ABLV Bank, AS 2012. gada darbības peļņa - 16,5 miljoni latu (23,4 miljoni eiro)

Rīga, Latvija, 2013. gada 28. februāris, 12:20 / Bankas ziņas

2012. gads ABLV Bank, AS un koncernam bija veiksmīgs un pilns izaugsmes. Turpināja palielināties biznesa apjoms visos galvenajos darbības virzienos, banka un tās meitas uzņēmumi gadu pabeidza ar teicamiem rezultātiem.

Salīdzinoši labvēlīgā ekonomiskā situācija Latvijā sekmēja mūsu valsts veidošanos par reģionālu finanšu centru, attīstoties ārvalstu klientu apkalpošanai, investīciju un aktīvu pārvaldībai, starptautiskās tirdzniecības finansēšanai. Finanšu pakalpojumu eksports ir Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgs segments, līdzvērtīgs citām eksportspējīgajām nozarēm – kokapstrādei, farmaceitiskajai rūpniecībai, metālapstrādei, loģistikai. Šajā segmentā tiek radītas jaunas darba vietas, attīstās saistītie pakalpojumi. Ārvalstu klientu noguldījumi sniedz papildu finansējuma iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā. Finanšu pakalpojumu eksports jau pašlaik veido gandrīz 1% kopējo tiešo ietekmi uz IKP. Uz kopējā finanšu sektora attīstības fona ABLV Bank nostiprināja savas pozīcijas kā Latvijas lielākā privātbanka un lielākais tirgus dalībnieks finanšu pakalpojumu eksporta jomā. Koncernā gada laikā tika radītas 59 jaunas darba vietas, lielākā daļa no tām – Latvijā. 2012.gada beigās ABLV grupā strādāja 608 cilvēki. Banka paplašināja savas darbības ģeogrāfiju, pamazām kļūstot par atzītu starptautiska mēroga finanšu tirgus dalībnieku. Nozīmīgs sasniegums šajā ziņā bija meitas bankas izveidošana Luksemburgā un licences iegūšana bankas darbības veikšanai.

Auditētie finanšu rādītāji 2012.gada 31.decembrī

ABLV Bank, AS guva peļņu 16,5 miljonu latu (23,4 miljonu eiro) apmērā. Bankas peļņa 2012. gadā gan ir par 2,6 miljoniem latu (3,8 miljoniem eiro) mazāka, nekā 2011. gadā, jo 2011. gadā nozīmīgu daļu peļņas veidoja vienreizēji ienākumi no vērtspapīru pārdošanas.

Īstenojot biznesa stratēģiju un visus plānotos pasākumus, 2012. gadā banka vēl vairāk uzlaboja finanšu rādītājus un nostiprināja savu vietu Latvijas finanšu sektorā:

  • Bankas ieņēmumi no pamatdarbības 2012. gadā pirms uzkrājumu izveidošanas nedrošiem parādiem bija 66,1 miljoni latu (94,0 miljoni eiro).
  • 2012. gada laikā palielinājās noguldījumu apjoms bankā – par 16,6% līdz 1,87 miljardiem latu (2,66 miljardiem eiro).
  • Bankas aktīvu apjoms 2012. gada 31. decembrī bija 2,14 miljardi latu (3,04 miljardi eiro); pēc aktīvu apjoma ABLV Bank, AS atrodas ceturtajā vietā starp Latvijā strādājošajām komercbankām.
  • Bankas kredītportfelis bija 503,6 miljoni latu jeb 716,6 miljoni eiro (2011. gada 31. decembrī tas bija 470,6 miljoni latu jeb 669,6 miljoni eiro). 2012. gada 31. decembrī kredītportfelis veidoja 23,5% no visiem bankas aktīviem. Turpina uzlaboties arī kredītportfeļa kvalitāte. 2012. gadā tika izveidoti uzkrājumi nedrošiem parādiem 12,0 miljonu latu (17,1 miljona eiro) apmērā (2011. gadā – 16,5 miljoni latu jeb 23,5 miljoni eiro).
  • Bankas kapitāls un rezerves – 106,8 miljoni latu jeb 152,0 miljoni eiro (2011. gada 31.decembrī – 90,2 miljoni latu jeb 128,3 miljoni eiro).
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2012. gada 31. decembrī bija 16,04%, bet likviditātes līmenis – 62,51%.
  • Kapitāla atdeves rādītājs ROE gada beigās bija 16,64%, savukārt aktīvu atdeves rādītājs ROA – 0,82%.

