Jauns pretkorupcijas likums Ukrainā

2011. gada 19. jūlijs, 15:43 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Ukraina, Informācijas avots: pwc.com

2011. gada 1. jūlijā Ukrainā stājās spēkā jauns likums „Par korupcijas novēršanas un pretdarbības principiem Ukrainā” (turpmāk – jaunais likums). Daži likuma pielikumi, kas attiecas uz valsts ierēdņu ieņēmumu deklarēšanu, stāsies spēkā 2012. gada 1. janvārī.

Jaunais likums nosaka pamata principus cīņai pret korupciju. Vienlaikus ar jauno likumu stājās spēkā arī noteikti labojumi Ukrainas Kriminālkodeksā, Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Kriminālprocesu kodeksā.

Paplašināts to personu loks uz kurām attiecas likums

Jaunajā likumā ievērojami paplašināts to personu loks uz kurām gulstas atbildība par prettiesiskām koruptīva rakstura darbībām. Bez Ukrainas valsts ierēdņiem, šobrīd šis likums attieksies arī uz ārvalstu ierēdņiem, juridisko personu pilnvarotajiem pārstāvjiem un darbiniekiem, kā arī uz „sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, tas ir uz personām, kuras sniedz sabiedriskos pakalpojumus un nav valsts ierēdņi, ieskaitot auditorus, notārus, ekspertus, vērtētājus, arbitrāžu tiesu tiesnešus un citus.

Svarīgi, ka jaunajā likumā iekļauti nosacījumi, kas attiecas uz koruptīviem pārkāpumiem, kuros piedalās ne tikai valdības darbinieki, bet arī juridisko personu darbinieki (t.i. komerciālā uzpirkšana). Tomēr jaunais likums neparedz pašu juridisko personu atbildību.

Sankcijas

Saskaņā ar jauno likumu, jebkuri zaudējumi un/vai kaitējums, kurš radies prettiesisku koruptīvu darbību rezultātā, būs jāatlīdzina valstij un/vai citai cietušai personai. Tādas atlīdzības apmēru noteiks tiesa. Turklāt visa peļņa, kas tiks gūta šādu prettiesisku darbību rezultātā, tiks konfiscēta par labu valstij. Personām, kuras saņems jebkādu tai nepienākošos ieguvumus vai pakalpojumus, būs jāsamaksā valsts budžeta to vērtība, kuru noteiks tiesa.

Vissvarīgākais ir tas, ka visi valsts iestāžu lēmumi (ieskaitot atļauju izsniegšanu, licences, reģistrācijas u.tml.), kuri tiks pieņemti koruptīvu prettiesisku darbību rezultātā, var tikt atcelti no augstāk esošu iestāžu puses un apstrīdēti tiesā.

Dāvanas un viesmīlība

Jaunajā likumā mainīti noteikumi, kas regulē dāvanu saņemšanu valdības darbiniekiem. Minētām personām ir aizliegts pieņemt dāvanas par jebkādiem to lēmumiem, darbību vai bezdarbību to personu interesēs, kuras sniedz dāvanu, kā arī ja dāvanas došana saistīta ar apdāvināmās personas pilnvaru izmantošanu.

Tomēr jaunajā likumā vienlaikus arī atļauts pieņemt dāvanu (izņemot augstāk minētajos gadījumos), ja tā nepārsniedz 50% no minimālās mēneša darba samaksas (šobrīd tas ir 480 UAH vai aptuveni 60 USD). Turklāt kopējā dāvanu summa, kas saņemta gada laikā no viena avota, nedrīkst pārsniegt vienu minimālo mēneša darba samaksu, kas šogad noteikta 960 UAH vai 120 USD apmērā. Šādai atļautu dāvanu saņemšanai jāatbilst „vispārpieņemtām labuma saņemšanas normām”.

Tā kā jaunais likums nesatur precīzus nosacījumus attiecībā uz viesmīlību, t.i. ceļojumu piedāvāšanu un apmaksu, dzīvošanas, ēšana un izklaides izmaksu apmaksu, tad uz šādu viesmīlību izmantošanu attiecas esošie regulējošie likumi.

Interešu konflikts

Jaunais likums pieprasa no valsts ierēdņiem aktīvi rīkoties, lai tiktu novērsts jebkāds interešu konflikts. Šāda konflikta rašanās gadījumā, valsts ierēdnim ir nekavējoties par to jāinformē augstāk stāvoša personu. Likumos un noteikumos, kuri nosaka atbilstošo valsts iestāžu pilnvaras un kārtību kā sniedzami konkrētu sabiedrisko pakalpojumu veidi, kā arī to funkciju pildīšanu, ir jāparedz procedūras un metodes interešu konfliktu novēršanai.

Valsts ierēdņu darbības ierobežojumi

Valsts ierēdņiem aizliegts vienlaicīgi nodarboties ar jebkādu darbību, izņemot radošu, pasniedzēja, zinātnisko vai sporta apmācību un/vai tiesāšanu. Tāpat aizliegta uzņēmējdarbība, ieskaitot darbu kādas vadošas institūcijas sastāvā vai jebkādas kompānijas pārraugošas padomes sastāvā.

Turklāt, pēc amata atstāšanas vai aizejot no darba kāda cita iemesla dēļ, valsts ierēdnim nav atļauts gada laikā strādāt tādā organizācijā, kura darbojas ierēdņa pilnvaru jomā. Tāpat aizliegts gada laikā pēc aiziešanas no darba pārstāvēt jebkādu personu lietā, kur otra puse ir tā valsts iestāde, kur iepriekš strādājis valsts ierēdnis.

Noslēgums

Jaunais pretkorupcijas likums ir ļoti nozīmīgs, jo tas liecina par vēl vienu soli starptautiski noteikto cīņas pret korupciju standartu ieviešanu valstī. Jaunais likums paredz vairākas efektīvas metodes, kuras var tik izmantot prezidenta realizētājā oficiālajā antikorupcijas kampaņā. Tagad šīs metodes ir jāievieš dzīvē, kas prasīs visu valsts ierēdņu un valdības iestāžu politisko gribu, kā arī Ukrainas politiķu un biznesa elites vēlmi ievērot jauno likumu.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services. Visas autortiesības uz šo materiālu pieder ABLV Corporate Services.