Aizkraukles bankas darbības rezultāti 2009.gadā

2010. gada 4. marts / Bankas ziņas

SIA „Ernst&Young Baltic” pabeidza AS „Aizkraukles banka” un tās koncerna 2009.finanšu gada pārskata revīziju. Svarīgākie rādītāji 2009. gada 31. decembrī:

  • Bankas finansiālās darbības peļņa 2009. gadā pirms uzkrājumu izveidošanas nedrošiem parādiem: 39.4 miljoni latu.
  • Gada laikā izveidoti uzkrājumi nedrošiem kredītiem un citiem aktīviem 36.9 miljonu latu apjomā. Kopumā 2007., 2008. un 2009. gadā izveidoti uzkrājumi par 57.3 miljoniem latu.
  • Pārskata gada zaudējumi: 19.2 miljoni latu.
  • Noguldījumu apjoms: 869 miljoni latu. Gada laikā noguldījumi auguši par 155 miljoniem latu jeb 22%. Tas starp Latvijā strādājošajām bankām ir vislielākais noguldījumu pieaugums, un 2009. gadu Aizkraukles banka ir noslēgusi kā lielākā privātā banka Latvijā pēc noguldījumu apjoma.
  • Kredītportfelis, atskaitot izveidotos uzkrājumus: 534.3 miljoni latu. Gada laikā tas tika mērķtiecīgi samazināts par 15 procentiem. Līdz ar to samazināti arī ar kredītportfeli saistītie riski.
  • Bankas neto aktīvu apjoms: 992.1 miljoni latu.
  • Bankas kapitāls un rezerves: 74.1 miljoni latu. Bankas kapitāls un rezerves 2009. gada laikā samazinājās par 6.2 miljoni latu.
  • Kapitāla pietiekamības rādītājs: 15.04%
  • Likviditātes rādītājs: 57.53%.

Aizkraukles bankas valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis ir pilnībā apmierināts ar 2009. gadā paveikto: „Esam saglabājuši un nostiprinājuši savu neatkarīgas, privātas bankas statusu, sasnieguši 2009.gadam uzstādītos finanšu mērķus. Vairāki rādītāji ir pat labāki, nekā prognozēts gada sākumā. Galvenais akcents 2009. gadā tika vērsts uz jaunu klientu piesaisti un noguldījumu palielināšanu, kā arī bankas korporatīvo klientu problemātisko kredītu restrukturizāciju, kas praktiski tika pabeigta. Rezultātā tika panākta būtiska koncerna un bankas finanšu rādītāju uzlabošanās, no 19% līdz 29% palielinājās neto komisiju daļa kopējā ienākumu struktūrā. Ir augusi klientu uzticība un nācis klāt ievērojams skaits jaunu privāto un korporatīvo klientu. Būtiski palielinājusies bankas vērtspapīru portfeļa vērtība, atgriežoties 2008. gada pirmskrīzes līmenī. 2009. gadā dzēsām visas saistības sindicēto aizņēmumu ietvaros 155 miljonu eiro apmērā. Veiksmīgi optimizējām procesus visās darbības jomās, īstenojām stingrāku izmaksu kontroli, tas ļāva par 15% samazināt bankas administratīvos izdevumus.

Pārskata periodā koncerna un bankas uzmanība galvenokārt bija vērsta uz efektīvu likviditātes un kredītriska pārvaldīšanu un mazināšanu. Savukārt 2010. gada galvenais uzdevums būs nodrošināt koncerna un bankas darbības paplašināšanu un ienesīguma paaugstināšanu, turpinot attīstīt un uzlabot darbības risku pārvaldīšanas metodes.

Arī 2010. gada sākumā klientu noguldījumu apjoms turpina palielināties. Likviditātes un brīvo naudas līdzekļu pieaugums dos iespējas bankai atsākt komerckredītu izsniegšanu korporatīvajiem klientiem un veikt citas investīcijas.

Mūsu bankas mērķa tirgos vērojama ekonomikas atgūšanās, tāpēc prognozējam, ka 2010. gadā bankas finanšu darbības peļņa būs lielāka nekā 2009. gadā, savukārt uzkrājumi būs jāveido mazākā apjomā nekā pērn.”

Ar pilnu auditēto 2009.gada pārskatu, kā arī padomes un valdes ziņojumiem dažu dienu laikā būs iespējams iepazīties Aizkraukles bankas mājas lapā www.ab.lv

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles banka ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā, kas apvieno visus bankas pakalpojumus, t.sk. aktīvu pārvaldi un konsultācijas vienotā, klientu vajadzībām pielāgotā piedāvājumā. Aizkraukles bankas grupā ietilpst ieguldījumu brokeru akciju sabiedrība „AB.LV Capital Markets”, ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība „AB.LV Asset Management”, KS „AB.LV Transform Partnership”, SIA „AB.LV Transform 1”, AS „AB Konsultācijas”, SIA „New Hanza City” un SIA „Elizabetes 21a”.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv