Latvija ratificē vienošanos par nodokļiem ar Krieviju

2011. gada 20. jūlijs, 15:50 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Latvija, Krievija, Informācijas avots: pwc.com

2011. gada 9. jūnijā Latvijas parlaments ratificēja vienošanos starp Latviju un Krieviju par izvairīšanos no nodokļu dubultās uzlikšanas. Vienošanās Maskavā tika parakstīta 2010. gada 20. decembrī.

Plānots, ka vienošanās stāsies spēkā 2012. gada 1. janvārī, pēc tam, kad to būs ratificējusi Krievijas Valsts Dome. Šī vienošanās par izvairīšanos no nodokļu dubultās uzlikšanas pamatā ir balstīta uz OECD Modeļu konvencijas par nodokļiem un tā ir analoģiska vairumam šādu vienošanos, kas noslēgtas starp Latviju un vēl 51 valsti.

Vienošanās pamata mērķis – novērst situāciju, kad vienam un tam pašam ieņēmumam tiek uzlikts nodoklis gan Latvijā, gan Krievijā. Piemēram, jebkuram ieņēmumam, kuru gūst Latvijas nodokļu rezidents Krievijā, līdz vienošanās spēkā stāšanās brīdim tiek piemērots nodoklis abās valstīs. Vienošanās palīdzēs noteikt, kurā valstī persona ir nodokļa rezidents, ja pēc nacionālās likumdošanas persona skaitās abu valstu rezidents. Vienošanās ietvaros persona skaitīsies tikai vienas valsts rezidents. Vienošanās nosaka kārtību kādā tiek piemēroti nodokļi konkrētiem ieņēmumu veidiem, nosaka kurai valstij ir prioritārās tiesības un izveido mehānismu, kurš ļauj izvairīties no nodokļu dubultās uzlikšanas Latvijā un Krievijā.

Vienošanās noteikti sekojošas pamata nodokļu likmes: no dividendēm – 5%, ja uzņēmumam nepastarpināti pieder 25% no otras valsts uzņēmuma, kurš izmaksā dividendes, un investīciju apjoms šajā uzņēmumā ir ne mazāks kā 75 000 USD. Visiem citiem gadījumiem likme noteikta 10% apmērā.

No procentiem tiks ieturēti 5% no kopējās izmaksājamās procentu summas, ja aizņēmumu izsniegusi kredītiestāde (banka) otras valsts bankai. Citos gadījumos likme būs 10%.

Autoratlīdzībai noteikta maksimālā likme 5% apmērā.

Paredzēts, ka vienošanās veicinās tirdzniecības un biznesa darījumu attīstību starp Latviju un Krieviju, pateicoties izveidotajam stabilam investīciju klimatam un jautājuma par nodokļu piemērošanu abās valstīs atrisināšanu atbilstoši starptautiski atzītiem standartiem.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.