No bankas piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem īpaši veiksmīgi attīstījās maksājumu karšu segments. Ievērojami pieauga izsniegto premium klases kredītkaršu daudzums. Bankas ienākumi no maksājumu kartēm auga par 39,5%, sasniedzot 5,6 miljonus latu (8,0 miljonus eiro).

Tika pilnveidoti arī citi darbības virzieni. Sākot ar 2012. gada jūniju mūsu klientiem ir iespēja saņemt finansējumu ne tikai pret vērtspapīru ķīlu, bet arī pret dārgmetālu kontu atlikumiem.

Arī mūsu atvērtie obligāciju ieguldījumu fondi aizvadītajā gadā uzrādīja izcilus rezultātus. Šobrīd piedāvājam 4 obligāciju un 2 akciju fondus. Jaunākais no tiem ir rubļu obligāciju fonds, kurš klientiem ir pieejams kopš 2012. gada 17. janvāra.

ABLV Asset Management, IPAS kopējie aktīvi pārvaldīšanā, kurus sabiedrība pārvalda klientu uzdevumā, 2012. gada beigās bija 38,2 miljoni latu (54,4 miljoni eiro), no kuriem 35,9 miljoni latu (51,1 miljons eiro) bija klientu ieguldījumi sabiedrības pārvaldītajos ieguldījumu fondos un 2,3 miljoni latu (3,3 miljoni eiro) – klientu līdzekļi, kas izvietoti individuālajās ieguldījumu programmās. Šādu izaugsmi veicināja arī klientu skaita pieaugums. Arvien vairāk mūsu klientu vēlas diversificēt savus ieguldījumu portfeļus, iekļaujot tajos ABLV ieguldījumu fondus.

2012.gadā norisinājās bankrotējušās kompānijas MF Global UK likvidācijas process. MF Global UK bija viens no mūsu bankas klientu vērtspapīru turētājiem un sadarbības partneris tirdzniecībā ar vērtspapīriem. Rūpējoties par mūsu klientu aktīvu drošību, pieņēmām svarīgu lēmumu, kas turpmāk veicinās bankas ieguldījumu virziena attīstību: banka uzņēmās klientu – vērtspapīru turētāju risku un iespējamos zaudējumus saistībā ar viņu aktīviem MF Global UK, kā arī administratīvos izdevumus, kas saistīti ar naudas un vērtspapīru atgūšanu no MF Global UK. Banka par saviem līdzekļiem iegādājās vērtspapīrus 7,4 miljonu latu (10,5 miljonu eiro) vērtībā un aizvietoja ar tiem klientu vērtspapīrus, kas tika turēti MF Global UK. Ar klientu riska uzņemšanos saistītie tiešie bankas izdevumi un uzkrājumi atskaites periodā bija 1,5 miljoni latu (2,1 miljons eiro). Tas samazināja bankas peļņas rādītājus pirmajā pusgadā, bet jau otrajā pusgadā atmaksājās klientu lojalitātes un investīciju virziena pieauguma veidā. Šie notikumi deva arī vērtīgu pieredzi, kas mums palīdzēs turpmākajā darbā.

Tāpēc mums izdevās panākt to, ka 2012. gads bankas meitas uzņēmumam ABLV Capital Markets, IBAS bija rekordgads. Strauji auga ABLV Capital Markets, IBAS darbības apjomi, klientu aktīvi palielinājās par 67,0% sasniedzot vēsturiski augstāko līmeni - 425,5 miljonus latu (605,4 miljonus eiro), un rezultātā uzņēmums 2012.gadu pabeidza ar 1,5 miljonu latu (2,1 miljona eiro) peļņu.

