ABLV Bank, AS, akcionāri nolemj palielināt bankas pamatkapitālu

Rīga, Latvija, 2014. gada 24. marts, 16:53 / Bankas ziņas

Šā gada 14. martā un 21. martā notika divas ABLV Bank, AS, akcionāru ārkārtas sapulces, kurās tika lemts par ABLV Bank, AS pamatkapitāla denomināciju no latiem uz eiro un par pamatkapitāla palielināšanu.

14. martā ārkārtas sapulcē bankas akcionāri nolēma veikt ABLV Bank, AS, pamatkapitāla denomināciju no latiem uz eiro, nosakot, ka ABLV Bank, AS, pamatkapitāls ir 30 001 899 EUR, ko veido 30 001 899 akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR.

Savukārt, 21. martā akcionāru ārkārtas sapulcē tika pieņemts lēmums ar īpašu mērķi palielināt ABLV Bank, AS, pamatkapitālu par 155 809 EUR, emitējot 155 809 personāla akcijas ar vienas personāla akcijas nominālvērtību 1 EUR, un noteikt, ka jaunais parakstītais bankas pamatkapitāls pēc emisijas ir 30 157 708 EUR. Personāla akcijas tiks piešķirtas bankas vadošajiem darbiniekiem.

Vienlaikus akcionāru sapulcē tika apstiprināti grozījumi ABLV Bank, AS, statūtos un statūti jaunā redakcijā.

Vēl 21. marta ārkārtas sapulcē tika pieņemts lēmums uzsākt jaunu bankas obligāciju emisijas programmu, kuras ietvaros līdz 2015. gada 1. maijam publiskajos piedāvājumos tiks emitētas obligācijas par kopējo apjomu līdz 400 000 000 EUR. Emisijas tiks veiktas vairākos etapos pēc attiecīga Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmuma par atļauju izteikt publisko piedāvājumu.

Obligāciju emisijas tiks īstenotas, ievērojot bankas stratēģiskos mērķus – piesaistīt pietiekamus un ilglaicīgi pieejamus finanšu resursus. Par efektīvu šī mērķa izpildes līdzekli ir uzskatāma finanšu resursu iegūšanas avotu diversifikācija, piesaistot finanšu resursus ne tikai klientu depozītu veidā, bet arī emitējot bankas parāda vērtspapīrus – obligācijas. Emitētās obligācijas ir iekļautas regulētajā tirgū, kas paplašina ieguldītāju loku, kuri var obligācijas iegādāties (piemēram, atvērtie ieguldījumu fondi).

Publiskās obligāciju emisijas mēs uzsākām 2011.gadā. Kopš tā laika biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstos ir iekļautas 17 mūsu emisiju obligācijas. Kopumā investoru īpašumā atrodas ABLV Bank, AS, obligācijas vairāk nekā 427,4 miljonu eiro vērtībā.

ABLV Bank, AS, ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku, Taškentā un Limasolā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com