Finanšu instrumentu turēšana

Klientu finanšu instrumentu turēšanai, apkalpošanai un darījumu veikšanai likvidējamā ABLV Bank, AS, (turpmāk tekstā – Banka) izmanto citu starpnieksabiedrību, t.sk. korespondentbanku, biržu, depozitāriju, klīringa iestāžu un citu finanšu tirgus institūciju (turpmāk tekstā – Starpnieksabiedrības) pakalpojumus.

Klientam piederošo finanšu instrumentu turēšanu Banka veic gan Eiropas Savienības valstīs reģistrētās Starpnieksabiedrībās, gan arī citās valstīs (Krievijas Federācija, Baltkrievijas Republika, Šveices Konfederācija un Amerikas Savienotās Valstis) reģistrētās Starpnieksabiedrībās.

Klientam piederošie finanšu instrumenti Starpnieksabiedrībā tiek turēti Bankas vārdā atvērtajā kontā ar norādi par finanšu instrumentu piederību Bankas klientiem (turpmāk tekstā – Nominālais konts). Nominālajā kontā tiek turēti vairākiem Bankas klientiem piederošie finanšu instrumenti.

Banka ir tiesīga turēt klientiem piederošos finanšu instrumentus ārvalstī reģistrētajās Starpnieksabiedrībās arī gadījumos, kad šajā valstī netiek regulēta finanšu instrumentu turēšana trešo personu labā Nominālajā kontā, ja tas ir nepieciešams klienta pieteiktā darījuma ar finanšu instrumentiem izpildei.

Banka veic tās turējumā esošo klienta finanšu instrumentu uzskaiti un nodrošina, ka:

  1. ir iespējams jebkurā brīdī nošķirt vienam klientam piederošos finanšu instrumentus no citam klientam piederošajiem finanšu instrumentiem vai Bankai piederošajiem finanšu instrumentiem;
  2. uzskaite tiek regulāri salīdzināta ar Starpnieksabiedrības finanšu instrumentu uzskaiti, kurā Banka tur klientu finanšu instrumentus.

Finanšu instrumentu turēšana klienta individuālā finanšu instrumentu kontā centrālajā vērtspapīru depozitārijā

Klientu finanšu instrumentu turēšanai, apkalpošanai un darījumu veikšanai Banka izmanto dažādu starpnieksabiedrību, tostarp centrālo vērtspapīru depozitāriju, pakalpojumus. Klientam tiek piedāvāts turēt viņam piederošos finanšu instrumentus Nominālajā kontā vai Individuālā klienta kontā (Individual Segregated Account) centrālajā vērtspapīru depozitārijā.

Bankas klientiem saglabājas likumiskās īpašuma tiesības uz finanšu instrumentiem neatkarīgi no tā, kā Banka tur klientu finanšu instrumentus centrālajā vērtspapīru depozitārijā klientu vārdā.

Izvēloties Individuālo klienta kontu, Klientam ir īpašuma tiesības uz visiem finanšu instrumentiem, kas tiek turēti Individuālajā Klienta Kontā. Savukārt, izvēloties Nominālo kontu, kurā visi klientu finanšu instrumenti tiek turēti kopā, Klientam ir īpašuma tiesības uz to finanšu instrumentu daļu kontā, kas ir tieši proporcionāla viņa turētajam finanšu instrumentu skaitam no kopējā finanšu instrumentu skaita kontā.

Pastāv risks, ka darījuma partneru saistību nepildīšanas vai administratīvas kļūdas, vai citu ārkārtas iemeslu dēļ, var izveidoties finanšu instrumentu iztrūkums kontā. Klientu finanšu instrumentu atgriešana ir atkarīga no Klienta konta izvēles. Ja Klients ir izvēlējies izmantot Individuālo klienta kontu, tad finanšu instrumentu iztrūkums ir attiecināms tikai uz Klientu, kam pieder šis konts. Savukārt, ja Klients ir izvēlējies izmantot Nominālo kontu, finanšu instrumentu iztrūkums tiks sadalīts proporcionāli starp klientiem, kas tur vienāda veida finanšu instrumentus Nominālajā kontā, kas nozīmē to, ka uz Klientu var būt attiecināms finanšu instrumentu iztrūkums arī tajos gadījumos, kad finanšu instrumentu tika zaudēti apstākļos, kuri pilnībā nav saistīti ar šo Klientu.

Papildus minētajam, atkarībā no Klienta konta izvēles, atšķiras informācijas atklāšanas kārtība par Klientu centrālajam vērtspapīru depozitārijam. Izvēloties Individuālo klienta kontu, jebkura depozitārija pieprasītā informācija par Klientu tiek nodota centrālajam vērtspapīru depozitārijam, savukārt, izvēloties Nominālo kontu, informācija par Klientu tiek nodota centrālajam vērtspapīru depozitārijam tikai likumā noteiktajos gadījumos.

Krievijas emitentu finanšu instrumentu turēšana

Likvidējamā ABLV Bank, AS ieguldījumu pakalpojumu gaitā ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas kārtību, tajā skaitā prasību par klientiem piederošo finanšu instrumentu šķirtu turēšanu no likvidējamās ABLV Bank, AS piederošiem finanšu instrumentiem pie ārvalstīs reģistrētām starpnieksabiedrībām, ievērojot nosacījumu, ka attiecīgās valsts normatīvajos aktos ir paredzēta nominālā konta atvēršana nerezidentiem. Finanšu instrumentu šķirta turēšana pilnā apmērā nodrošināta arī Krievijas Federācijā.

Finanšu instrumentu šķirta turēšana sniedz vairākas priekšrocības – aktīvu drošāku turēšanu, pareizo nodokļu likmju piemērošanu un atbilstošu korporatīvo notikumu apkalpošanu. Lai realizētu šīs priekšrocības, Krievijas Federācijas normatīvajos aktos ir paredzēta informācijas par vērtspapīru turētāju sniegšana finanšu instrumentu emitentiem un starpnieksabiedrībām. Šī prasība attiecās arī uz ārvalstu emitentu depozitāro sertifikātu turētājiem, kuri apliecina tiesības uz Krievijas emitentu vērtspapīriem.

Lai ienākumiem no finanšu instrumentiem varētu piemērot samazinātu nodokļu likmi, kuru paredz nodokļu konvencija kas noslēgta starp klienta nodokļu rezidences valsti un Krievijas Federāciju, likvidējamās ABLV Bank, AS klientiem, kuri izmanto ieguldījumu pakalpojumus, ir nepieciešams iesniegt likvidējamai ABLV Bank, AS savas nodokļu rezidences apliecinājumu, kuru izsniedz attiecīgas valsts nodokļu administrācijas iestādes.

Papildus informējam, ka likvidējamā ABLV Bank, AS nav uzskatāma par nodokļu aģentu, šim paziņojumam ir tikai informatīva nozīme un šis paziņojums nav uzskatāms par nodokļu konsultāciju.

Banka ir veikusi samērīgus pasākumus, lai pārliecinātos, ka Starpnieksabiedrību jurisdikciju likumdošana nosaka, ka Starpnieksabiedrības maksātnespējas gadījumā Starpnieksabiedrības turējumā esošie klientam piederošie finanšu instrument nav iekļaujami sabiedrības mantā, ar kuru ir nodrošināmas kreditoru prasības. Detalizēta informācija par riskiem, kas saistīti ar Starpnieksabiedrībām, ir atrunāti “ABLV Bank, AS vispārējos darījumu noteikumos”.