Izdota grāmata «Personības un demokrātija»

2005. gada 14. decembris / Bankas ziņas

Īstenojot projektu «Personības Latvijas demokrātijā», izdota grāmata latviešu valodā «Personība un demokrātija. Metodisks līdzeklis Latvijas vēsturē» ar aprakstiem par nozīmīgām personībām Latvijas demokrātijas, iecietības un tiesiskuma principu attīstīšanā un iedzīvināšanā. Grāmata veidota kā mācību palīglīdzeklis vēstures, civilzinību un audzināšanas stundām un to dāvinās visām Latvijas skolām.

Ar Vēstures skolotāju biedrības un cilvēktiesību un sabiedrības integrācijas eksperta Nila Muižnieka iniciatīvu veidotajā grāmatā ietverti apraksti par 19;izcilām personībām 20.;gs Latvijas vēsturē;— demokrātiem šī vārda visplašākajā nozīmē;— cilvēkiem, kas aizstāvējuši demokrātiskas vērtības un humānismu, kas veicinājuši tiesiskumu, sekmējuši saticību un aizstāvējuši mazākumu pret vairākuma diktātu. Tie ir cilvēki no dažādiem Latvijas reģioniem, sievietes un vīrieši, dažādas nodarbošanās un dažādu tautību pārstāvji, kas ar savu rīcību var kalpot kā piemērs jauniešiem, rādot demokrātiskas darbības daudzveidību. Tā piemēram, grāmatā iekļauti apraksti par valstsvīriem;— Jānis Čaksti, Zigfrīdu Anna Meierovicu, dzejniekiem;— Raini, Zentu Mauriņu, Knutu Skujenieku, zinātnieku;— Dītrihu Andreju Lēberu un citiem. Grāmatā netika iekļautas personības, kas joprojām aktīvi darbojas politikā.

Grāmatā ietverto personību atlasi veica īpaša ekspertu padome, kurā darbojās pedagoģes Aija Kļaviņa un Ilze Šenberga, zinātnieki Leo Dribins un Valdislavs Volkovs, Kultūras akadēmijas dekāns Juris Goldmanis, cilvēktiesību eksperts Nils Muižnieks, Aizkraukles bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks Oļegs Fiļs, žurnālists Pauls Raudseps. Aprakstus par personībām veidojuši sabiedrībā pazīstami vēsturnieki un sabiedriski darbinieki, starp tiem Maija Kūle, Egils Baldzēns, Ilga Kreituse, Jānis Rokpelnis, Leo Dribins un citi. Idejas darbam stundā piedāvā praktizējoši skolotāji.

Grāmatas sastādītājs;— Kultūras akadēmijas dekāns Juris Goldmanis.

Metodiskā daļas veidotājas;— Danute Dūra, Aija Kļaviņa, Ilze Šenberga.

Grāmata iespiesta izdevniecībā N.I.M.S.

Finansiālais atbalstītājs;— Aizkraukles banka.

Grāmata ir izdota 3000;eksemplāros latviešu valodā un tiek gatavots izdevums arī krievu valodā (1000;eks.). Tā nonāks visās Latvijas skolās izmantošanai vēstures, ētikas, civilzinību, politikas un tiesību mācību stundās.

Aprakstu autori

Leons Astra;— diplomēts inženieris, AS «Latvijas valsts meži» padomes sekretārs.

Egils Baldzēns;— filozofs un sabiedrisks darbinieks. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks. Bijis Latvijas Republikas Saeimas deputāts (1998-2002).

Ainārs Dimants;— žurnālists un mediju pētnieks, Dr. Phil., Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas zinātņu katedras vadītājs, Mediju institūta valdes priekšsēdētājs. Bijis Eiropas Kustības Latvijā prezidents (1999-2003).

Leo Dribins;— vēsturnieks un etnopolitikas pētnieks, Dr. hist. Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks.

Dzintars Ērglis;— vēsturnieks, Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūta pētnieks.

Tatjana Feigmane;— vēsturniece un etnopolitikas pētniece, Dr. hist.

Ēriks Jēkabsons;— vēsturnieks, Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūta pētnieks, LU Vēstures un filozofijas fakultātes Centrālās un Austrumeiropas vēstures katedras docents.

Maija Kūle;— filosofe, Dr. habil. filoz., LU Filozofijas un socioloģijas institūta direktore, LZA akadēmiķe, LU profesore.

Ilga Kreituse;— vēsturniece, valsts un sabiedriskā darbiniece, Dr. hist., Rīgas Stradiņa universitātes Politikas zinātnes katedras vadītāja. Bijusi Latvijas Republikas Saeimas deputāte (1993-1998), Saeimas priekšsēdētāja (1995-1996).

Dainis Lemešonoks;— diplomēts žurnālists, mediju eksperts.

Imants Mednis;— vēsturnieks, Dr. hist., LU Vēstures un filozofijas fakultātes Latvijas vēstures katedras docents.

Uldis Neiburgs;— vēsturnieks, Mag. hist., Latvijas Okupācijas muzeja pētnieks.

Nadežda Pazuhina;— kultūrvēsturniece, Mag. art., Latvijas Kultūras akadēmijas doktorante. Baltijas Krievu institūta lektore.

Jānis Rokpelnis;— dzejnieks.

Heinriks Soms;— vēsturnieks, Dr. hist., Daugavpils Universitātes Vēstures katedras vadītājs, asociētais profesors.

Valters Ščerbinskis;— vēsturnieks, Dr. hist., Rīgas Stradiņa universitātes docents, Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošais pētnieks.

Signe Terihova;— diplomēta juriste, VAS «Tiesu namu aģentūra» speciāliste, Latvijas Juristu biedrības Prezidija locekle.

Arturs Žvinklis;— vēsturnieks, Mag. hist., LU Latvijas vēstures institūta asistents.