Latvijas ienākuma nodokļu piemērošana ienākumiem no finanšu instrumentiem

Piedāvājot finanšu instrumentu glabāšanas un uzskaites pakalpojumus, likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk tekstā – banka) nodrošina nodokļu ieturēšanu par ienākumiem no finanšu instrumentiem kārtībā un apjomā, kā to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti – likumi “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums.

Ienākuma nodokļu piemērošana ir atkarīga no finanšu instrumenta veida un izmaksājamā ienākuma veida, kā arī no tā, vai klients ir Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) nodokļu rezidents.

Klienta nodokļu rezidences noteikšana ienākuma nodokļu piemērošanai atbilstoši LR normatīviem aktiem

Atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām”, fiziskā persona tiek uzskatīta par LR rezidentu nodokļu piemērošanas vajadzībām, ja:

  • personas deklarētā dzīvesvieta ir LR, vai
  • persona uzturas LR 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kurš sākas vai beidzas taksācijas gadā, vai
  • persona ir LR pilsonis, ko ārzemēs nodarbina Latvijas Republikas valdība.

Gadījumā, ja fiziskā persona neatbilst iepriekš minētājiem kritērijiem, tā netiek uzskatīta par LR rezidentu nodokļu piemērošanas nolūkos.

Saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, juridiskā persona tiks uzskatīta par LR rezidentu nodokļu piemērošanas nolūkos, ja tā ir dibināta un reģistrēta, vai tai bija jābūt dibinātai un reģistrētai LR atbilstoši LR likumiem. Citas personas tiek uzskatītas par LR nerezidentiem nodokļu piemērošanas nolūkos.

Ja nerezidents ir tādas valsts rezidents, ar kuru ir noslēgta nodokļu konvencija, tiek ievēroti nodokļu konvencijā noteiktie atvieglojumi. Atvieglojumu piemērošanas kārtību nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 178 „Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi”.

Pirms pieņemt lēmumu par ieguldījumiem finanšu instrumentos klientam patstāvīgi un, ja nepieciešams, ar nodokļu konsultanta palīdzību jāizvērtē ar investīcijām saistīto nodokļu piemērošanu (t.sk. gadījumi, kad investoram pašam ir pienākums deklarēt un samaksāt nodokli) atbilstoši gan LR, gan ārvalstu normatīvo aktu normām, ja klients ir LR nerezidents.

  • Papildu informācija klientiem

    Izmantojiet savu Internetbankas lietotāja kodu un paroli, lai piekļūtu papildu informācijai.

Informējam, ka banka nesniedz konsultācijas un rekomendācijas nodokļu jautājumos. Šim paziņojumam ir informatīvs raksturs un to nevar uzskatīt par rekomendāciju vai konsultāciju nodokļu jautājumos, kā arī tas neatspoguļo visus jautājumus attiecībā uz likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu un citiem LR normatīviem aktiem.