Aizkraukles bankas grupas 2009. gada 2. ceturkšņa finanšu rezultāti

2009. gada 31. augusts / Bankas ziņas

Ir pabeigts audits Aizkraukles bankas grupas konsolidētajam finanšu pārskatam par 2009.gada pirmo pusgadu. Auditu veica starptautiskā auditorkompānija “Ernst&Young Baltic”.

Aizkraukles bankas vadība ir gandarīta par 2009. gada pirmajā pusē paveikto darbu. Bankas izvēlētā stratēģija, kas balstās vairāk nekā 15 gadu ilgā pieredzē, ir izrādījusies veiksmīga un nodrošinājusi bankas darbības un ienākumu līmeņa stabilitāti, neraugoties uz sarežģīto situāciju finanšu sektorā un ekonomikā pasaulē un Latvijā. Aizkraukles bankas ieņēmumi no pamatdarbības, piesaistīto noguldījumu apjoms un pārdošanas rezultāti ir pārsnieguši plānoto.

2009. gada pirmā pusgada būtiskākais notikums ir divu sindicēto aizdevumu atmaksa. Aizkraukles banka atbilstoši līgumu nosacījumiem februārī un jūnijā atmaksāja 2008. gadā saņemtos sindicētos aizdevumus 70 miljonu eiro un 85 miljonu eiro apmērā. Vairāk sindicēto aizdevumu Aizkraukles bankai nav.

Finanšu rezultāti

Bankas aktīvu apjoms 2009. gada 30. jūnijā sasniedza 960 miljonus latu (bruto aktīvi — 1,004 miljardi latu). Bankas ieņēmumu līmenis ir stabili augsts, un finansiālās darbības peļņa pirms uzkrājumu veidošanas izdevumiem 2009. gada pirmajā pusgadā sasniedza 20,2 miljonus latu. Neto komisiju naudas un citu neprocentu ienākumu proporcija kopējā pamatdarbības ienākumu struktūrā, pirms uzkrājumu veidošanas izdevumiem, kopš gada sākuma palielinājusies no 40% līdz 44%. Banka, atbilstoši stratēģijai, mērķtiecīgi turpina attīstīt pakalpojumus, kas neprasa papildu kapitāla piesaistīšanu un ļauj nodrošināt stabilu pamatdarbības ienākumu plūsmu.

2009. gada pirmajos sešos mēnešos būtiski palielinājies bankas piesaistīto noguldījumu apjoms. Kopš 2008. gada 31. decembra noguldījumu apjoms pieaudzis par 85 miljoniem latu jeb 11.94%. Šāds rādītājs ievērojami pārsniedz plānoto, jo, piesardzīgi sastādot 2009. gada finanšu plānu, banka paredzēja noguldījumu pieaugumu 5% apmērā visa kalendārā gada laikā.

Atbilstoši iepriekš izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem, bankas kredītportfelis samazinājies par 50 miljoniem latu un 2009. gada 30. jūnijā bija 577 miljoni latu.

Aizkraukles banka veidoja un turpina veidot uzkrājumus potenciāli nedrošiem kredītiem. Kredītportfeļa kvalitātes novērtēšanā Aizkraukles banka ievēro augstu piesardzību, lai mazinātu iespējamo ietekmi, ko var izraisīt ekonomikas lejupslīde. Kopējais uzkrājumu apjoms nedrošiem kredītiem 30.jūnijā bija sasniedzis 39 miljonus latu, kas ir 6.36% no kopējā bruto kredītportfeļa. Sakarā ar intensīvu uzkrājumu veidošanu, bankas pirmā pusgada zaudējumi bija 8,14 miljoni latu. Būtiski, ka bankas kapitāls ir saglabājies nemainīgs – pamatā, pateicoties stabiliem ienākumiem un vērtspapīru portfelī esošo vērtspapīru vērtības pieaugumam.

Noguldījumu apjoma pieaugums, kā arī kredītportfeļa apjoma mērķtiecīga samazināšana bija pamats tam, ka bankas likviditāte 2009. gada 30. jūnijā sasniedza 41,58%, kas pārsniedza sākotnēji plānoto līmeni (FKTK minimāli noteiktais likviditātes rādītājs — 30%).

Bankas kapitāla pietiekamība 2009. gada jūnija beigās bija 15.17%, kas gandrīz divas reizes pārsniedza FKTK noteikto minimālo prasību 8%.

Meitas uzņēmumi

2009. gada pirmo pusgadu veiksmīgi noslēguši koncernā ietilpstošie meitas uzņēmumi — ieguldījumu brokeru akciju sabiedrība “AB.LV Capital Markets”, SIA “AB.LV Transform Investments” un SIA “New Hanza City”. Šo uzņēmumu pārskata perioda peļņa kopā bija 88 tūkstoši latu.

Par Aizkraukles bankas grupu

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķis ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kas apvieno visus bankas pakalpojumus, t.sk. aktīvu pārvaldi un konsultācijas vienotā, klientu vajadzībām pielāgotā piedāvājumā. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”,  IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv