ABLV Bank palielinās pamatkapitālu

Rīga, Latvija, 2016. gada 8. aprīlis, 10:13 / Bankas ziņas

2016. gada 7. aprīlī notika ABLV Bank, AS kārtējā akcionāru sapulce. Sapulcē tika apstiprināts bankas gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2015. gadu, pieņemti lēmumi par bankas peļņas par 2015. gadu izlietošanu, par bankas pamatkapitāla palielināšanu un pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu, par grozījumiem bankas statūtos, kā arī izskatīti citi darba kārtībā ietvertie jautājumi un saistītie dokumenti.

2015. gadā ABLV Bank guva peļņu 69,0 miljonu EUR apjomā. Bankas aktīvi 2015. gada 31. decembrī bija 4,93 miljardi EUR, bet noguldījumi – 3,79 miljardi EUR. Kapitāla atdeves rādītājs ROE 2015. gada 31. decembrī bija 27,76%, bet aktīvu atdeves rādītājs ROA sasniedza 1,49%.

Akcionāru sapulce apstiprināja valdes priekšlikumu par 2015. gada peļņas izlietošanu, saskaņā ar kuru 68,8 miljoni EUR tiks izmaksāti dividendēs, par vienu bankas akciju dividenžu apmērs būs 1,95 EUR.

Tika nolemts palielināt ABLV Bank, AS pamatkapitālu, emitējot 2 700 000 jaunu vārda akciju ar balsstiesībām. Vienas akcijas pārdošanas cena saskaņā ar apstiprinātajiem pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem būs 14,15 EUR. Parakstīšanās uz jaunajām akcijām tiks uzsākta 2016. gada 18. aprīlī un ilgs līdz 2016. gada 31. maijam. Jaunās emisijas rezultātā bankas pašu kapitāls tiks palielināts par 38,2 miljoniem EUR.

Saistībā ar pamatkapitāla palielināšanu tika nolemts veikt atbilstošus grozījumus bankas statūtos un apstiprināt statūtus jaunā redakcijā. Jaunais parakstītais bankas pamatkapitāls pēc pamatkapitāla palielināšanas būs 38,0 miljoni EUR, kas sastāvēs no 34 470 000 vārda akcijām ar balsstiesībām un 3 530 000 personāla akcijām bez balsstiesībām.

Akcionāri pieņēma zināšanai arī paziņojumu par korporatīvo pārvaldību 2015. gadā. Ar paziņojuma tekstu un bankas gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu par 2015. gadu iespējams iepazīties bankas mājas lapā www.ablv.com.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,25% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā un Limasolā.