Interešu konflikta novēršana

Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk tekstā – Banka) ir izstrādāta un ieviesta Interešu konfliktu novēršanas politika ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas un atvērto ieguldījumu fondu pārvaldīšanas jomā (turpmāk tekstā – Politika), kas attiecas gan uz Bankas, gan arī uz ABLV Capital Markets, AS, un ABLV Asset Management, IPAS (turpmāk tekstā – Sabiedrības) ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu un atvērto ieguldījumu fondu pārvaldīšanu.

Politika ir izstrādāta ar mērķi nepieļaut interešu konflikta situācijas iestāšanos, proti, pretrunas starp Banku vai Sabiedrībām, Bankas un Sabiedrību darbiniekiem un ar tiem saistītām personām un klientu (vai klientiem) attiecībā uz īpašuma tiesībām vai citām interesēm, kas rodas vai var rasties, Bankai vai Sabiedrībai veicot ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu un atvērto ieguldījumu fondu pārvaldīšanu, un kuras darbības, bezdarbības vai atturēšanās no darbības rezultātā Banka vai Sabiedrība rada zaudējumus klientam vai izraisa citas nelabvēlīgas sekas, vai arī klientam rodas priekšrocības vai priviliģēti apstākļi vai nosacījumi uz cita klienta rēķina.

Saskaņā ar Politikā noteiktajiem principiem:

  • Bankas un Sabiedrību darbinieki ir atbildīgi par izvairīšanos no interešu konflikta, kā arī tām ir jāinformē Bankas un Sabiedrības atbildīgās personas par iespējamo Interešu konfliktu;
  • Savas attiecības ar klientu Banka un Sabiedrība veido, ievērojot tiesību vienlīdzības, labticības un patiesīguma principus, informējot klientus par visiem darījumiem, kurus veic ar klienta finanšu instrumentiem un naudas līdzekļiem, kā arī par ar tiem saistītiem riskiem;
  • Banka un Sabiedrība neizmanto klienta nekompetenci vai veselības stāvokli savās interesēs, kā arī sniedz līdzvērtīgus profesionālus pakalpojumus visiem klientiem, neatkarīgi no to tautības, dzimuma, politiskiem vai reliģiskiem uzskatiem;
  • Jebkurā gadījumā klienta interesēm ir priekšrocība pār Bankas vai Sabiedrību un to darbinieku interesēm.

Interešu konfliktu novēršanas procesā Banka un Sabiedrības izmanto šādas metodes:

  • Interešu konfliktu situāciju identificēšana un novērtēšana;
  • Identificēto interešu konfliktu situāciju kontrole (uzraudzība);
  • Izvairīšanās no interešu konflikta;
  • Interešu konfliktu atklāšana.

Detalizētāka informācija par interešu konfliktu novēršanas politiku klientam tiek sniegta pēc atsevišķa pieprasījuma.