Auditētie rezultāti par pirmo pusgadu pārsniedz iepriekš paziņotos

2006. gada 20. septembris / Bankas ziņas

Šodien, 20. septembri, A/S «Aizkraukles Banka» (AB.LV) akcionaru pilnsapulce tika apstiprinats 2006. gada pirma pusgada konsolidetais parskats, un valde pazinoja par izciliem Bankas pusgada finanšu raditajiem. Starptautiskas auditorkompanijas «Ernst&Young Baltic» auditetie rezultati liecina, ka AB.LV pelna pirmaja pusgada sasniegusi 13,4 miljonus latu, kas par 1,05 miljoniem parsniedz iepriekš pazinotos operativos datus.

Pelnu pievieno pašu kapitalam

Akcionaru pilnsapulce ari pienemts lemums Bankas pelnu ieklaut AB.LV pirma limena pašu kapitala ka nesadalito pelnu un lidz ar to neizmaksat dividendes. Ka rezultata Bankas pašu kapitals pirma un otra limeni pirma pusgada beigas sasniedza 61,970 miljonus latu.

Lieliski izveletie biznesa virzieni ir attaisnojušies

«Pirmais pusgads AB.LV dzive iezimejies ar strauju finansialu izaugsmi un klientiem piedavato pakalpojumu pilnveidošanu, kas panakts rupigi izvertejot riskus un piedavajot tirgu konkuretspejigus pakalpojumus,» saka AB.LV lidzipašnieks un valdes priekšsedetajs Ernests Bernis, noradot, ka «izcilie Bankas darbibas raditaji liecina, ka visi musu biznesa virziena veidi — hipotekara kreditešana, vietejo korporativo klientu un nerezidentu apkalpošana, ka ari darbiba investiciju joma ir loti ienesigi.»

AB.LV meitas uznemumi uzsak savu darbibu

Ši gada marta beigas AB.LV dibinatie meitas uznemumi — ieguldijumu parvaldes sabiedriba «AB.LV Asset Management» un ieguldijumu brokeru sabiedriba «AB.LV Capital Markets» — sanema Finanšu un kapitala tirgus komisijas licenci ieguldijumu parvaldes pakalpojumu un ieguldijumu pakalpojumu sniegšanai. Ieguldijumu brokeru sabiedriba darbibu jau ir uzsakusi, bet otrs meitas uznemums savus pakalpojumus saks sniegt tuvakaja laika.

AB.LV — vieteja banka

AB.LV ir 100% Latvijas ipašnieku banka, kas savu darbibu izverš gan Latvijas, gan arvalstu tirgu, piedavajot saviem klientiem plašu finanšu pakalpojumu klastu. Galvenie Bankas akcionari ir Ernests Bernis un Nika Berne — 46,45% akciju, Olegs Fils — 46,59% akciju.