Nodokļu piemērošana ienākumiem no ASV emitentu finanšu instrumentiem

Ieguldījumi finanšu instrumentos, kuru emitenti ir reģistrēti ASV (turpmāk tekstā — ASV emitenti), ir saistīti ar ieguldītāja papildu pienākumiem, kuri noteikti ASV nodokļu piemērošanas reglamentējošajos normatīvajos aktos par ienākumiem no ASV emitentu finanšu instrumentiem.

Sākot ar 2016. gada 1. janvāri ABLV Bank, AS (turpmāk tekstā – banka) darbojas ASV ieņēmumu dienesta kvalificētā starpnieka statusā (Qualified Intermediary, QI).

Darbojoties QI statusā, saskaņā ar ASV normatīvo aktu prasībām un ievērojot praksi, ko pielieto starpnieksabiedrības, kuru pakalpojumus banka izmanto ASV emitentu finanšu instrumentu glabāšanai, bankai ir pienākums apkopot un dokumentēt datus par to klientu nodokļu rezidenci, kuri iegulda vai plāno ieguldīt līdzekļus ASV emitentu finanšu instrumentos. Augstāk minēto prasību ievērošanai, klientiem, kas veic ieguldījumus ASV emitentu finanšu instrumentos, savlaicīgi ir jāaizpilda un jāiesniedz bankā attiecīgas ASV Iekšējo ieņēmumu dienesta nodokļu formas:

  • W-8BEN — ASV nerezidentiem fiziskajām personām;
  • W-8BEN-Е — ASV nerezidentiem juridiskajām personām;
  • W-9 — ASV rezidentiem.

Ja šie dokumenti būs iesniegti savlaicīgi, banka varēs veikt nepieciešamos pasākumus, lai ienākumiem no ASV emitentu finanšu instrumentiem tiktu piemērota samazināta nodokļu likme, kā to paredz ASV normatīvie akti. Nodokļu atvieglojumu piemērošanai klientam ir jāatbilst visām ASV normatīvo aktu prasībām.

Samazinātas nodokļu likmes piemērošana ir atkarīga ne tikai no bankas darbībām, bet arī no bankas un attiecīgās starpnieksabiedrības sadarbības nosacījumiem. Ir iespējamas situācijas, kad starpnieksabiedrības pakalpojumu sniegšanas īpatnību dēļ nav iespējams piemērot samazinātu nodokļu likmi, izmaksājot ienākumus, kas gūti no ASV emitentu finanšu instrumentiem. Papildu tam, lai arī banka veic samērīgus un lietderīgus pasākumus samazinātās nodokļu likmes piemērošanai, banka negarantē, ka samazinātā nodokļu likme tiks piemērota visiem ienākumu veidiem un visiem klientiem.

  • Papildu informācija klientiem

    Izmantojiet savu Internetbankas lietotāja kodu un paroli, lai piekļūtu papildu informācijai.

Papildus informējam, ka likvidējamā ABLV Bank, AS, nesniedz konsultācijas un rekomendācijas nodokļu jautājumos, un šim paziņojumam ir tikai informatīvs raksturs.