Par dividenžu izmaksu ABLV Bank, AS, akcionāriem no 2013. gada peļņas

Rīga, Latvija, 2014. gada 25. aprīlis, 13:43 / Ieguldījumi

ABLV Bank, AS, akcionāriem tika izmaksātas dividendes saskaņā ar 31. marta akcionāru ārkārtas sapulces lēmumu. Dividendēs izmaksāti 43,4 miljoni EUR no bankas 2013. gada peļņas.

Uz vienu akciju izmaksāti 1,44 EUR un dividendes ieskaitītas akcionāru norādītajos kontos. Dividenžu izmaksas brīdī, banka ieturēja ienākumu nodokli saskaņā ar likumos „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto.