Steidzamie mēri Itālijas stabilizācijai

2011. gada 27. jūlijs, 09:40 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Itālija, Informācijas avots: pwc.com

2011. gada 17. jūlijā Itālijas parlaments pieņēma likumdošanas dekrētu 98/2011 par steidzamiem mēriem Itālijas finanšu stabilizācijai. Dekrēts paredz virkni nozīmīgu izmaiņu nodokļu likumdošanā.

Nodokļu zaudējumu pārcelšana uz nākotnes periodiem

Līdz Dekrēta pieņemšanai bija atšķirības starp:

  • nodokļu zaudējumiem, kuri radušies pirmajos trīs gados pēc uzņēmuma reģistrācijas (sākuma etapa zaudējumi) – šos zaudējumus varēja neierobežoti pārcelt uz nākotnes periodiem, ja tie bija radušies uzņēmumam tā darbības sākumā, un
  • citiem nodokļu zaudējumiem (parastie zaudējumi), kurus varēja pārcelt uz nākotnes periodiem tikai nākamo piecu finanšu gadu laikā.

Dekrēts atceļ laika ierobežojumu, kas attiecas uz parasto zaudējumu pārcelšanu uz nākotni.

Tomēr, atšķirībā no sākuma perioda zaudējumiem, parastie zaudējumi tagad var tikt ņemti vērā par 80%, aprēķinot konkrētā gada ieņēmumus, no kuriem tiek ieturēts nodoklis. Atbilstoši, ja nav sākuma etapa zaudējumu, uzņēmumam būs jāmaksā IRES (itāļu nodoklis par uzņēmuma ienākumiem, kura likme ir 27,5%) vismaz no 20% ieņēmumu, kuriem tiek piemērots nodoklis (tā rezultātā nodokļa likme praktiski būs 5,5%). Nodoklis jāmaksā pat tad, ja uzņēmumam ir parastie zaudējumi, kurus ņem vērā pie ienākuma nodokļa aprēķināšanas.

Likumā noteikts, ka jaunie noteikumi tiks attiecināti uz zaudējumiem, kuri radušies esošajā finanšu gadā un nākamajos finanšu gados. Iepriekšējo periodu zaudējumiem tiks piemēroti līdzšinējie noteikumi.

Uzņēmumiem būs jānovērtē, kā šīs izmaiņas var ietekmēt finanšu rezultātus, it īpaši to, kas attiecas nodokļu zaudējumu pārnešanu uz citiem gadiem .

Bāzes vērtības palielināšana un aizvietojošais nodoklis

Uzņēmumu apvienošanās un sadalīšanās, kā arī „strādājošu uzņēmumu” noguldījumi apmaiņā pret akcijām (t.i. operācijas, kurām parasti netiek piemēroti nodokļi) var palielināt bilances pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu vērtību.

Itālijas nodokļu likumdošana paredz šādu aktīvu, ar atbilstošu bilances vērtības palielināšanu, iekļaušanu nodokļu bāzes vērtības noteikšanā un par to jāmaksā „aizvietojošais nodoklis”. Šim nodoklim:

  • var tikt piemērotas dažādas likmes atkarībā no nodokļa apliekamās summas (t.i. 12% summai līdz 5 miljoniem eiro, 14% summai no 5 līdz 10 miljoniem eiro un 16% summai, kas pārsniedz 10 miljonus eiro); nodoklis var tika maksāts trīs daļās viena gada laikā – 30%, 40% un 30%, vai
  • attiecībā tikai uz nemateriālajiem aktīviem nodoklis var tikt nomaksāts ar vienu maksājumu pēc likmes 16%. Šajā gadījumā uzņēmumam ir tiesības amortizēt biznesa reputācijas un tirdzniecības markas vērtību ņemot vērā 10 finanšu gadu periodu. Parastā kārtībā šis amortizācijas periods ir 18 gadi.

Saskaņā ar Dekrētu, vienlaicīgā maksājuma (ar aizvietojošā nodokļa likmi 16%) iespēja tiks attiecināta arī uz biznesa reputācijas, tirdzniecības markas un citu nemateriālo aktīvu vērtību, kuras nodrošina daudz lielāku vērtību akcionāru kapitālam, kurš iegūts bez nodokļu seku operācijām, pērkot „darbojošos uzņēmumu” vai juridiskai personai iegādājoties uzņēmuma daļas.

Palielinātā bāze ir vienāda ar konsolidētos finanšu pārskatos atspoguļoto lielāko vērtību no biznesa reputācijas, tirdzniecības markas vai citu nemateriālo aktīvu vērtības.

Aizvietojošā nodokļa nomaksa neietekmē dalības nodokļa bāzi – ir atļauta nodokļa amortizācija tikai lielākai vērtībai no nemateriālajiem aktīviem, kuri minēti konsolidētā finanšu pārskatā.

Dekrēts ietekmē arī to akcionāru kapitālu, kurš atbilst nosacījumiem par tā obligātu iekļaušanu konsolidētajos finanšu pārskatos.

Jaunie noteikumi attieksies uz 2011. finanšu gada darbībām, ja aizvietojošais nodoklis tiks samaksāts līdz 2011. gada novembrim. Tomēr paaugstinātā nodokļa ieviešana atlikta līdz finanšu gadam, kurš sāksies 2013. gadā. Nav skaidrības, vai jaunie noteikumi tiks attiecināti uz darbībām, kuras veiktas 2011. gadā un vēlāk.

Itālijas nodokļu iestādēm ir drīzumā jāpaziņo sīkāka informācija par jaunās iespējas izmantošanu.

Prasības pret beneficiāriem

Dekrēts ievieš jaunu nodokli 5% apmērā par noteiktām procentu izmaksām Eiropas uzņēmumiem (Eiropas subjekts), kuras, neskatoties uz atbilstību ES direktīvu prasībām par procentu un autoratlīdzību atbrīvošanu no kapitāla nodokļa, nevar tikt uzskatītas beneficiāru saņemot procentu izmaksu īpašumu.

Jaunais nodoklis 5% apmērā aizvietos parasto 12,5% likmi.

Lai tiktu piemērots jaunais kapitāla nodoklis, uzņēmumiem ir jāatbilst sekojošiem nosacījumiem:

  • ES subjektiem ir jāemitē obligācijas, kuras tiek tirgotas atbilstoši Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas prasībām;
  • procentu ienākumi, kurus saņem ES subjekts, ir jāizmanto obligāciju turētāju procentu izmaksām un
  • obligācijām ir jābūt garantētām no Itālijas uzņēmuma, kurš izmaksā procentus (vai cits prasībām atbilstošs uzņēmums), un garantijai jābūt nomaksātam reģistrācijas nodoklis 0,25% apmērā.

Jaunie noteikumi attiecas uz procentu izmaksām, kuras tiks veiktas sākot ar 2011. gada 6. jūliju. Kas attiecas uz kredītiem, kuri izsniegti līdz 6. jūlijam, tad par šo kredītu procentu izmaksām varēs nomaksāt nodokli ar likmi 6% (kā arī maksājuma kavējuma procentus) līdz 2011. gada 30. novembrim.

Tāpat palielināta arī IRAP (reģionālā nodokļa) likme finanšu organizācijām un apdrošināšanas uzņēmumiem: no 3,9% līdz 4,65% un 5,9% atbilstošo. Dekrēts paredz jauno likmju stāšanos spēkā sākot ar 2011. finanšu gadu.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.