Par dividenžu izmaksu ABLV Bank, AS, akcionāriem no 2014. gada peļņas

Rīga, Latvija, 2015. gada 20. aprīlis, 09:44 / Ieguldījumi

ABLV Bank, AS, akcionāriem tika izmaksātas dividendes saskaņā ar 2015. gada 31. marta kārtējās akcionāru sapulces lēmumu. Dividendēs izmaksāti 58,4 miljoni EUR no bankas 2014. gada peļņas.

Uz vienu akciju izmaksāti 1,79 EUR un dividendes ieskaitītas akcionāru norādītajos kontos. Dividenžu izmaksas brīdī, banka ieturēja ienākumu nodokli saskaņā ar likumos „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto.