OECD pabeidz publisko apspriedi par transfertcenu pamatnostādņu izmaiņām

Rīga, Latvija, 2012. gada 26. novembris, 14:00 / Nozares ziņas

No 12. līdz 14. novembrim OECD mītnē Parīzē notika publiskas diskusijas par grozījumu projektu OECD pamatnostādnēs par transfertcenu veidošanu daudznacionālo uzņēmumu un nodokļu administrācijām.

Galvenā uzmanība tika pievērsta divām galvenajām izmaiņām, kuras izstrādājusi darba grupa par nodokļiem starptautiskiem uzņēmumiem:

  • Grozījumu projekts par iespēju dažu kategoriju nodokļu maksātājiem vai darījumiem piemērot vienkāršotas prasības transfertcenu veidošanā (tā sauktā "drošības zona" vai „safe harbours”);
  • Projekts par grozījumiem OECD vadlīnijās, kas nosaka konkrētus nodokļu kontroles veidus darījumiem ar nemateriāliem aktīviem.

Tāpat vērts pieminēt, ka izmaiņas „safe harbours” daļā tika veidotas pamatojoties uz nepietiekami atklātiem praktiskiem mehānismiem un piemēriem, kuri tiek praksē izmantoti šādās situācijās.

Izmaiņu projektā sīkāk izklāstīta „safe harbours” izpratne, koncepcija un piemēri, priekšrocības un tā pielietošanas riski, kā arī īstenošanas mehānismi. Tai skaitā, tiek piedāvāti paraugi memorandu tipi par savstarpējo izpratni ar kompetentām iestādēm, vienojoties par „safe harbour”.

Savukārt grozījumi projektā par nemateriālajiem aktīviem paredz pilnībā nomainīt OECD pamatnostādņu VI nodaļu, kā arī ir veikti grozījumi šīs nodaļas pielikumos, kuros iekļauti arī piemēri.

Galvenās izmaiņas nodokļu cenu kontroles jautājumos par darījumiem ar nemateriālajiem aktīviem ir:

  • paplašināta definīcija par nemateriālajiem aktīviem transfertcenu veidošanā;
  •  tiks ieviesta koncepcija par nemateriālā aktīva ekonomisko īpašnieku (intangible related return concept);
  •  iespēja izmantot finanšu vērtēšanas metodes nemateriālo aktīvu pašreizējās vērtības noteikšanai.

Ar minēto dokumentu projektu, kā arī ar saņemtajiem komentāriem no profesionālās un uzņēmējdarbības sabiedrības var atrast OECD mājas lapā. Plānots, ka minētie grozījumi stāsies spēkā ar nākamo gadu.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.