Izmaiņas Latvijas uzņēmumu darbības regulēšanas likumā

Rīga, Latvija, 2013. gada 6. septembris, 11:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Latvija, Informācijas avots: Deloitte

2013.gada 2.maijā tika pieņemti grozījumi Komerclikumā. Grozījumi stājās spēkā 2013.gada 1.jūlijā.

Galvenais iemesls labojumiem likumā saistīts ar to, ka likumdevējs ir nolēmis novērst iespēju mainīt uzņēmumu reģistrācijas datus, kas saistīts ar krāpniecību vai „reiderismu”.

Dividenžu maksājumi

Dividendes par iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu tagad var tikt maksātas vairāk kā vienu reizi gadā, pretēji iepriekšējam regulējumam, kurš paredzēja dividenžu maksājumu veikšanu tikai vienu reizi gadā.

Sabiedrības kapitāla daļu īpašnieka maiņa

Ir pieņemtas vairākas būtiskas izmaiņas sabiedrības kapitāla daļu nodošanas regulējumā:

  • Grozījumi paredz, ka daļu pircējam vai pārdevējam ir pienākums informēt pārējos dalībniekus un sabiedrības valdi par pārdošanu, un pievienot paziņojumam pirkuma līgumu vai tā kopiju; tādējādi daļas var tikt pārdotas tikai noslēdzot rakstveida līgumu.
  • Sabiedrībai ir dota lielāka izvēles brīvība iekļaut savos statūtos noteikumus par daļu nodošanu, kas atšķiras no likuma, piemēram, sabiedrība var statūtos noteikt, ka dalībnieki ir tiesīgi mainīt savas daļas bez pārējo dalībnieku piekrišanas..

Notariāls apstiprinājums

Grozījumi paredz ievērojami lielāku skaitu gadījumu, kad nepieciešams notariāli apstiprināt parakstus uz korporatīvajiem dokumentiem, piemēram, uz lēmumiem par prokūrām, uz dalībnieku sapulču un padomes sēžu protokoliem par izmaiņām valdē un uz sabiedrības protokoliem par izmaiņām statūtos, u.c.

Turklāt, sabiedrība būs tiesīga noteikt savos statūtos, ka paraksti uz visiem pieteikumiem Uzņēmumu reģistram, dalībnieku un padomes sapulču protokoliem ir apliecināmi notariāli.

Dalībnieku reģistrs

Mainīta dalībnieku reģistra vešanas kārtība. Grozījumi paredz, ka dalībnieku reģistrs sastāvēs no nodalījumiem. Jauns nodalījums tiks pievienots dalībnieku reģistram, ja sabiedrības dalībnieki vai daļu sadalījums starp tiem mainīsies. Visām Latvijā esošajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību jāatjauno dalībnieku reģistrs atbilstoši veiktajiem grozījumiem un jāiesniedz tas Uzņēmumu reģistrā līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Valdes locekļu atbildība

Sabiedrības valdei ir pienākums nodrošināt, ka izmaiņas dalībnieku reģistrā tiek veiktas likumā un sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā, un pārliecināties, ka daļu īpašumtiesību maiņa ir redzama no iesniegtajiem dokumentiem. Pretējā gadījumā sabiedrības valde var atteikt reģistrēt dalībnieku maiņu. Grozījumi īpaši paredz, ka sabiedrības valdes locekļi var tikt saukti pie atbildības par zaudējumiem, kas radušies augstāk minēto pienākumu nepildīšanas dēļ.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.