Aizkraukles banka rīdziniekiem dāvina lielāko rotaļlaukumu Rīgas centrā

2006. gada 28. augusts / Bankas ziņas

Šodien, 28. augusta Aizkraukles bankas lidzipašnieks un valdes priekšsedetaja vietnieks Olegs Fils un Rigas domes priekšsedetaja vietnieks Janis Birks svinigi atklaja pirmo no vairakiem rotallaukumiem, ko Aizkraukles banka paredzejusi davinat Rigas pilsetai.

Vel 5 rotallaukumi tiks davati Rigas pilsetai

Tieši pirms diviem menešiem, 28. junija, Olegs Fils un Janis Birks parakstija Nodomu protokolu, kas paredz Aizkraukles bankas finanseto vairaku rotallaukumu izgatavošanu un uzstadišanu Rigas centra un vairakos mikrorajonos. Šodien tiek atklats pirmais no tiem. Aizkraukles banka ir sanemusi Rigas domes ieteikumus par vietam Rigas mikrorajonos, kur bus iespejams uzstadit parejos rotallaukumus un pašlaik izverte un veic konkreto vietu izveli. Paredzets, ka vel vismaz 5 rotallaukumi ar bankas atbalstu tiks uzstaditi tuvako gadu laika.

Aizkraukles bankas lidzipašnieks un valdes priekšsedetaja vietnieks Olegs Fils: «Bernu smiekli ir vislabaka motivacija ieguldit pilsetas infrastrukturas attistiba, kas palidz musu berniem augt, priecaties, fiziski un garigi attistities, lai nakotne klutu par bankieriem, inzenieriem, ieredniem, vienkarši labiem cilvekiem — tiem kas palidz veidot un attistit musu valsti».

Rigas domes priekšsedetaja vietnieks Janis Birks: «Bernu laukumu labiekartošana ir pastavigs pilsetas darbs. Ja to atbalsta privatais uznemejs, tad mes varam runat par idealu publiska un privata sektora sadarbibu pilsetas attistiba. Aizkraukles bankas davinajums ir ne tikai priekšzimigs paraugs citiem uznemejiem, bet reals ieguldijums pilsetas vides sakartošana. Ipaši gandarits esmu par bankas apnemšanos jaunos rotalu laukumus uzstadit ne tikai Rigas centra, bet ari arpus ta — tuvak bernu ikdienai».

Rotallaukuma izveide iegulditi vairak ka 31 000 latu

Jaunais rotallaukums atrodas Esplanade, aiz Valsts makslas muzeja. Tas ir vislielakais bernu rotallaukums pilsetas centra un viens no lielakajiem Riga. Rotallaukums ir paredzets berniem lidz sešu gadu vecumam un tas atbilst visiem Eiropas Savienibas drošibas standartiem. Vienlaicigi ar rotallaukuma uzstadišanu ir labiekartots tam piegulošais skvers. Kopejais Aizkraukles bankas ieguldijums šaja projekta parsniedz 31 000 latu.

Aizkraukles Banka sabiedribai

Aizkraukles banka ir viens no lielakajiem bernu, kulturas un makslas projektu atbalstitajiem Latvija. Banka ir ziedojusi Bernu kliniskas universitates slimnicas remontam, labiekartošanai un mediciniskas aparaturas iegadei, atbalsta Rundales pils atjaunošanu, atbalsta Latvijas Laikmetigas Makslas muzeja kolekcijas izveidošanu un realize virkni citu labdaribas un mecenatisma projektus. 2005. gada šiem merkiem tika izlietoti 325 000 lati, bet šogad šo summu ir planots vel palielinat.