Aizkraukles Banka ir atvērusi pārstāvniecību Kazahstānā

2006. gada 7. novembris / Bankas ziņas

Viens no Aizkraukles bankas strategiskiem uzdevumiem starptautiskaja tirgu ir savu arvalstu parstavniecibu tikla paplašinašana. 2006. gada 7. septembri banka sanema atlauju atvert parstavniecibu Alma-Ata.

Bankas parstavniecibas adrese: Alma-Ata, Biznesa centrs «Kulan», Dostika prospekts 188, 402. birojs.

Atverot parstavniecibu Alma-Ata, banka ir parliecinata par sekmigu komercdarbibas attistibu šaja regiona un cer klut par pilnvertigu Kazahstanas tirgus dalibnieku.

Neraugoties uz lielo konkurenci banku sektora, Aizkraukles banka piedava saviem klientiem vairakas priekšrocibas un vertibas, galvenas no tam: augsta personala kompetence un apkalpošanas kvalitate, klientu prasibam maksimali pielagots bankas darba rezims, attalinatas konta parvaldišanas iespeja, konkuretspejigi pakalpojumu tarifi, menedzmenta caurspidigums, pieejama informacija par banku, individuala un operativa pieeja projektu izskatišanai.

Aizkraukles bankas attistibas strategija paredz turpmaku bankas aiznemtas tirgus dalas palielinašanos, pakalpojuma spektra paplašinašanu visam klientu grupam, elektronisko bankas piekluves kanalu pilnveidošanu, ka ari stabilitates nostiprinašanu un tirdzniecibas zimes AB.LV atpazistamibas veicinašanu.