Aizkraukles banka apkopojusi 2008.gada trīs ceturkšņu rezultātus

2008. gada 17. oktobris / Bankas ziņas
  • Aizkraukles bankas operatīvie finanšu rādītāji uz 30.09.2008.
* Aktīvi 1,135 miljardi latu
* Noguldījumi 873 miljoni latu
* Kredīti 684 miljoni latu
* ROE 22,54 %
* ROA 1,83 %
* Ieņēmumi no pamatdarbības45 miljoni latu
* Peļņa 15 miljoni latu

  • Aizkraukles bankas aktīvi kopš 2008. gada sākuma auguši par 2,1%, piesaistīto noguldījumu apjoms — par 7%, izsniegto kredītu apjoms samazinājies par  1,3%.
  • Aizkraukles bankas neauditētā peļņa, noslēdzot 2008. gada 3.ceturksni, ir 15 miljoni latu.
  • Galvenais uzsvars turpmākajā darbībā — droša un ilgtspējīga bankas darbība,  servisa līmeņa tālāka paaugstināšana un ieguldījumu produktu attīstīšana.

“Mēs konsekventi turpinām jaunās biznesa stratēģijas ieviešanu, kurā galvenā loma ierādīta individuālu pakalpojumu sniegšanai uzņēmumiem un turīgām privātpersonām. Atturamies no darījumiem ar paaugstinātu risku, jo uzskatām, ka svarīgāka šobrīd ir drošība, nevis liela peļņa.”, atzīmē bankas līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis.

Finanšu rezultāti

Bankas aktīvi 2008. gadā auguši par 2,1%, septembra beigās sasniedzot 1,135 miljardus latu. Savukārt Bankas kredītu portfelis 2008. gada 30. septembrī bija 684 miljoni latu, kas ir par 1,3% mazāk nekā gada sākumā.

Bankas piesaistīto noguldījumu apjoms pārskata perioda beigās bija 873 miljoni latu. Noguldījumu apjoms 2008.gada laikā audzis par 7%. Ievērojams pieaugums notika tieši 3.ceturkšņa laikā — par 77 miljoniem latu.

Bankas kapitāla atdeve ROE (pārskata perioda peļņas attiecība pret vidējo Bankas kapitālu) 2008.gada 30. septembrī sasniedza 22,54%, bet aktīvu atdeve ROA (pārskata perioda peļņas attiecība pret aktīvu vidējo pārskata vērtību) bija 1,83%.

AB.LV likviditāte ir 54,83%, ievērojami pārsniedzot FKTK noteikto likviditātes normu — 30%.

Kapitāla pietiekamība

Aizkraukles bankas kapitāla pietiekamības rādītājs septembra beigās sasniedza 11,28%. Aplēses liecina, ka pēc bankas subordinēto obligāciju emisijas rezultātā iegūto līdzekļu un 2008.gada pirmā pusgada auditētās peļņas iekļaušanas kapitālā, bankas kapitāla pietiekamības rādītājs pārsniegs 15%. Mērķis ir turpmāk uzturēt kapitāla pietiekamību virs 14%, kas ir ievērojami augstāk par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikto normu — 8%.

Kredīti

2008.gada 3.ceturksnī būtiskas izmaiņas bankas kredītportfelī nav notikušas. Tas attiecas arī uz maksājumu disciplīnu. Salīdzinājumā ar gada sākumu kredītportfeļa apjoms samazinājies par 1,3%.

Bankas ilgtermiņa mērķis ir pakāpeniski samazināt kredītportfeļa apjomu, galveno uzmanību pievēršot tā kvalitātei, ko raksturo līdzsvarota un pārdomāta riska un ienesīguma attiecība.

Obligāciju emisija

2008. gada 3. ceturksnī AB.LV ierosināja divas subordinēto obligāciju emisijas — ASV dolāros un eiro ar dzēšanas termiņu 2018.gada 1.oktobrī. ASV dolāru laidiena sākotnējais apjoms bija 20 miljoni ASV dolāru, savukārt eiro laidiena apjoms — 10 miljoni eiro. Lai apmierinātu pieprasījumu pēc eiro obligācijām,  tika pieņemts lēmums palielināt laidienu līdz 12,5 miljoniem eiro. Obligācijas iegādājās gan fiziskās, gan juridiskās personas.

Obligāciju emisijas mērķis bija piesaistīt bankai subordinētus finanšu resursus. Piesaistītie resursi tika iekļauti bankas kapitālā, kas attiecīgi palielināja bankas pašu kapitālu un kalpos par pamatu tālākai bankas izaugsmei.

Par Aizkraukles bankas grupu

AS “Aizkraukles banka” ir 100% Latvijas īpašnieku banka. Galvenie Bankas akcionāri ir Oļegs Fiļs — 47,04% akciju, Ernests Bernis un Nika Berne — 47,04% akciju. Aizkraukles bankas mērķis ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā, kura piedāvā saviem klientiem individuālā pakalpojumā apvienotu uzņēmumu apkalpošanu, turīgu privātpersonu apkalpošanu, aktīvu pārvaldi un konsultācijas. Aizkraukles bankas grupā ietilpst arī IPAS “AB.LV Asset Management”,  IBAS “AB.LV Capital Markets” un citi uzņēmumi.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
Tālr.: +371 67 77 52 96