Nodokļu amnestija Kiprā

2012. gada 3. janvāris, 15:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Kipra

Vēršam jūsu uzmanību, ka Kipras Pārstāvju palāta ir nobalsojusi par 2011. gada likumu par speciālo kārtību nodokļu saistību izpildei. Likums tika publicēts oficiālajā valdības laikrakstā 2011. gada 12. decembrī.

Likuma skaidrojums

Likums paredz, ka visi nodokļi, kas nav samaksāti līdz 2008. gadam ieskaitot, tiks aplikti ar fiksētu sodu 5% apmērā. Jebkādi papildus sodi un procenti, kas tikuši piemēroti iepriekš nesamaksātiem nodokļiem, tiks atcelti saskaņā ar Likumu.

Likuma izpratnē nesamaksātie nodokļi ir:

  • nodokļi, kas aprēķināti pirms 2012. gada 30. marta par taksācijas periodu līdz 2008. gadam ieskaitot;
  • nodokļi, kas bija ieturēti vai kam bija jābūt ieturētiem pie izmaksas avota līdz 2012. gada 30. martam par taksācijas periodu līdz 2008. gadam ieskaitot;
  • nodokļi, kas jāmaksā saskaņā ar nodokļu deklarācijām, kuras bija aizpildītas par visiem taksācijas gadiem līdz 2008. gadam ieskaitot un tika iesniegtas pirms 2012. gada 30. marta;
  • nodokļi par gadiem līdz 2008. gadam ieskaitot, kuru samaksas pienākumu ir noteikusi tiesa pirms 2012. gada 30. marta.

Bez augstākminēta, Likumā arī ir noteikts:

  • Procenti vai sodi, kas jau ir samaksāti sakarā ar nodokļiem par gadiem līdz 2008. gadam ieskaitot, netiks atlīdzināti.
  • Izpildot tās nodokļu saistības, kas ir uzliktas saskaņā ar nodokļu deklarāciju, kuru vēl nebija izskatījis nodokļu administrācijas direktors un ja pēc deklarācijas izskatīšanas pēc Likuma darbības beigām direktors pieņem lēmumu uzlikt pienākumu samaksāt papildus nodokli, uz šo papildus nodokli Likums netiek attiecināts un tam tiek piemēroti parastie procenti un sodi.

Piemēram:

2012. gada 10. martā kompānija ir samaksājusi nodokli saskaņā ar iesniegto deklarāciju par 2007. taksācijas gada ienākumiem, un nodokļa apmērs ir 10 000 eiro. Nesamaksātai daļai no nodokļa 10 000 eiro apmērā tiks piemērots tikai sods 5%.
2012. gada 10. aprīlī nodokļu administrācijas direktors ir noteicis, ka nodoklis, kas kompānijai ir jāsamaksā par 2007. taksācijas gadu, veido 12 000 eiro.
Papildus nodoklim 2 000 eiro apmērā, kas nav samaksāts pirms Likuma darbības termiņa beigām, tiks piemēroti parastie procenti un sodi.

Spēkā stāšanās

Minētais Likums stājas spēkā kopš tā publikācijas oficiālajā valdības laikrakstā (t.i. 2011. gada 12. decembrī) un darbojas līdz 2012. gada 30. martam ieskaitot.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.