Kipra maina savus likums saskaņā ar Trijnieka noteikumiem

Rīga, Latvija, 2013. gada 23. janvāris, 15:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcijas: Kipra, Informācijas avots: eurofast.eu

Ievērojot gaidāmo finanšu palīdzības memorandu, kuru Kipra plāno noslēgt ar Trijnieku (Starptautiskais valūtas fonds, Eirogrupa un Eiropas Centrālā banka), Kipras parlaments 2012. gada nogalē bija īpaši aktīvs un nobalsoja par jauniem likumiem, kuri virzīti ar mērķi sasniegt ar Trijnieku saskaņotos mērķus.

Virkne jauno likumu skars gan vietējos, gan ārvalstu investorus un uzņēmumus.

Uzņēmumu likums – ikgadēja nodeva 350 EUR apmērā

Saskaņā ar Uzņēmumu likuma grozījumiem, no 2013. gada visi uzņēmumi, kuri reģistrēti Uzņēmumu reģistrā, maksās ikgadēju nodevu 350 EUR apmērā. Atbilstoši šiem grozījumiem, ikgadējā nodeva tiks attiecināta arī uz „guļošajiem” uzņēmumiem.

Nodokļu zaudējumu pārcelšana uz nākamajiem periodiem

Turpmāk nevarēs bezgala ilgi pārcelt nodokļu zaudējumus uz nākamajiem periodiem un visas juridiskās personas, kurām ir jāsagatavo auditēti finanšu pārskati, tagad varēs pārcelt nodokļu zaudējumus tikai uz 5 gadiem.

Sākotnējās nodokļu deklarācijas

Ir mainīti termiņi sākotnējo nodokļu deklarāciju iesniegšanai. Turpmāk tās būs jāiesniedz līdz 31. jūlijam (pirms tam bija 1. augusts). Turklāt sākotnējo nodokli ir jāapmaksā ar diviem maksājumiem, nevis trim kā iepriekš; pirmo maksājumu ir jāveic līdz 31. jūlijam, bet otrais – 31. decembrim. Šāda kārtība stājusies spēkā ar 2013. gada 1. janvāri.

Sociālā apdrošināšana

Likumā par sociālo apdrošināšanu ieviesti dažādi labojumi, tai skaitā tādi, kas attiecas uz iemaksu palielināšanu gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem par 1%. Tā rezultātā no 2014. gada abi maksās pa 7,8%. Tāpat paredzēts pakāpeniska (par sešiem mēnešiem gadā) pensionēšanās vecuma palielināšana no 63 līdz 65 gadiem.

Tāpat palielināta apdrošinātā maksimālā atlīdzība līdz 54 396 EUR (1 046 EUR – darbiniekiem, kuri saņem iknedēļas samaksu un 4 533 EUR – darbiniekiem, kuri saņem ikmēneša samaksu). Šīs izmaiņas tiks piemērotas ar pirmo darba samaksu 2013. gadā.

PVN

No 2013. gada 14. janvāra PVN standarta likme tiks palielināta no 17% līdz 18%, bet no 2014. gada 13. janvāra – līdz 19%. Tāpat no 2014. gada 13. janvāra tiks palielināta PVN samazinātā likme – no 8% līdz 9%.

Citas izmaiņas

Tāpat ir pieņemts speciāls likums par sadarbību informācijas apmaiņā ar ES valstīm nodokļu iekasēšanas jautājumos. Šis likums paredz informācijas apmaiņu starp nodokļu resoriem un citām ES dalībvalstu valsts institūcijām. Saņemot pieprasījumu par informācijas sniegšanu no vienas dalībvalsts institūcijas, sešu mēnešu laikā ir jāsniedz informācija vai atteikums. Jāatzīmē, ka, saskaņā ar likumu, ir jāievēro valsts iekšējie likumi, kuri paredz personu datu aizsardzību vai konfidencialitātes saglabāšanu. Turklāt, jebkurā pieprasījumā ir jābūt precīzam paskaidrojumam, kādēļ tiek veikta izmeklēšana. Tādējādi var secināt, ka netiks pieļautas masveida pārbaudes.

Citi labojumi likumos paredz:

  • pagarināt vēl uz trim gadiem (līdz 2016. gada 31. decembrim) speciālās pagaidu iemaksas, kuru maksā darba ņēmēji, pensionāri, pašnodarbinātās personas, valsts ierēdņi,
  • dažādu valsts dotāciju atcelšanu un/vai samazināšanu,
  • darba laika izmaiņas valsts ierēdņiem,
  • atļaut izlaist akciju paraksta sertifikātus tikai Kipras uzņēmumiem, kuri reģistrēti regulējamā tirgū,
  • ieviest obligātu grāmatvedības uzskaiti visām juridiskām personām, kuras saņem ieņēmumus procentu un dividenžu veidā; šie labojumi attiecas arī uz trastiem,
  • obligātu nodokļu deklarāciju iesniegšanu Valsts nodokļu dienestam tiem uzņēmumiem, kuras reģistrētas Kiprā, bet nav Kipras rezidenti.

Nodoklis nekustamajam īpašumam

Papildus minētajam, Kipras Pārstāvju Palāta sākusi apspriest likumprojektu, kurš paredzētu ieviest nodokli par nekustamo īpašumu. Tomēr vienošanās netika panākta un tika nolemts atlikt šo jautājumu līdz 2013. gada janvāra beigām. Ir jāatzīmē, ka šis jautājums tika apspriests vairākās parlamenta sēdēs. Virkne parlamenta dalībnieku apgalvo, ka nodokļu uzskaites veids ir kļūdains un to vajadzētu vēlreiz izdiskutēt ar Trijnieku. Tiek piedāvāta šāda nodokļu piemērošanas shēma:

  • 6% par nekustamo īpašumu ar to vērtību no 150 001 līdz 500 000 eiro;
  • 8% par nekustamo īpašumu ar to vērtību no 500 001 līdz 1 000 000 eiro;
  • 10% par nekustamo īpašumu ar to vērtību virs 1 000 000 eiro.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.