ABLV Bank, AS, auditētā peļņa 2014. gada pirmajā pusgadā – 32,9 miljoni eiro

Rīga, Latvija, 2014. gada 21. augusts, 09:25 / Bankas ziņas

2014. gada pirmajā pusgadā turpinājās bankas un pārējo ABLV grupas uzņēmumu izaugsme, konsekventi īstenojot koncerna attīstības stratēģiju. Lai gan vairākos mūsu mērķa tirgos situācija bija neviennozīmīga un saspīlēta, pateicoties mūsu izvēlētajam biznesa modelim, risku vadībai un piesardzīgajai politikai plānotos rezultātus sasniegt izdevās.

„Mūsu galvenajos mērķa tirgos šā gada pirmajā pusgadā mēs bijām spiesti strādāt apstākļos, kad situācijas attīstība ir pilnīgi neprognozējama. Neraugoties uz sarežģījumiem, mēs esam apmierināti ar sasniegtajiem rezultātiem un vēlreiz pārliecinājāmies, ka mūsu lēmumi par aktīvu izvietošanas stratēģiju ir bijuši pareizi. Rezultātā mēs sasniedzām labākos vēsturiskos rezultātus bankas un koncerna darbībā”, pārskata periodu raksturo ABLV Bank izpilddirektors (CEO) Ernests Bernis.

Kā svarīgākie pārskata perioda notikumi jāmin ABLV Bank, AS, pamatkapitāla denominācija no latiem uz eiro saistībā ar Latvijas pievienošanos eirozonai, kā arī akciju emisija, kuras ietvaros tika emitētas akcijas ar balsstiesībām un personāla akcijas. Pēc denominācijas un akciju emisijas bankas pamatkapitāls ir 32 400 770 EUR, ko veido 29 385 000 vārda akcijas ar balsstiesībām un 3 015 770 personāla akcijas. Balsstiesīgo akciju emisijas kopējais apmaksātais pieteikumu apjoms būtiski pārsniedza piedāvājumu, tāpēc atsevišķi pieteikumi tika apmierināti daļēji. Jaunās emisijas vienas akcijas pārdošanas cena bija 12,05 EUR un to iegādē piedalījās 66 līdzšinējie bankas akcionāri. Emisijas rezultāti vēlreiz apliecina, ka mums ir daudz lojālu akcionāru. Akciju emisijas rezultātā iegūtie līdzekļi tiks ieguldīti tālākā bankas attīstībā.

Turpinot obligāciju emisiju programmu, šogad mēs esam veikuši četras jaunas kupona obligāciju emisijas: divas no tām Trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un divas - Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros. Obligāciju emisiju kopējais apjoms bija attiecīgi 150 000 000 USD un 40 000 000 EUR pēc nominālvērtības. Pēc šo obligāciju emisijām, biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā iekļautas 18 emisiju obligācijas. Ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām banka uzsāka 2011. gada beigās. Ieskaitot jaunās un jau dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 22 publiskās obligāciju emisijas.

2014. gada 25. aprīlī ABLV Bank, AS, noslēdza līgumu ar Valsts kasi par primārā dīlera statusu, pievienojoties Latvijas primāro dīleru grupai. Primārie dīleri ir Valsts kases sadarbības partneri, kuriem ir tiesības piedalīties iekšējā tirgus valsts vērtspapīru sākotnējās izsolēs. Šajā periodā tika veikta arī Latvijas valsts vērtspapīru iegāde nozīmīgā apjomā, un šobrīd mūsu portfelī atrodas Latvijas valsts vērtspapīri 182,9 miljonu EUR vērtībā.

Bankas 2014. gada pirmā pusgada svarīgākie finanšu rādītāji norāda uz stabilu bankas izaugsmi. ABLV Bank, AS, ir lielākā banka Latvijā ar vietējo kapitālu un trešā lielākā banka pēc aktīviem.

