Aizkraukles bankas finanšu rezultāti 1. ceturksnī

2009. gada 30. aprīlis / Bankas ziņas

Aizkraukles bankas darbības prioritāte 2009. gadā ir stabilitātes un augsta ieņēmumu līmeņa nodrošināšana. Šī gada pirmajā ceturksnī Aizkraukles banka aktīvi turpināja uzkrājumu veidošanu nedrošajiem kredītiem.

2009. gada pirmajos trijos mēnešos ir izveidoti 6,7 miljonu latu lieli uzkrājumi. Kopējie bankas uzkrājumi nedrošajiem kredītiem uz 31. martu sasniedza 28,9 miljonus latu, kas ir 4.5% no bankas kopējā kredītportfeļa. Ievērojot veiktos uzkrājumus un ar tiem saistītos izdevumus, bankas 1. ceturkšņa peļņas un zaudējumu aprēķinā ir zaudējumi 2,4 miljoni latu apmērā. Bankas kapitāls un rezerves ir saglabājušies nemainīgi, un 31. martā bija 78,2 miljoni latu. Korespondentkontos, centrālajā bankā un citās prasībās pret bankām atradās 218,3 miljoni latu. Bankas kapitāla pietiekamība 31.martā bija 16,03%, bet likviditāte — 40,45%, kas pārsniedz FKTK noteiktās prasības 8% kapitāla pietiekamībai un 30% — likviditātei.

Bankas aktīvu apjoms 2009. gada 31. martā bija 1,012 miljardi latu, piesaistīto noguldījumu apjoms 758,3 miljoni latu. Salīdzinot ar 2008. gada 31. decembri, piesaistīto noguldījumu apjoms ir audzis par 48,6 miljoniem latu (6,8%). Stabila vidējā noguldījumu apjoma pieauguma tendence ir vērojama kopš gada sākuma. Savukārt izsniegtie kredīti ir samazinājušies par 8,2 miljoniem latu, un šobrīd kredītportfeļa apjoms ir 636,8 miljoni latu.

Lai gan gada pirmais ceturksnis, spriežot pēc iepriekšējo gadu pieredzes, no bankas klientu darbības viedokļa nav aktīvākais periods, Aizkraukles bankas finansiālās darbības peļņa 2009. gada 1. ceturksnī bija 9,3 miljoni latu. Atbilstoši bankas stratēģijai, ieņēmumos arvien lielāks īpatsvars ir komisijas maksājumiem, vienlaikus samazinoties kredītprocentu ieņēmumu daļai. Šī stratēģija tiek veiksmīgi īstenota. Krīzes izraisīto vidējo darījumu apjoma un līdz ar to arī komisijas maksājumu samazināšanos ir izdevies ar uzviju kompensēt, piesaistot jaunus klientus: kopš gada sākuma ar Aizkraukles banku sākuši sadarbību vairāk nekā tūkstotis jaunu ārvalstu klientu — gan juridisko, gan fizisko personu. Tas rada stabilu pamatu bankas ilgtermiņa izaugsmei.

Kā uzsvēra Aizkraukles bankas Finanšu direktors Māris Kannenieks, „lai gan Banka 1. ceturkšņa laikā turpināja veidot nozīmīgus uzkrājumus kredītiem, un straujās bāzes procentu likmju krišanās dēļ ir būtiski samazinājies bankas procentu ieņēmumu apjoms, 1. ceturkšņa rezultāti ir salīdzinoši labāki nekā plānots. Uzkrājumu veidošanas dēļ 2009. gada finanšu plānā ir paredzēti zaudējumi, tomēr tie neietekmēs Bankas darbību, jo pirms uzkrājumiem Banka gūst pietiekamu peļņu no savas finansiālās darbības.”

2008. gadā Aizkraukles banka guva tīro peļņu 10,7 miljonu latu apmērā. Pilnsapulcē bankas akcionāri nolēma peļņu iekļaut pirmā līmeņa pašu kapitālā un dividendes neizmaksāt.

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķis ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kas apvieno visus bankas pakalpojumus, t.sk. aktīvu pārvaldi un konsultācijas vienotā, klientu vajadzībām pielāgotā piedāvājumā. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”,  IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv