Aizkraukles bankas akcionāri apstiprina pārskatu par 2008. gadu un lemj par peļņas sadali

2009. gada 20. aprīlis / Bankas ziņas

AS "Aizkraukles banka” (AB.LV) akcionāru sapulcē apstiprināts Aizkraukles bankas konsolidētais pārskats par 2008. gadu. Pilnsapulcē bankas akcionāri nolēma iekļaut bankas 2008. gada tīro peļņu 10,7 miljoni latu apmērā AS “Aizkraukles banka” pirmā līmeņa pašu kapitālā kā nesadalīto peļņu un dividendes neizmaksāt.

Bankas peļņa 2008. gadā bija 10.7 miljoni latu, kas ir atzīstams rezultāts šajos tirgus apstākļos. Kopējie bankas ieņēmumi no pamatdarbības pirms uzkrājumu veidošanas bija 57.5 miljoni latu. Aktīvu apjoms 2008. gada 31. decembrī bija  983.4 miljoni latu.

Atbilstoši izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem, gada laikā ir būtiski samazināts bankas bruto kredītportfelis — no 690 miljoniem latu 2007. gada beigās līdz 648 miljoniem latu 2008. gada beigās, kā arī par 47 miljoniem latu ir samazinātas ārpusbilances saistības par piešķirtajiem, bet vēl neizsniegtajiem kredītiem.

2008. gadā banka ievēroja konservatīvu un piesardzīgu kredītportfeļa kvalitātes novērtēšanas politiku, tāpēc tika izveidoti apjomīgi uzkrājumi. 2008. gada beigās kopējais uzkrājumu apjoms sasniedza 21 miljonu latu jeb 3.2% no kopējā kredītportfeļa apjoma.

Neraugoties uz uzkrājumu veidošanu, bankas kapitāla pietiekamības rādītājs 2008. gada beigās bija 16.09%, kas ievērojami pārsniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikto minimālo līmeni 8%, un ir viens no augstākajiem Bankas vēsturē.

Likviditātes rādītājs 2008. gada beigās bija 41.32%, kas ir būtiski vairāk par FKTK noteikto minimālo līmeni 30%.

2008. gadu ar peļņu noslēdza arī Aizkraukles bankas grupā ietilpstošie meitas uzņēmumi — ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība „AB.LV Asset Management” un ieguldījumu brokeru akciju sabiedrība „AB.LV Capital Markets”.

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķis ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kas apvieno visus bankas pakalpojumus, t.sk. aktīvu pārvaldi un konsultācijas vienotā, klientu vajadzībām pielāgotā piedāvājumā. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”,  IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 67 00 22 96
ilmars.jargans@ab.lv