  • Bankas peļņa 2014. gada pirmajā pusgadā bija 32,9 miljoni EUR, bet koncerna peļņa - 33,1 miljons EUR. Salīdzinoši 2013. gada pirmajā pusgadā bankas peļņa bija 21,6 miljoni EUR.
  • Bankas pamatdarbības ienākumi pirms uzkrājumu veidošanas – 59,6 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar 2013. gada pirmo pusgadu pamatdarbības ienākumi ir auguši par 13,6%.
  • Bankas klientu noguldījumu apjoms pārskata perioda beigās bija 2,98 miljardi EUR.
  • Emitēto parāda vērtspapīru apjoms sasniedza 352,0 miljonus EUR.
  • Bankas aktīvu apjoms 2014. gada 30. jūnijā bija 3,58 miljardi EUR. Kopš gada sākuma aktīvu apjoms audzis par 7,9%, kopējam apjomam palielinoties vēl par 263,0 miljoniem EUR.
  • Bankas kredītportfeļa apjoms jūnija beigās bija 743,8 miljoni EUR.
  • Bankas kapitāls un rezerves – 204,4 miljoni EUR.
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2014. gada 30. jūnijā bija 16,82%, bet likviditātes līmenis – 81.01%.
  • Kapitāla atdeves rādītājs ROE 2014. gada 30. jūnijā bija 35,41%, bet aktīvu atdeves rādītājs ROA sasniedza 1,87%.

Banka turpināja veikt ieguldījumus vērtspapīros. Kopējais vērtspapīru portfeļa apjoms 2014. gada 30. jūnijā bija 1,74 miljardi EUR. Gandrīz visu bankas vērtspapīru portfeli veido parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, 68,7% no portfeļa ir vērtspapīri ar kredītreitingu AA- un augstāku. Sadalījums pa galvenajām valstīm ir šāds: ASV – 25,0%, Latvija – 11,9%, Vācija – 11,7%, Kanāda – 11,6%, Krievija – 11,1%, Zviedrija – 9,4%, Nīderlande – 2,2%, Norvēģija – 2,2%. Papildus 3,4% veido starptautisko institūciju – Eiropas Komisijas, ERAB u.c. - emitētie vērtspapīri. Vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 1,9%.

Pārskata periodā esam ieviesuši vairākus jaunus produktus un pakalpojumus mūsu klientu ērtībām. To vidū ir internetbanka iPad planšetdatoriem, uzlabota pamata internetbanka un internetbanka iPhone viedtālruņiem.

2014. gada februārī Rīgā, Elizabetes ielā 21a pēc telpu rekonstrukcijas un remonta atgriezās bankas Hipotekārās kreditēšanas pārvalde. Koncentrējot visu klientu apkalpošanu vienuviet, Elizabetes ielā 21a hipotekāro kredītu klientiem mēs nodrošinām jaunu servisa līmeni.

ABLV Asset Management, IPAS, kopējie aktīvi pārvaldīšanā, kurus sabiedrība pārvalda klientu uzdevumā, 2014. gada jūnija beigās bija 101,1 miljons EUR, no kuriem 95,7 miljoni EUR bija klientu ieguldījumi mūsu atvērtajos ieguldījumu fondos un 5,4 miljoni EUR – klientu līdzekļi, kas izvietoti individuālajās ieguldījumu programmās.

Arī ABLV Capital Markets, IBAS, kas klientu uzdevumā veic visu veidu finanšu instrumentu pirkšanu un pārdošanu nozīmīgākajos pasaules fondu tirgos, 2014. gada pirmā puse ir bijusi veiksmīga. Pirmajā pusgadā ABLV Capital Markets, IBAS, guva 1,0 miljonu EUR lielu peļņu. Uzņēmuma klientu kopējie aktīvi, kas ieguldīti finanšu instrumentos, uz 2014. gada 30. jūniju bija 874,3 miljoni EUR.

Arī bankas meitas uzņēmums - nekustamā īpašuma attīstīšanas un tirdzniecības grupa Pillar 2014. gada pirmajā pusgadā sasniedzis vēsturiski lielākos darījumu apjomus. Gada pirmajos sešos mēnešos Pillar grupa noslēgusi pārdošanas darījumus par 350 īpašumiem, kas ir par 48% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Kopējā darījumu summa bija 18,3 miljoni EUR.

Ar pilnu auditēto 2014. gada pirmā pusgada pārskatu, ceturkšņu pārskatiem, kā arī padomes un valdes ziņojumiem un auditoru kompānijas Ernst & Young Baltic, SIA atzinumu varat iepazīties bankas mājas lapā www.ablv.com.

ABLV Bank, AS, ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,23% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku, Taškentā un Limasolā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com