ABLV Bank pabeidza 2015. gadu ar 69,0 miljonu EUR peļņu

Rīga, Latvija, 2016. gada 29. februāris, 13:14 / Bankas ziņas

2015. gadā, konsekventi īstenojot stratēģiju, turpinājās plānveidīga bankas un pārējo ABLV grupas uzņēmumu attīstība. Pateicoties mūsu izvēlētajam biznesa modelim, uzmanīgajai risku vadībai un piesardzīgajai kredītpolitikai, visi galvenie ieplānotie rezultāti tika sasniegti. Mūsu biznesa modelī joprojām galvenais virziens ir individuāla privāto un korporatīvo klientu apkalpošana. ABLV Bank, AS ir lielākā Latvijas banka ar vietējo kapitālu un ieņem otro vietu pēc aktīvu apjoma.

Lai stiprinātu kapitāla pietiekamību, gada sākumā tika veikta ABLV Bank kārtējā akciju emisija. Emisijas ietvaros tika izlaistas 2 385 000 vārda akcijas, to iegādei pieteicās 82 bankas akcionāri, kas ļāva pamatkapitālu palielināt par 33,0 miljoniem EUR. Savukārt gada nogalē tika emitētas 265 000 personāla akcijas. Pēc šīm emisijām ABLV Bank pamatkapitālu veido 31 770 000 parastās akcijas un 3 530 000 personāla akcijas.

Turpinot obligāciju emisiju programmu, 2015. gadā mēs esam veikuši 7 obligāciju emisijas: divas kupona obligāciju emisijas - Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un četras — Piektās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros, kā arī vienu subordinēto obligāciju emisiju Piektās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros. Visu aizvadītā gadā veikto emisiju kopējais apjoms bija 225 miljoni USD un 80 miljoni EUR. Ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām banka uzsāka 2011. gada beigās. Ieskaitot jaunās un jau dzēstās obligācijas, līdz 2015. gada beigām esam veikuši 32 publiskās obligāciju emisijas. Biržas Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru sarakstā 2015. gada beigās bija iekļautas 21 emisiju obligācijas.

2015. gadā mēs turpinājām stiprināt atbilstības un risku vadības funkcijas, kā arī paaugstinājām produktu un procesu attīstības iespēju kompetenci. Lielā mērā tas notika, mērķtiecīgi palielinot darba vietu skaitu attiecīgajās struktūrvienībās. 2015. gada laikā tikai pašā bankā vien ir radītas 36 jaunas darba vietas. ABLV Bank un pārējie grupas uzņēmumi ir nozīmīgs darba devējs un nodokļu maksātājs finanšu sektorā un arī visas valsts mērogā. Pērn dažāda veida nodokļos koncerns valsts budžetā ieskaitīja 20,8 miljonus EUR.

2015. gadā ABLV Bank tika atzīta par vienu no labākajiem Latvijas eksporta zīmoliem. Labāko eksportējošo zīmolu noskaidrošanai eksporta atbalsta kustība "The Red Jackets” izpētīja vairāk nekā 1 300 Latvijas eksportējošo uzņēmumu rādītājus. Pētījuma rezultātā ekspertu komisija nominēja 25 izcilākos eksporta zīmolus "The Red Jackets" titulam — to vidū arī ABLV Bank.

Bankas 2015. gada svarīgākie auditētie finanšu rādītāji:

  • Bankas peļņa 2015. gadā bija 69,0 miljoni EUR. Salīdzinoši 2014. gadā — 58,7 miljoni EUR.
  • Bankas pamatdarbības ienākumi — 126,3 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar 2014. gadu pamatdarbības ienākumi ir auguši par 15,9%.
  • Bankas klientu noguldījumu apjoms pārskata perioda beigās bija 3,79 miljardi EUR.
  • Emitēto parāda vērtspapīru apjoms sasniedza 558,4 miljonus EUR.
  • Bankas aktīvu apjoms 2015. gada 31. decembrī bija 4,93 miljardi EUR. Gada laikā aktīvu apjoms audzis par 18,2%, kopējam apjomam palielinoties vēl par 758,3 miljoniem EUR.
  • Bankas kredītportfeļa apjoms decembra beigās bija 873,5 miljoni EUR, gada laikā tas palielinājās par 10,5%.
  • Bankas kapitāls un rezerves — 281,5 miljoni EUR.
  • Pirmā līmeņa pamata kapitāla pietiekamības rādītājs 2015. gada 31. decembrī bija 10,79%, bankas kapitāla pietiekamības līmenis – 17,27%, bet likviditātes līmenis — 82,68%.
  • Kapitāla atdeves rādītājs ROE 2015. gada 31. decembrī bija 27,76%, bet aktīvu atdeves rādītājs ROA sasniedza 1,49%.

Banka turpināja ieguldīt brīvos līdzekļus vērtspapīros. Kopējais vērtspapīru portfeļa apjoms 2015. gada 31. decembrī bija 2,77 miljardi EUR. Vidējais vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 1,8%.

