, biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā kopumā ir iekļautas 21 emisijas obligācijas. Ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām banka uzsāka 2011. gada beigās. Ieskaitot jaunās un jau dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 36 publiskās obligāciju emisijas.

2014. gada vidū Eiropas Centrālā banka (ECB) uzsāka banku ilgtermiņa refinansēšanas operācijas ar mērķi stimulēt kreditēšanu (TLTRO). 2014. un 2015. gada laikā kreditēšanas attīstīšanai ABLV Bank TLTRO programmas ietvaros piesaistīja resursus 180,0 miljonu EUR apjomā. 2016. gada martā ECB izsludināja jaunu TLTRO sēriju – TLTRO II ar vēl zemāku procentu likmi un 4 gadu termiņu, kā arī paziņoja par iespēju pirms termiņa dzēst iepriekšējās saistības. Izmantojot šo iespēju un izvērtējot pašreizējo nepieciešamību pēc ilgtermiņa resursiem, mūsu banka pirmstermiņa atdeva 180,0 miljonus EUR, ko bija aizņēmusies iepriekš, un TLTRO II ietvaros piesaistīja resursus 50,0 miljonu EUR apmērā, lai palielinātu resursu izmantošanas termiņu un samazinātu procentu izdevumus.

Bankas vērtspapīru portfeļa kopējais apjoms 2016. gada 30. jūnijā bija 2,18 miljardi EUR. Gandrīz visu bankas vērtspapīru portfeli veido parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu un 67,0% no portfeļa ir vērtspapīri ar kredītreitingu AA- un augstāku. Vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 3,35%.

2016. gada otrajā ceturksnī tika pabeigts darījums par bankai piederošo VISA Europe Ltd. akciju atpakaļpārdošanu VISA Inc. ABLV Bank ieguva “VISA Principal Member” statusu un ieguva īpašumā VISA Europe Ltd. akcijas 2008. gada decembrī. 2015. gada novembrī VISA Inc. paziņoja par savu nodomu iegādāties visas VISA Europe Ltd. akcijas, izveidojot vienu lielu, globālu sabiedrību. Notikušā darījuma rezultātā ABLV Bank ieņēmumi no minēto akciju pārdošanas bija aptuveni 16,4 miljoni EUR, tai skaitā, 13,1 miljons EUR – naudas pārskaitījums, atliktais maksājums ir 1,1 miljons EUR un papildus bankai tika piešķirtas 4 750 VISA Inc. C klases priviliģētās akcijas, kas ir uzskaitītas pārdošanai pieejamā portfelī un novērtētas patiesajā vērtībā 2,2 miljonu EUR apmērā.

Ieguldījumu jomā ABLV Asset Management, IPAS kopējie aktīvi pārvaldīšanā, kurus sabiedrība pārvalda klientu uzdevumā, 2016. gada jūnija beigās bija 125,8 miljoni EUR, no kuriem 124,4 miljoni EUR bija klientu ieguldījumi sabiedrības pārvaldītajos ieguldījumu fondos un 1,4 miljoni EUR — klientu līdzekļi, kas izvietoti individuālajās ieguldījumu programmās. Savukārt ABLV Capital Markets, IBAS, kas klientu uzdevumā veic visu veidu finanšu instrumentu pirkšanu un pārdošanu, pirmajā pusgadā guva 1,5 miljonu EUR lielu peļņu. Uzņēmuma klientu kopējie aktīvi, kas ieguldīti finanšu instrumentos, 2016. gada 30. jūnijā bija 1,17 miljardi EUR.

Šobrīd ABLV grupa ir pārstāvēta 10 ārvalstīs — tai ir pārstāvniecības 12 pasaules pilsētās un meitas banka Luksemburgā.

Ar 2016. gada 1. pusgada pārskatu, kā arī padomes un valdes ziņojumiem varat iepazīties bankas tīmekļa vietnē www.ablv.com.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.