ABLV Bank pabeidz 2016. gada 1. ceturksni ar 21,5 miljonu EUR peļņu

Rīga, Latvija, 2016. gada 27. maijs, 12:48 / Bankas ziņas

Pirmā ceturkšņa rezultāti liecina par stabilu bankas attīstību un ļauj prognozēt, ka 2016. gadam izvirzītos mērķus sasniegsim. Visi svarīgākie bankas darbības rādītāji saglabājas augstā līmenī, tai skaitā, arī kapitāla pietiekamība un likviditāte.

2016. gada 7.aprīlī notika bankas kārtējā akcionāru sapulce. Sapulcē tika apstiprināts bankas gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2015. gadu. Akcionāru sapulce apstiprināja valdes priekšlikumu par 2015. gada peļņas izlietošanu, saskaņā ar kuru 68,8 miljoni EUR tika izmaksāti dividendēs, par vienu bankas akciju dividenžu apmērs bija 1,95 EUR.

Turpinot obligāciju emisiju programmu, 2016. gada sākumā veicām divas jaunas kupona obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms bija

75 000 000 USD un 20 000 000 EUR pēc nominālvērtības. Obligācijas sākotnējās izvietošanas ietvaros iegādājās vairāk par 190 investoriem. Emisijas notika Piektās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un tās iekļautas regulētajā tirgū — biržas NASDAQ Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.

Banka aktīvi turpināja komerckredītu izsniegšanu. 2016. gada 1. ceturksnī, salīdzinājumā ar 2015. gada 1. ceturksni, vidējais komerckredītu portfeļa apjoms pieaudzis par 21%, kopējam komerckredītu portfeļa apjomam ceturkšņa beigās sasniedzot 462,6 miljonus EUR. Gada pirmā ceturkšņa laikā parakstīti jauni kredītlīgumi par kopējo summu 49,9 miljoni EUR, pārsvarā kreditējot uzņēmumus Latvijā.

Apgūstot jaunus reģionus un vēloties veidot daudz ciešākas attiecības ar saviem biznesa partneriem, ABLV grupas uzņēmums ABLV Advisory Services, SIA pārskata periodā atvēra pārstāvniecību pasaules finanšu lielvalstī — Amerikas Savienotajās Valstīs. Pārstāvniecības Ņujorkā darbs būs vērsts uz savstarpēji izdevīgu starptautisku biznesa kontaktu veidošanu ABLV grupas uzņēmumiem, kā arī uz normatīvi tiesiskās regulēšanas vides izpēti ASV. Šobrīd ABLV grupa ir pārstāvēta 10 ārvalstīs — tai ir 12 pārstāvniecības dažādās pasaules pilsētās un meitas banka Luksemburgā ABLV Bank Luxembourg, S.A.

Bankas 2016. gada 1. ceturkšņa svarīgākie finanšu rādītāji:

  • Bankas peļņa 2016. gada pirmajā ceturksnī bija 21,5 miljoni EUR. Salīdzinoši 2015. gada 1. ceturksnī – 20,1 miljons EUR.
  • Bankas pamatdarbības ienākumi – 35,6 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar 2015. gada 1. ceturksni pamatdarbības ienākumi ir auguši par 4,7%.
  • Bankas noguldījumu apjoms 2016. gada 31. martā bija 3,56 miljardi EUR.
  • Emitēto parāda vērtspapīru apjoms sasniedza 562,6 miljonus EUR.
  • Bankas aktīvu apjoms 2016. gada 31. martā bija 4,68 miljardi EUR.
  • Bankas kredītportfeļa apjoms marta beigās bija 899,8 miljoni EUR.
  • Bankas kapitāls un rezerves – 243,8 miljoni EUR.
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2016. gada 31. martā bija 16,31%, bet likviditātes līmenis – 81,61%.
  • Kapitāla atdeves rādītājs ROE 2016. gada 31. martā bija 30,83%, bet aktīvu atdeves rādītājs ROA – 1,80%.

Banka turpināja veikt ieguldījumus vērtspapīros. Kopējais vērtspapīru portfeļa apjoms 2016. gada 31. martā bija 2,51 miljards EUR. Gandrīz visu bankas vērtspapīru portfeli veido parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu. Vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 3,5%.

Situācija finanšu tirgos kopumā un mūsu mērķa reģionos, kā arī dažādu uzraudzības institūciju prasību pieaugums neļauj šogad cerēt uz tikpat strauju biznesa pieaugumu kā iepriekšējos gados, bet, tā kā mūsu biznesa modelis ir efektīvs un risku vadība – stingra un pārdomāta, rezultātus var prognozēt aptuveni 2015. gada līmenī. 2016. gadā plānojam saglabāt tīros komisijas ienākumus un peļņu iepriekšējā gada līmenī. Plānojam izsniegt arī jaunus komerckredītus, finansējot lielus biznesa projektus. 2016. gada tīrā peļņa plānota aptuveni 2015. gada līmenī.

Ar 2016. gada 1. ceturkšņa pārskatu, kā arī padomes un valdes ziņojumiem varat iepazīties bankas mājas lapā www.ablv.com.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,25% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.