ABLV Bank darbības rezultāti 2015. gada pirmajā ceturksnī

Rīga, Latvija, 2015. gada 28. maijs, 09:10 / Bankas ziņas

2015. gada pirmajā ceturksnī ABLV Bank, AS guva 20,1 miljonu EUR lielu peļņu. Arī pārējie svarīgākie bankas darbības rādītāji saglabājās augstā līmenī. Tas ļauj prognozēt, ka 2015. gadam izvirzītos finanšu darbības un izaugsmes mērķus sasniegsim.  

2015. gada pirmā ceturkšņa finanšu rādītāji:

  • Bankas peļņa 2015. gada pirmajā ceturksnī bija 20,1 miljons EUR. Salīdzinoši 2014. gada 1. ceturksnī – 16,6 miljoni EUR.
  • Bankas pamatdarbības ienākumi pirms uzkrājumu veidošanas – 34,8 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar 2014. gada 1. ceturksni pamatdarbības ienākumi ir auguši par 17,2%.
  • Turpina augt bankas noguldījumu un aktīvu apjoms. Kopš 2015. gada sākuma noguldījumu apjoms audzis par 246,3 miljoniem EUR jeb 7,2% līdz 3,65 miljardiem EUR.
  • Emitēto parāda vērtspapīru apjoms sasniedza 539,6 miljonus EUR.
  • Bankas aktīvu apjoms 2015. gada 31. martā bija 4,61 miljards EUR. Kopš gada sākuma aktīvu apjoms audzis par 10,7%, kopējam apjomam palielinoties vēl par 444,2 miljoniem EUR.
  • Bankas kredītportfeļa apjoms marta beigās bija 826,6 miljoni EUR.
  • Bankas kapitāls un rezerves – 221,8 miljoni EUR.
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2015. gada 31. martā bija 17,57%, bet likviditātes līmenis – 74,61%.
  • Kapitāla atdeves rādītājs ROE 2015. gada 31. martā bija 36,05%, bet aktīvu atdeves rādītājs ROA - 1,78%.

Turpinot obligāciju emisiju programmu, 2015. gada sākumā mēs veicām divas jaunas kupona obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms bija 75 000 000 USD un 20 000 000 EUR pēc nominālvērtības. Obligāciju iegādē piedalījās attiecīgi 87 un 40 investori. Emisijas notika Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un tās iekļautas regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā; kopumā 2015. gada 1.ceturkšņa beigās sarakstā bija iekļautas 19 mūsu veikto emisiju obligācijas.

31. martā notika kārtējā akcionāru sapulce, tajā akcionāri nolēma no 2014. gada peļņas izmaksāt dividendes 58,4 miljonu EUR apmērā. Uz vienu akciju tika izmaksāti 1,79 EUR. Dividenžu izmaksa dod iespēju bankas akcionāriem reinvestēt no dividendēm gūto peļņu, piedaloties jaunajā akciju emisijā un tādejādi ieguldot līdzekļus bankas tālākā attīstībā, tāpēc vienlaicīgi tika nolemts palielināt ABLV Bank, AS pamatkapitālu, emitējot 2 385 000 jaunu vārda akciju ar balsstiesībām. Vienas akcijas pārdošanas cena saskaņā ar apstiprinātajiem pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem tika noteikta 13,85 EUR, emisijas rezultātā bankas pašu kapitālu palielinot par 33,0 miljoniem EUR un apmierinot bankas vajadzības pēc līdzekļiem tālāko attīstības plānu īstenošanai.

Pārskata periodā ieviesām vairākus jaunus produktus un pakalpojumus mūsu klientu ērtībām. To vidū ir paplašinātas ieguldījumu iespējas — jauns ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīts atvērto ieguldījumu fonds ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund, korporatīvo notikumu apkalpošanas pilnveidošana, kravas kuģu finansēšanas iespējas, kā arī maksājumi piecās jaunās valūtās: THB (Taizemes bats), TRY (Turcijas lira), HKD (Honkongas dolārs), AMD (Armēnijas drams), GEL (Gruzijas lari).

Banka turpināja veikt ieguldījumus vērtspapīros. Kopējais vērtspapīru portfeļa apjoms 2015. gada 31. martā bija 2,60 miljardi EUR. Gandrīz visu bankas vērtspapīru portfeli veido parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, 75,9% no portfeļa ir vērtspapīri ar kredītreitingu AA- un augstāku. Sadalījums pa galvenajām valstīm ir šāds: ASV – 32,5%, Vācija – 12,5%, Kanāda – 9,3%, Krievija – 9%, Zviedrija – 8,6%, Latvija – 8,1%, Nīderlande – 3,2%, Dānija – 1,6%, Norvēģija – 1,6%. Papildus 4,6% veido starptautisko institūciju – Eiropas Komisijas, ERAB u.c. - emitētie vērtspapīri. Vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 3,0%.

Kā ziņojām iepriekš, 2015. gadā plānojam saglabāt tīros komisijas ienākumus un peļņu iepriekšējā gada līmenī. Vidējais noguldījumu pieaugums plānots 10% apmērā, kas nozīmē, ka 2015. gada beigās kopējais noguldījumu apjoms varētu pārsniegt 4 miljardus EUR. Plānojam izsniegt jaunus komerckredītus par kopējo summu aptuveni 130 miljoni EUR, finansējot lielus biznesa projektus. 2015. gada tīrā peļņa plānota aptuveni 2014. gada līmenī.

Ar pilnu 2015. gada 1.ceturkšņa pārskatu, kā arī padomes un valdes ziņojumiem varat iepazīties bankas mājas lapā www.ablv.com.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,25% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā un Limasolā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com