Savukārt, paplašinot mūsu kreditēšanas produktu klāstu, banka atjaunoja piedāvājumu kravas kuģu finansēšanai un tika noslēgti vairāki darījumi. Pārskata periodā uzsākām piedāvāt klientiem vēl vienu jaunu finansēšanas pakalpojumu — biržās un ārpusbiržas tirgū tirgotu preču darījumu finansēšanu. Mēs piedāvājam finansēšanu darījumiem ar tādām precēm kā enerģētiskās izejvielas (jēlnafta, naftas produkti, ogles, gāze), ķimikālijas (metanols, benzols, minerālmēsli utt.) un dažādi metāli.

2015. gada 16. jūnijā ABLV Bank parakstīja līgumu ar attīstības finanšu institūciju ALTUM par sadarbību Mājokļu galvojumu programmas īstenošanā. Lai gan mūsu bankai primāra ir private banking pakalpojumu sniegšana, hipotekārā kreditēšana ir nozīmīgs darbības virziens, kuru mēs turpināsim attīstīt, piedāvājot arvien jaunus un konkurētspējīgus produktus. Šobrīd piedāvājam sešas dažādas hipotekārās kreditēšanas programmas.

Bankas meitas uzņēmuma ABLV Asset Management, IPAS pārvaldītie atvērtie ieguldījumu fondi uzrādīja labus rezultātus. Neskatoties uz nenoteiktībām, kas valdīja daudzos mūsu mērķa tirgos, kopš gada sākuma, fondu kopējā vērtība palielinājusies par 21,7% jeb aptuveni par 23,1 miljonu EUR.

Klientiem šobrīd ir pieejami jau 12 ieguldījumu fondi, kuri aptver plašu ieguldījumu diapazonu, sākot no valsts obligāciju līdz kopējā ienesīguma fondiem.

Arī ABLV Capital Markets, IBAS, kas klientu uzdevumā veic visu veidu finanšu instrumentu pirkšanu un pārdošanu nozīmīgākajos pasaules fondu tirgos, 2015. gads bijis pozitīvs. ABLV Capital Markets, IBAS guva 5,4 miljonu EUR lielu peļņu. Uzņēmuma klientu kopējie aktīvi, kas ieguldīti vairāk nekā 1 400 dažādos finanšu instrumentos, 2015. gada 31. decembrī bija 1,15 miljardi EUR.

ABLV grupā ietilpstošā nekustamā īpašuma attīstīšanas un tirdzniecības grupa Pillar 2015. gadā noslēdza 373 pārdošanas darījumus par kopējo summu 18,1 miljons EUR. Salīdzinot ar 2014. gadu, pārdošanas darījumu skaits ir mazāks, kas pamatojams ar pārvaldībā esošā īpašumu portfeļa būtisku samazinājumu — gada laikā nekustamā īpašuma objektu skaits samazinājies no 730 līdz 420. Turpmāk Pillar darbība lielā mērā būs saistīta ar vērienīgā projekta New Hanza City attīstību.

Mūsu meitas banka Luksemburgā — ABLV Bank Luxembourg, S.A., klientus apkalpo jau vairāk nekā divus gadus un 2015. gada 31. decembrī ABLV Bank Luxembourg aktīvi un aktīvi pārvaldīšanā sasniedza 174,7 miljonus EUR. Ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanai Luksemburgas banka klientiem piedāvā divus pakalpojumus — ieguldījumu konsultatīvo pārvaldīšanu un ieguldījumu uzticīgo pārvaldīšanu. Pārskata periodā starptautiskās maksājumu sistēmas VISA Europe Riska komiteja apstiprināja “VISA Associate Membership” statusa piešķiršanu ABLV Bank Luxembourg, S.A. Līdz ar to ABLV Bank Luxembourg drīzumā sāks piedāvāt saviem klientiem maksājumu kartes.

ABLV Bank izpilddirektors (CEO) Ernests Bernis raksturo tuvākā gada veicamos darbus un makroekonomiskā fona ietekmi: “2016. gadā tiks turpināts darbs bankas atbilstības un risku vadības funkciju stiprināšanā. Plānojam pabeigt virkni projektu uzraudzības procesu automatizācijai. Darba vietu skaita pieaugums nebūs tik straujš, kā līdz šim, jo ir palielinājies nodokļu slogs, līdz ar to, arī administratīvās izmaksas. Saspringtā situācija finanšu tirgos un mūsu mērķa reģionos, kā arī dažādu uzraudzības institūciju prasību pieaugums neļauj cerēt uz tikpat strauju biznesa pieaugumu kā iepriekšējos gados, bet, tā kā mūsu biznesa modelis ir efektīvs un risku vadība – stingra un pārdomāta, rezultātus var prognozēt aptuveni 2015. gada līmenī.”

Ar pilnu 2015. gada pārskatu, kā arī padomes un valdes ziņojumiem un auditorkompānijas KPMG Baltics, SIA slēdzienu varat iepazīties bankas mājas lapā www.ablv.com.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,25% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā un Limasolā.

ABLV Bank, AS koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par 2015. gadu to publiskošanas dienā (2016.gada 29.februārī) vēl nav apstiprināti ABLV Bank, AS akcionāru sapulcē.