2012. gadā banka turpināja 2011. gada nogalē uzsākto ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām. Līdz šim esam veikuši 9 publiskas obligāciju emisijas. Pirmās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros 2011. gadā tika veiktas 3 obligāciju emisijas par nominālvērtību 25 miljoni EUR un 30 miljoni USD. Savukārt Otrās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros 2012. gadā tika veiktas 6 emisijas par nominālvērtību 20 miljoni EUR un 145 miljoni USD. Minētās obligāciju emisijas ir iekļautas biržas "NASDAQ OMX Riga" Parāda vērtspapīru sarakstā.

Aizvadītais gads bija nozīmīgs arī mūsu nekustamā īpašuma attīstīšanas un tirdzniecības grupai. Nekustamo īpašumu virziens tika radīts, lai pabeigtu, apsaimniekotu un pārdotu pārņemtos nekustamā īpašuma objektus, kas pirmskrīzes laikā bija kalpojuši par nodrošinājumu kredītu saņemšanai. 2012. gadā darbības virziens ar nekustamo īpašumu ieguva jaunu zīmolu - Pillar. Pārdoto objektu skaits 2012. gadā, salīdzinot ar 2011. gadu, ir divkāršojies – tika realizēti 254 nekustamie īpašumi. No tiem 125 bija sērijveida dzīvokļi un 101 dzīvoklis jaunajos nekustamā īpašuma projektos. 2012. gadā Pillar kopumā realizēja nekustamos īpašumus par 11,0 miljoniem latu (15,7 miljoniem latu).

Pārskata periodā Luksemburgas Finanšu ministrija izsniedza ABLV Bank Luxembourg, S.A. licenci bankas darbības veikšanai. ABLV Bank Luxembourg, S.A. ir patstāvīgs uzņēmums, kura dibinātājs un vienīgais dalībnieks ir ABLV Bank, AS. Luksemburgas meitas bankas kapitālā ABLV Bank, AS ir ieguldījusi 20,0 miljonus eiro.

Meitas banka Luksemburgā tika izveidota, lai attīstītu esošo klientu bāzi un stiprinātu viņu lojalitāti, sniedzot plašāku ieguldījumu un fiduciāro pakalpojumu klāstu, kā arī piesaistītu jaunus klientus. ABLV Bank ir pirmā banka no Baltijas valstīm, kas nodibinājusi meitas banku Luksemburgā.

„Pamatā esam apmierināti gan ar savas bankas attīstību, gan ar kopējām tendencēm Latvijas finanšu sektorā. 2013. gadā plānojam, ka mūsu banka un ieguldījumu pakalpojumu meitas uzņēmumi attīstīsies ātrāk, nekā vidēji nozare kopumā, saglabājot vadošo pozīciju finanšu pakalpojumu eksporta jomā un lielākās privātbankas statusu. Turpināsim strādāt, lai palielinātu aktīvo klientu skaitu un viņu izmantoto pakalpojumu apjomu, ieviesīsim arī vairākus jaunus ieguldījumu produktus. Pateicoties tam, 2013. gadā plānojam ABLV grupas pamatdarbības ieņēmumu pieaugumu vismaz par 19%. Būtiski palielināsim izsniegto komerckredītu apjomu, fokusējoties pamatā uz Latvijas un Krievijas tirgu. 2013. gadā būtiski palielināsim ieguldījumus Latvijas valsts vērtspapīros. Biznesa apjoma palielināšanas nodrošināšanai 2013. gadā esam ieplānojuši ievērojamu štatu palielinājumu – radīsim vairāk nekā 90 jaunas darba vietas”, ABLV grupas šī gada plānus iezīmē bankas izpilddirektors, CEO, Ernests Bernis.

Ar pilnu auditēto 2012.gada pārskatu, ceturkšņu pārskatiem, kā arī ar padomes un valdes ziņojumiem un auditoru kompānijas Ernst & Young Baltic, SIA atzinumu varat iepazīties bankas mājas lapā www.ablv.com.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com