Par dividenžu izmaksu ABLV Bank, AS, akcionāriem no 2012. gada peļņas

Rīga, Latvija, 2013. gada 12. aprīlis, 13:43 / Ieguldījumi

ABLV Bank, AS, akcionāriem tika izmaksātas dividendes saskaņā ar 31. marta akcionāru ārkārtas sapulces lēmumu. Dividendēs izmaksāti 16,4 miljoni LVL (23,3 miljoni EUR) no bankas 2012. gada peļņas.

Uz vienu akciju izmaksāti 122,5 LVL (174,3 EUR) un dividendes ieskaitītas akcionāru norādītajos kontos. Dividenžu izmaksas brīdī, banka ieturēja ienākumu nodokli saskaņā ar likumos „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto.