FATCA un OECD CRS

Ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas izriet no Latvijas Republikai saistošiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikai vai Eiropas Savienībai saistošiem starptautiskajiem nolīgumiem nodokļu jomā, kuru mērķis ir pastiprināt valstu savstarpēju administratīvo sadarbību cīņā pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, likvidējamai ABLV Bank, AS ir likumā noteikts pienākums apkopot un dokumentēt datus par klienta / klienta beneficiāru nodokļu rezidenci, kā arī sniegt Latvijas Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par tādu valstu rezidentiem, administratīva sadarbība ar kurām paredz informācijas apmaiņu par finanšu aktīviem.

Par klientu tiek atzīta jebkura fiziska persona un jebkurš juridisks veidojums (ar juridiskās personas statusu vai bez tā), kuriem likvidējamā ABLV Bank, AS vai jebkurš tās meitas uzņēmums sniedz finanšu pakalpojumus vai kuri ir pieteikuši likvidējamai ABLV Bank, AS vai jebkurā tās meitas uzņēmumā finanšu pakalpojumu saņemšanu.

Par beneficiāru (patieso labuma guvēju) tiek atzīta jebkura fiziskā persona:
a) kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita vai kura citādā veidā kontrolē komersanta darbību,
b) kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par patieso labuma guvēju politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība,
c) kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības, vai
d) kuras labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs darījums, nenodibinot darījuma attiecības.

FATCA

2014. gada 1. jūlijā attiecībā uz Latvijas finanšu institūcijām stājās spēkā ASV likuma „Par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi” (Foreign Account Tax Compliance Act of the United States of America; turpmāk — FATCA) prasības. FATCA prasības stājušas spēkā saskaņā ar starpvaldību vienošanos starp Latvijas Republiku un ASV

Likvidējamā ABLV Bank, AS ir uzņēmusies saistības ievērot FATCA prasības un tās FATCA status saskaņā ar augstāk minēto starpvaldību vienošanos ir “finanšu iestāde, kas sniedz ziņojumus” (Reporting Model 1 FFI). ABLV Bank reģistrācijas numurs (Global Intermediary Identification Number) FATCA izpildei — 5G93DV.99999.SL.428.

Lai izpildītu FATCA prasības, likvidējamā ABLV Bank, AS var sazināties ar klientu / klienta beneficiāriem, lai pieprasītu informāciju vai dokumentālos pierādījumus (t.sk. ASV Iekšējā ieņēmumu dienesta nodokļu formas), kas apliecina vai klients / klienta beneficiārs ir vai nav ASV persona FATCA vajadzībām, bet gadījumā, ja klients ir finanšu iestāde, vai klients piedalās vai nepiedalās FATCA prasību izpildē.

Par ASV personu FATCA vajadzībām var tikt atzīts:

 • ASV pilsonis;
 • ASV rezidents;
 • jebkura juridiska persona (vai cita vienība), kas dibināta / reģistrēta ASV, jebkurā ASV štatā vai Kolumbijas apgabalā vai, kas dibināta / reģistrēta / darbojas saskaņā ar ASV, jebkura ASV štata vai Kolumbijas apgabala tiesību aktiem;  
 • trasts, ja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai dibināšanas dokumentiem ASV tiesai ir pilnvaras izsludināt rīkojumus vai spriedumus par būtībā visiem jautājumiem, kuri skar trasta administrēšanu, un viena vai vairākas ASV personas ir pilnvarotas kontrolēt visus būtiskos trasta lēmumus;
 • mirušas personas manta, kas bija ASV pilsonis vai rezidents.

Par ASV pilsoni var tikt atzīsta:

 • fiziska persona, kura ir ASV pilsonis / pavalstnieks;
 • fiziska persona, kura ir ASV izdota personu apliecinoša dokumenta turētājs;
 • fiziska persona, kas ir dzimusi ASV, Puertoriko, Guamā, ASV Virdžīnu salās;
 • fiziska persona, kuras vecāks ir ASV pilsonis;
 • bijušais ārvalstnieks, kurš ir kļuvis par ASV pilsoni naturalizācijas kārtībā.

Par ASV rezidentu var tikt atzīta:

 • fiziska persona, kas atbilst nozīmīgas klātbūtnes testa prasībām (substantial presence test), t.i. uzturas ASV ≥31 dienu esošajā kalendārajā gadā un ≥183 dienas pēdējo 3 gadu laikā, kas ietver esošo gadu un 2 gadus tieši pirms esošā gada. Lai izpildītos prasība par 183 dienām, tiek uzskaitītas visas tās dienas, kurās persona uzturas ASV esošajā gadā, 1/3 no atrašanās dienām pirmā gada laikā tieši pirms esošā gadā un 1/6 no atrašanās dienām otrā gada laikā pirms esošā gada. Par ASV rezidentiem var netikt atzīti ārvalstu valdību delegāciju pārstāvji, pasniedzēji / studenti ar J / Q / F / M veida vīzām, sportisti, kuri piedalās labdarības sporta pasākumos, ja uzturas ASV īslaicīgi;
 • persona, kurai ir atļauja pastāvīgi uzturēties ASV (ASV pastāvīgā iedzīvotāja karte (Green Card)).

Par ASV personu FATCA vajadzībām netiek atzīts:

 • uzņēmums, kura akcijas tiek regulāri tirgotas vienā vai vairākās reģistrētajās vērtspapīru biržās,
 • uzņēmums, kas ir vienas un tās pašas paplašinātās saistītu uzņēmumu grupas loceklis (saskaņā ar ASV Iekšējo ieņēmumu kodeksa 1471. panta e) punkta 2. apakšpunktu), kuras akcijas tiek regulāri tirgotas vienā vai vairākās reģistrētajās vērtspapīru biržās,
 • ASV vai jebkura pilnībā ASV piederoša aģentūra vai šādas aģentūras instruments,
 • jebkurš ASV štats, teritorija, politiskais apakšiedalījums vai pilnībā piederoša aģentūra vai šādas aģentūras instruments,
 • ikviena organizācija, kas ir atbrīvota no aplikšanas ar nodokli saskaņā ar ASV Iekšējo ieņēmumu kodeksa 501. panta a) punktu (www.law.cornell.edu/uscode/text/26/501), vai individuālais pensiju plāns atbilstīgi minētā kodeksa 7701. panta a) punkta 37. apakšpunktam (www.law.cornell.edu/uscode/text/26/7701),
 • jebkura ASV kredītiestāde atbilstīgi ASV Iekšējo ieņēmumu kodeksa 581. pantam (www.law.cornell.edu/uscode/text/26/581),
 • jebkurš nekustamā īpašuma ieguldījumu trasts atbilstīgi ASV Iekšējo ieņēmumu kodeksa 856. pantam (www.law.cornell.edu/uscode/text/26/856),
 • jebkura regulēta ieguldījumu sabiedrība atbilstīgi ASV Iekšējo ieņēmumu kodeksa 851. pantam (www.law.cornell.edu/uscode/text/26/851), vai ikviens uzņēmums, kas reģistrēts ASV Vērtspapīru un biržu komisijā (U.S.Securities and Exchange Commission) atbilstīgi 1940. gada ieguldījumu sabiedrību likumam (15 U.S.C. 80a-64; www.law.cornell.edu/uscode/text/15/80a-64),
 • ikviens kopējo ieguldījumu fonds atbilstīgi ASV Iekšējo ieņēmumu kodeksa 584. panta a) punktam (www.law.cornell.edu/uscode/text/26/854),
 • ikviens trasts, kas ir atbrīvots no nodokļiem saskaņā ar ASV Iekšējo ieņēmumu kodeksa 664. panta c) punktu (www.law.cornell.edu/uscode/text/26/664) vai kas noteikts minētā kodeksa 4947. panta a) punkta 1) apakšpunktā (www.law.cornell.edu/uscode/text/26/4947),
 • dīleris, kas veic darījumus ar vērtspapīru, preču vai atvasinātiem finanšu instrumentiem (tostarp līgumiem par nosacīto pamatsummu, standartizētiem nākotnes līgumiem, nestandartizētiem nākotnes līgumiem un iespēju līgumiem) un ir attiecīgi reģistrēts atbilstīgi Savienoto Valstu vai štata tiesību aktiem,
 • brokeris atbilstīgi ASV Iekšējo ieņēmumu kodeksa 6045. panta c) punktam (www.law.cornell.edu/uscode/text/26/6045) ; vai
 • jebkurš no nodokļiem atbrīvots trasts atbilstoši ASV Iekšējo ieņēmumu kodeksa 403 b) (www.law.cornell.edu/uscode/text/26/403) vai 457 g)pantiem (www.law.cornell.edu/uscode/text/26/457).

ASV personas jēdziens jāinterpretē saskaņā ar ASV Iekšējo ieņēmumu kodeksu.

ASV Iekšējā ieņēmumu dienesta nodokļu formas:
1. Sertifikāts par beneficiāra ārvalstu statusu (fiziskai personai) (“Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)”) — W-8BEN, aizpildīšanas instrukcija pieejama šeit;
2. Sertifikāts par beneficiāra ārvalstu statusu (juridiskai personai) (“Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)”) — W-8BEN-E, aizpildīšanas instrukcija pieejama šeit;
3. Starpnieka statusa sertifikāts, kurš apstiprina to, ka konta īpašnieks nav beneficiārs, bet darbojas starpnieka, personālsabiedrības vai ASV filiāles statusā („Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or Certain U.S. Branches for United States Tax Withholding and Reporting”) — W-8IMY, aizpildīšanas instrukcija pieejama šeit;
4. Ārvalstu personas sertifikāts (fiziskai vai juridiskai personai), kuras ienākumi saistīti ar tirdzniecību vai uzņēmējdarbību ASV teritorijā („Certificate of Foreign Person's Claim That Income Is Effectively Connected With the Conduct of a Trade or Business in the United States”) — W-8ECI, aizpildīšanas instrukcija pieejama šeit;
5. Nodokļu maksātāja identifikācijas numura sertifikāts (ASV rezidentam) („Request for Taxpayer Identification Number and Certification”) — W-9 un aizpildīšanas instrukcija šeit.

OECD CRS

OECD CRS ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izstrādāts finanšu informācijas automātiskās ziņošanas standarts nodokļu jomā, kas balstās uz FATCA principiem.

OECD CRS ietvaros Latvija sadarbojas ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, pamatojoties uz Direktīvu 2011/16/ES (2011. gada 15. februāris) par administratīvu sadarbību nodokļu jomā, kura atceļ Direktīvu 77/799/EEK, bet ar citām valstīm, kuras nav ES, sadarbība notiek pamatojoties savstarpēji noslēgtajām vienošanām.

Lai izpildītu OECD CRS prasības, Latvijā tika apstiprināti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” un “Kredītiestāžu likumā”, kā arī sagatavoti Ministru kabineta noteikumi Nr.20 “Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem” (2016. gada 5. janvāris).

Iekļauto jurisdikciju saraksts, par kuru rezidentiem Latvijas finanšu iestādēm jāsniedz ziņas Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam automātiskās informācijas apmaiņas par finanšu kontiem (OECD CRS) ietvaros:
Albānija, Andora, Antigva un Barbuda, Aruba, Argentīna, Austrālija, Austrija, Azerbaidžānas Republika, Bahamu salu Sadraudzība, Bahreinas Valsts, Barbadosa, Beliza, Beļģija, Brazīlija, Bruneja Darusalama, Bulgārija, Čehijas Republika, Čīle, Dānija, Dienvidāfrikas Republika, Dominikas Sadraudzība, Džersija, Fēru Salas, Francija, Gana, Gērnsija, Gibraltārs, Grenāda, Grenlande, Grieķija, Honkonga, Horvātija, Igaunija, Indija, Indonēzija, Itālija, Islande, Izraēla, Īrija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kipra, Kirasao, Kolumbija, Koreja, Kostarikas Republika, Krievijas Federācija, Kuka salas, Kuveita, Ķīna, Libānas Republika, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteinas Firstiste, Luksemburga, Makao, Malaizija, Malta, Māršala salu Republika, Maurīcijas Republika, Meksika, Menas sala, Monako, Montserrata ,Nigērijas Federatīvā Republik,a Niue, Nīderlande, Norvēģija, Pakistānas Islāma Republika, Panamas Republika, Polija, Portugāle, Rumānija, Samoa Neatkarīgā Valsts, Sanmarīno Republika, Saūda Arābija, Seišelu Republika, Sentkitsas un Nevisas Federācija, Sentlūsija, Sentvinsenta un Grenadīnas, Singapūra, Sintmārtena, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Trinidāda un Tobāgo, Turcija, Ungārija, Urugvajas Austrumu Republika, Vanuatu Republika, Vācija, Zviedrija.

OECD CRS prasību izpildei, likvidējamā ABLV Bank, AS var sazināties ar klientu / klienta beneficiāru, lai pieprasītu informāciju vai dokumentus, kas apliecina klienta / klienta beneficiāru nodokļu rezidenci, kā arī, gadījumā, ja klients ir juridiska persona (vai struktūra bez juridiskas personas statusa), tad informāciju par klienta klasifikāciju atbilstoši OECD CRS.

Nodokļu rezidence OECD CRS vajadzībām

OECD CRS neparedz standarta nodokļu rezidences definīciju, līdz ar to, apstiprinot savu nodokļu rezidenci klientam / klienta beneficiāram ir jāvadās no savas rezidences valsts nodokļu likumiem.

Vispārējā gadījumā persona tiek uzskatīta par nodokļu rezidentu tajā valstī, kurā viņa maksā ienākuma nodokli, pastāvīgi dzīvo, ir šīs valsts pilsonis vai tai pieder (fiziskai personai), kurā tā ir dibināta, reģistrēta /  faktiski atrodas un pastāvīgi darbojas tās izpildinstitūcijas (juridiskai personai). Turklāt, persona netiek uzskatīta par rezidentu valstī, kurā personai ienākuma nodokļi tiek uzlikti tikai attiecībā uz tās ienākumiem no šajā valstī esošajiem ienākuma avotiem vai šajā valstī esošo kapitālu.

Jāņem vērā, ka katrā valstī ir izstrādāti savi noteikumi attiecībā uz nodokļu rezidences noteikšanu. Papildu informācija par katras OECD CRS dalībvalsts noteikumiem attiecībā uz nodokļu rezidences noteikšanu ir pieejama šeit. Papildu informācija par nodokļu maksātāja numura noteikšanu ir pieejam šeit.

Tāpat jāievēro, ka juridiska persona var būt nodokļu rezidents vairākās valstīs (dubultā rezidence).

Gadījumos, ja juridiska persona nav pakļauta aplikšanai ar ienākuma nodokļiem nevienā valstī, OECD CRS vajadzībām tā tiek atzīta par rezidentu tajā valstī, kurā atrodas tās pastāvīgi darbojošās izpildinstitūcijas (faktiskā vadības adrese).

Par faktisko uzņēmuma vadības adresi tiek uzskatīta adrese, kur parasti notiek uzņēmuma augstākās pārvaldes institūcijas (piemēram, direktoru padomes, padomes, valdes) sēdes / sapulces, kurās izskata un izlemj pēc būtības galvenos ar uzņēmuma pārvaldīšanu un pamatdarbību saistītus jautājumus. Juridiskai personai var būt tikai viena vieta, no kuras izskata un izlemj minētos darbības jautājumus. Lai noteiktu faktisko vadības adresi, ir svarīgi izvērtēt visus attiecīgos faktus un apstākļus. 

Klienta klasifikācija atbilstoši OECD CRS

Aktīva nefinanšu organizācija — jebkura nefinanšu organizācija (t.i. organizācija, kas nav finanšu iestāde), ar juridiskās personas statusu vai bez tā, kura atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
1) mazāk nekā 50 procenti no nefinanšu organizācijas ieņēmumiem iepriekšējā kalendāra gadā vai citā pārskata periodā ir pasīvie ieņēmumi un mazāk nekā 50 procenti no nefinanšu organizācijas turētiem aktīviem iepriekšējā kalendāra gadā vai citā pārskata periodā ir aktīvi, kuri tiek turēti pasīvo ieņēmumu veidošanai;
2) nefinanšu organizācijas akcijas tiek regulāri tirgotas vispāratzītā vērtspapīru tirgū vai nefinanšu organizācija ir tādas organizācijas saistīts juridisks veidojums, kura akcijas tiek tirgotas vispāratzītā vērtspapīru tirgū;
3) nefinanšu organizācija ir valdības iestāde, starptautiska organizācija, centrālā banka vai juridisks veidojums, kas pieder vienai no minētajām struktūrām;
4) nefinanšu organizācijas darbība ir saistīta ar viena vai vairāku tādu ar šo organizāciju saistītu uzņēmumu emitēto akciju turēšanu (pilnībā vai daļēji), kuri veic tirdzniecību vai citu komercdarbību, kas nav finanšu iestādes darbība, kā arī finansēšanas un citu pakalpojumu sniegšanu šādiem saistītiem uzņēmumiem. Nefinanšu organizāciju nevar uzskatīt par aktīvu nefinanšu organizāciju, ja tā darbojas (vai sevi kā tādu deklarē) kā ieguldījumu fonds, piemēram, privātā kapitāla ieguldījumu fonds, riska kapitāla fonds, fonds, kas veic ieguldījumu darījumus, izmantojot aizņēmumā ņemtus līdzekļus, vai ieguldījumu instruments, kura nolūks ir iegādāties vai finansēt uzņēmumus un tādējādi iegūt līdzdalību šādos uzņēmumos, turot kapitāla aktīvus ieguldīšanas nolūkā;
5) nefinanšu organizācija vēl neveic un arī iepriekš nav veikusi saimniecisko darbību, bet tā veic kapitāla ieguldījumus aktīvos nolūkā veikt saimniecisko darbību, kas nav finanšu iestādes saimnieciskā darbība, ar nosacījumu, ka nefinanšu organizācija neatbilst šādam izņēmuma statusam, ja kopš tā sākotnējās izveides datuma ir pagājuši vismaz 24 mēneši;
6) nefinanšu organizācija nav bijusi finanšu iestāde pēdējos piecus gadus un atrodas likvidācijas vai reorganizācijas procesā nolūkā turpināt vai atsākt tādu saimniecisko darbību, kas nav finanšu iestādes saimnieciskā darbība;
7) nefinanšu organizācija galvenokārt veic finansēšanas un riska ierobežošanas darbības ar saistītiem uzņēmumiem, kas nav finanšu iestādes, vai šādu uzņēmumu uzdevumā un nesniedz finansēšanas vai riska ierobežošanas pakalpojumus uzņēmumiem, kuri nav saistīti uzņēmumi, ar nosacījumu, ka šādu saistītu uzņēmumu grupa galvenokārt ir iesaistīta saimnieciskā darbībā, kas nav finanšu iestādes saimnieciskā darbība;
8) nefinanšu organizācija atbilst visām šādām prasībām:
a) tā ir izveidota un darbojas vienīgi ar reliģiju, labdarību, zinātni, mākslu, kultūru, sportu vai ar izglītību saistītiem mērķiem vai arī ir izveidota un darbojas savas rezidences valstī un ir profesionāla organizācija, biznesa savienība, tirdzniecības palāta, darba organizācija, lauksaimniecības vai dārzkopības organizācija, pilsoņu savienība vai organizācija, kas darbojas vienīgi sabiedrības kopējās labklājības veicināšanai,
b) tā ir atbrīvota no ienākuma nodokļa savas rezidences valstī,
c) tai nav akcionāru vai dalībnieku, kam būtu īpašumtiesības vai labuma gūšanas intereses saistībā ar tās ienākumiem vai aktīviem,
d) saskaņā ar nefinanšu organizācijas rezidences valsts piemērojamiem tiesību aktiem vai nefinanšu organizācijas dibināšanas dokumentiem nefinanšu organizācijas ienākumus vai aktīvus nedrīkst sadalīt vai izmantot par labu citai personai, kas nav labdarības iestāde, ja šāda sadalīšana vai izmantošana nav saistīta ar nefinanšu organizācijas veiktajām labdarības darbībām, vai izmantot, veicot atbilstīgu kompensācijas maksājumu par saņemtajiem pakalpojumiem vai maksājumu, kas ir nefinanšu organizācijas iegādāta īpašuma patiesā tirgus vērtībā,
e) saskaņā ar nefinanšu organizācijas rezidences valsts piemērojamiem tiesību aktiem vai nefinanšu organizācijas dibināšanas dokumentiem, šīs nefinanšu organizācijas likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā visi tās aktīvi tiek nodoti valdības iestādei vai citam bezpeļņas juridiskam veidojumam.

Pasīvie ieņēmumi — pasīvas nefinanšu organizācijas kopējo ieņēmumu daļa, kuru veido:
1) dividendes;
2) procentu maksājumi un tiem pielīdzināmie maksājumi;
3) īres, nomas un autoratlīdzības maksas (izņemot īres, nomas un autoratlīdzības maksas, kas gūtas organizācijas pamata komercdarbības ietvaros);
4) ieņēmumi no anuitātes līgumiem;
5) ieņēmumi, kas tiek gūti tādu finanšu aktīvu atsavināšanas darījumu rezultātā, kuri ģenerē 1. - 4. punktā minētos ieņēmumus (izņemot ieņēmumus, kas tiek gūti brokera / dīlera pamatdarbības rezultātā);
6) ieņēmumi, kas tiek gūti darījumos (ieskaitot nākotnes darījumus, darījumus ar opcijām un līdzīgus darījumus) ar finanšu aktīviem (izņemot ieņēmumus, kas tiek gūti brokera / dīlera pamatdarbības rezultātā);
7) ieņēmumi no valūtas maiņas darījumiem (izņemot ieņēmumus, kas tiek gūti brokera / dīlera pamatdarbības rezultātā);
8) mijmaiņas darījumu rezultāts (izņemot to, kas tiek gūts brokera / dīlera pamatdarbības rezultātā);
9) summas, kas tiek gūtas no apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu;
10) citi ieņēmumi, kas pēc savas ekonomiskās būtības ir pielīdzināmi 1. - 9.punktā minētajiem ieņēmumiem.

Pasīva nefinanšu organizācija:
1) nefinanšu organizācija (ar juridiskās personas statusu vai bez tā), kas neatbilst aktīvās nefinanšu organizācijas pazīmēm;
2) norādītā ieguldījumu iestāde.

Norādītā ieguldījumu iestāde — ieguldījumu iestāde, kuras ieņēmumi galvenokārt ir saistīti ar finanšu aktīvu ieguldīšanu, atkārtotu ieguldīšanu vai tirdzniecību, ja šo iestādi pārvalda cita organizācija, kas ir noguldījumu iestāde, turētājiestāde, specializētā apdrošināšanas sabiedrība vai ieguldījumu iestāde, kura minēta ieguldījumu iestādes definīcijas 1.punktā.

Finanšu iestāde ir turētājiestāde, noguldījumu iestāde, ieguldījumu iestāde vai specializētā apdrošināšanas sabiedrība.

Turētājiestāde — iestāde, kas tur finanšu aktīvus klientu uzdevumā, ja šāda darbība veido tā saimnieciskās darbības būtisku daļu.

Noguldījumu iestāde — iestāde, kas piesaista noguldījumus un citus atmaksājamos līdzekļus, veicot kredītiestādes, krājaizdevu sabiedrības, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes vai līdzīgu saimniecisko darbību.

Ieguldījumu iestāde — iestāde:
1) kuras saimnieciskā darbība galvenokārt ir saistīta ar vienas vai vairāku šādu darbību vai darījumu veikšanu klienta vārdā vai uzdevumā:
a) tirdzniecība ar naudas tirgus instrumentiem (piemēram, čekiem, vekseļiem, noguldījumu sertifikātiem, atvasinātiem instrumentiem), ārvalstu valūtu, valūtas kursa, procentu likmju un indeksu instrumentiem, pārvedamiem vērtspapīriem vai regulētā tirgū tirgotiem preču nākotnes līgumiem,
b) ieguldītāja individuālo vai ieguldītāju kopīgo finanšu aktīvu pārvaldīšana uz ieguldītāju pilnvarojuma pamata,
c) citāda finanšu aktīvu vai naudas ieguldīšana, administrēšana vai pārvaldīšana klienta vārdā vai uzdevumā;
2) kuras ieņēmumi galvenokārt ir saistīti ar finanšu aktīvu ieguldīšanu, atkārtotu ieguldīšanu vai tirdzniecību, ja šo iestādi pārvalda cita organizācija, kas ir noguldījumu iestāde, turētājiestāde, specializētā apdrošināšanas sabiedrība vai ieguldījumu iestāde, kura minēta šīs definīcijas 1.punktā.
Par ieguldījumu iestādi netiek uzskatīta tāda iestāde, kas ir tāda aktīva nefinanšu organizācija, kura atbilst aktīvas nefinanšu organizācijas definīcijas 4., 5., 6. vai 7.punktā norādītajiem kritērijiem.

Finanšu aktīvs ir vērtspapīri (tostarp kapitāla daļas vai akcijas kapitālsabiedrībā, līgumsabiedrībā vai līdzdalības daļas vai līdzdalības daļu faktiskais īpašums plaši turētā vai publiski tirgotā līgumsabiedrībā vai trastā, vekseļi, obligācijas, parādzīmes vai cita veida parādsaistību apliecinājumi), līdzdalības daļas līgumsabiedrībā, preču līgumi, mijmaiņas līgumi (tostarp procentu likmju mijmaiņas līgumi, valūtas mijmaiņas līgumi, bāzes mijmaiņas līgumi, procentu likmju maksimālās robežvērtības līgumi, procentu likmju minimālās robežvērtības līgumi, preču mijmaiņas līgumi, kapitāla vērtspapīru mijmaiņas līgumi, kapitāla vērtspapīru indeksu mijmaiņas līgumi un līdzīgi līgumi), apdrošināšanas līgumi vai anuitātes līgumi vai jebkāda līdzdalība (tostarp regulētā tirgū tirgoti un regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi vai iespējas līgumi) vērtspapīros, līdzdalības daļās līgumsabiedrībās, preču līgumos, mijmaiņas līgumos, apdrošināšanas līgumos vai anuitātes līgumos, izņemot ar parādfinansējumu nesaistītu tiešu līdzdalību nekustamajā īpašumā.

Specializētā apdrošināšanas sabiedrība — ir apdrošināšanas sabiedrība (vai apdrošināšanas sabiedrības pārvaldītājsabiedrība), kura slēdz apdrošināšanas līgumus ar līdzekļu uzkrāšanu vai anuitātes līgumus vai kurai ir maksājuma saistības saskaņā ar šādiem līgumiem.

Valdības iestāde — valsts publisko tiesību subjekts, ieskaitot valsts teritoriālu veidojumu (piemēram, dažādu līmeņu pašvaldības, federālie veidojumi, pagasts, pilsēta, novads, štats, province, apgabals) vai valsts administratīvi teritoriālā veidojuma izveidotā (nodibinātā) aģentūra vai institūcija; valsts cieši saistīta persona un kontrolēta institūcija.

Starptautiska organizācija — organizāciju, kas atbilst visiem šādiem kritērijiem:
1) tās sastāvā ir valstis vai to valdības;
2) tai ir spēkā nolīgums par galvenās mītnes atrašanos ārvalstī;
3) no tās ienākumiem privātpersonas negūst labumu.
Par starptautisku organizāciju uzskatāma arī starptautiskas organizācijas institūcija vai starptautiskai organizācijai pilnībā piederoša aģentūra.

Detalizētāka informācija par OECD CRS ir pieejama ESAO portālā.

Šajā sadaļā par FATCA un OECD CRS sniegtajai informācijai ir informatīvs raksturs. Informācija nesatur, neveido un nevar tikt uzskatīta par juridisko un / vai nodokļu izpēti, rekomendāciju vai konsultāciju. Informācija ir sagatavota, izmantojot šajā sadaļā norādītos avotus, kas uzskatāmi par uzticamiem šī materiāla publicēšanas brīdī, bet kas nav atsevišķi pārbaudīti.

Likvidējamā ABLV Bank, AS aicina klientus rūpīgi izpētīt informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar klienta / klienta beneficiāru nodokļu rezidenci un statusu / klasifikāciju atbilstoši FATCA / OECD CRS, ņemot vērā visus individuālus faktus un apstākļus, kā arī nekavējoties informēt likvidējamo ABLV Bank, AS par visiem apstākļiem vai izmaiņām iepriekš iesniegtajā informācijā, kas var ietekmēt klienta / klienta beneficiāra nodokļu rezidenci vai statusu / klasifikāciju.

Jebkuru neskaidrību gadījumā aicinām rast iespēju vērsties kompetentajās nodokļu administrācijās un / vai pie profesionāliem juriskonsultiem vai nodokļu konsultantiem.