Kipra un Ukraina izvairīsies no dubultas nodokļu aplikšanas

Rīga, Latvija, 2012. gada 20. novembris, 09:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcijas: Kipra, Ukraina, Informācijas avots: Ernst & Young

2012. gada novembrī Kipra un Ukraina parakstīja Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem. Paredzēts, ka jaunais līgums aizstās 1982. gada Konvenciju, kas tika noslēgta starp Kipru un Ukrainu kā PSRS sastāvdaļu.

Abas valstis veica sarunas vairāk nekā piecus gadus un jaunas Konvencijas parakstīšanu ir pirmais solis ceļā uz veiksmīgu līguma spēkā stāšanos. Konvencija ir balstīta uz OECD „Nodokļu paraugkonvenciju par ienākumiem un kapitālu 2010” ("OECD modelis").

Nozīmīgākās izmaiņas (salīdzinot ar Kipras un PSRS līgumu) ir šādas:

Efektīva pārvaldība

Līguma 4. pants ("Rezidents") ir atbilstošs OECD modelim un paredz "efektīvu pārvaldi", lai noteiktu uzņēmuma kā nodokļu maksātāja statusu, ja tas tiek uzskatīts par rezidentu Kiprā un Ukrainu.

Nodokļi

Konvencija attiecas uz ienākuma nodokļiem (arī ienākumiem no kustamā vai nekustamā īpašuma atsavināšanas). Ukrainas gadījumā līgums attiecas tikai uz uzņēmumu un iedzīvotāju ienākumu nodokļiem, bet Kiprā tas attiecas arī uz tā saukto aizsardzības nodoklis un kapitāla pieauguma nodokli.

Vispārīgās definīcijas

Konvencijas 3. pants sniedz definīcijas terminiem "Kipra" un "Ukraina". Termins "Kipra" skaidri ietver sevī pieguļošo zonu, ekskluzīvo ekonomisko zonu un kontinentālo šelfu kā telpu, kurā Kipra var realizēt savas suverēnās tiesības un jurisdikciju. Tas var būt īpaši svarīgi ievērojot nesenos ogļūdeņražu atklājumus Kipras ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

Ienākumi no nekustamā īpašuma

Līguma 6. pants ir saskaņā ar OECD modeli un nepārprotami izslēdz kuģus, laivas un lidmašīnas no nekustamā īpašuma definīcijas konvencijas izpratnē.

Peļņa no uzņēmumu akciju pārdošanas netiks uztverta kā nekustamā īpašuma pārdošana vai ienākumi no kapitāla pieauguma. Tā tiks uztverta kā „Citi ienākumi” un tai tiks piemēroti nodokļi līgumslēdzēja valstī, kuras rezidents ir pārdevējs.

Pastāvīgā pārstāvniecība

Līguma 5.pants pielāgo jēdzienu "pastāvīgā pārstāvniecība", lai tas būtu saskaņā ar OECD modeli, iekļaujot vadības atrašanās vietu, dabas resursu izpēti un ieguvi. Būvlaukums/celtniecības vai instalācijas projekts (vai pārraudzības darbības daļa) tiks uzskatīta par "pastāvīgo pārstāvniecību" tikai tad, ja tas ilgst vairāk nekā 12 mēnešus.

Dividendes

Kipras-PSRS līgums paredzēja nulles nodokli par dividenžu maksājumiem, ko vienas valsts rezidents saņem no citas valsts. Saskaņā ar jauno Konvenciju, nodokļa likme tiks noteikta līdz 5%, ja patiesajam īpašniekam pieder vismaz 20% no kapitāla uzņēmumā, kurš izmaksā dividendes, vai arī ja, iegādājoties akcijas vai citas tiesības uzņēmumā, ir veikti ieguldījumi ekvivalenti vismaz 100 000 eiro. Gadījumā, ja šie nosacījumi nav izpildīti, nodokļa likme būs līdz 15%.

Procenti

Kipras-PSRS līgums paredzēja nulles nodokli no procentiem, kas saņemti no vienas valsts avotiem otrā valstī. Saskaņā ar Konvenciju, šī nodokļa likme būs līdz 2%, ja labuma guvēja no procentu ienākumiem ir rezidents no otras valsts.

Autoratlīdzība

Saskaņā ar PSRS un Kipras līgumu, maksājumiem par autortiesībām un licencēm, kas saņemti no otras valsts avotiem, netika piemērots nodoklis. Saskaņā ar Konvenciju, šiem ieņēmumiem tika piemērota 5% nodokļu likme par autortiesību zinātniskajiem darbiem, par jebkuru patentu, preču zīmi, slepenu formulu, procesu vai informāciju attiecībā uz rūpniecisku, komerciālu vai zinātnisku pieredzi un 10% pārējām autoratlīdzībām (t.sk. filmas u.c.).

Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana

Konvencija ievieš nodokļa atlaides metodi nodokļu atvieglojumiem un paredz arī nodokļu saudzējošo režīmu, kas nozīmē to, ka ienākumi, kas ir atbrīvoti no nodokļa vienā valstī, var tikt atbrīvoti no nodokļiem arī otrā, aprēķinot nodokļa summu par atlikušo ienākumu.

Informācijas apmaiņa

Līgums ievieš jaunu panta "Informācijas apmaiņa" formulējumu.

Protokolā ir skaidri noteikta kādai ir jābūt pieprasījuma informācijai, ja viena valsts pieprasa sniegt konkrētu informāciju otrai. Šis formulējums ir saskaņā ar OECD Paraugnolīgumu par informācijas apmaiņu nodokļu jautājumos.

Spēkā stāšanās

Līgums stāsies spēkā tad, kad to būs ratificējušas attiecīgās struktūras Kiprā un Ukrainā. Ratifikācijas process parasti aizņem pāris mēnešus, tādējādi tas varētu stāties spēkā 2014. gada janvārī. Tiklīdz Konvencija stāsies spēkā, Kipras un PSRS līguma darbība tiks izbeigta.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.